W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Wydanie zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

Gdzie załatwisz sprawę?

Wniosek możesz złożyć we właściwym terytorialnie urzędzie konsularnym RP.

Czy musisz składać dokumenty osobiście?

Tak, dokumenty musisz złożyć osobiście.

Jak umówisz się na spotkanie?

Na wizytę umów się za pomocą systemu e-konsulat / telefonicznie pod numerem (+30) 2106771997/8.

Jakie dokumenty musisz złożyć?
  1. ważny polski paszport lub dowód osobisty (do wglądu),
  2. wniosek o wydanie zaświadczenia,
  3. zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  4. odpis aktu urodzenia wnioskodawcy,
  5. jeżeli byłeś wcześniej w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie,
  6. dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka (w przypadku dokumentów wystawionych w innych państwach niż Republika Grecka) wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula oraz legalizacją, o ile nic innego nie wynika z odrębnych przepisów).
Ile zapłacisz?

Opłata wynosi 50 euro.

Jaki jest termin realizacji?

Konsul wydaje zaświadczenia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia złożenia wniosku.

Jak odbierzesz dokumenty?

Zaświadczenie odbierzesz osobiście albo może zostać wysłane pocztą.

Pamiętaj! Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo jest ważne sześć miesięcy od daty jego wystawienia.

Jak możesz się odwołać?

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze pisemnego zawiadomienia o odmowie dokonania czynności.

Po otrzymaniu zawiadomienia od konsula masz 14 dni od doręczenia zawiadomienia na wystąpienie do sądu właściwego dla urzędu stanu cywilnego właściwego dla miasta stołecznego Warszawy o rozstrzygnięcie, czy wskazane przyczyny odmowy uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Najczęściej zadawane pytania

Czy przyszły małżonek musi być obecny w czasie wizyty związanej ze złożeniem wniosku o wydanie zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim możemy zawrzeć związek małżeński?

Nie ma takiej potrzeby, ale treść dokumentu potwierdzającego stan cywilny przyszłego małżonka nie powinna budzić wątpliwości i pozwalać na uzupełnienie wszystkich danych, które powinny się znaleźć na zaświadczeniu, że zgodnie z prawem polskim możecie zawrzeć związek małżeński. Dokument powinien np. pozwalać zidentyfikować płeć przyszłego małżonka.

Jaka jest różnica pomiędzy zaświadczeniem, że zgodnie z prawem polskim mogę zawrzeć związek małżeński, a zaświadczeniem o stanie cywilnym?

Zaświadczenie, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo wskazuje (imiennie) osobę wnioskującą o jego wydanie oraz zawiera dane przyszłego współmałżonka. Osoba wnioskująca o wydanie takiego zaświadczenia składa zapewnienie o braku przeszkód małżeńskich – nie tylko o fakcie niepozostawania w związku małżeńskim, ale także o braku bliskiego pokrewieństwa, które wykluczałoby zawarcie związku, braku informacji o chorobach uniemożliwiających zawarcie małżeństwa itp.. Zakres dowodowy zaświadczenia o stanie cywilnym jest węższy: dotyczy tylko osoby wnioskującej i okoliczności niepozostawania (lub pozostawania) przez nią w związku małżeńskim.

{"register":{"columns":[]}}