W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Współpraca

Współpraca międzynarodowa

Nasze działania koncentrują się przede wszystkim na przystosowaniu branży geodezyjnej i kartograficznej do funkcjonowania w Unii Europejskiej oraz rozwijaniu współpracy z państwami sąsiadującymi z Polską.

Współpraca dotyczy spraw merytorycznych stanowiących specyfikę branży geodezyjnej i kartograficznej tzn. osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, kartografii topograficznej, katastru nieruchomości i systemów informacji geograficznej.

Współpraca realizowana jest na płaszczyźnie kontaktów dwustronnych ze służbami geodezyjnymi i kartograficznymi w Europie oraz wielostronnych z międzynarodowymi organizacjami zawodowymi, organami i agendami Unii Europejskiej, ONZ, Banku Światowego.

Państwowe służby geodezyjne

Partnerskie stosunki oraz uregulowana możliwość współpracy z Państwami sąsiadującymi z Polską są szczególnie ważne dla sprawnej realizacji zadań GUGiK.  Możliwość realizacji bieżących działań służby geodezyjnej zapewnia szereg umów, porozumień i wzajemnych zobowiązań, które regulują zakresy współpracy, tryb wymiany dokumentów i materiałów geodezyjnych i kartograficznych, warunki wykorzystania udostępnionych informacji.

Na podstawie stosownych umów GUGiK współpracuje bezpośrednio z następującymi służbami geodezyjnymi i kartograficznymi:

Republika Federalna Niemiec:

 Republika Czech:

 Słowacja:

W związku z restrukturyzacją organizacyjną, zmianą stosowanych technologii bądź ekspiracji, konieczna stała się aktualizacja zapisów umów z:

 

Komisja Europejska

Komitet INSPIRE – w ramach prac nad tworzeniem przepisów wykonawczych do dyrektywy INSPIRE Komisja Europejska, zgodnie z zapisami w dyrektywie, wspierana jest przez Komitet INSPIRE. Komitet ten składa się z przedstawicieli Krajów Członkowskich (z Polski w spotkaniach Komitetu uczestniczy Główny Geodeta Kraju) a przewodniczy mu reprezentant Komisji (procedura znana jako Komitologia). Komitet wyraża swoje opinie  dotyczące projektów aktów wykonawczych przygotowywanych przez Komisję Europejską, w formie głosowania.

Krajowy Punkt Kontaktowy – zgodnie z dyrektywą INSPIRE każde państwo członkowskie musi wyznaczyć punkt kontaktowy, zwykle organ publiczny, który ma być odpowiedzialny za kontakty z Komisją Europejską w kwestiach związanych z dyrektywą. Punkt Kontaktowy odpowiedzialny jest za dostarczanie wyników transpozycji dyrektywy INSPIRE do legislacji krajowej oraz za dostarczanie informacji o implementacji INSPIRE w swoim kraju oraz raportów w imieniu Kraju Członkowskiego do Komisji Europejskiej (m.in. dokumentów dotyczących monitorowania i sprawozdawczości INSPIRE). W Polsce do roli Krajowego Punktu Kontaktowego został wyznaczony Główny Geodeta Kraju.

JRC – Wspólnotowe Centrum Badawcze  pełni rolę  technicznego koordynatora INSPIRE. Zapewnia wykonalność i ewolucję  technicznej infrastruktury dla INSPIRE, a także współpracuje w tej dziedzinie z innymi europejskimi ośrodkami badawczymi. Ponadto, wspólnie z Komisją Europejską organizuje warsztaty dla Krajowych Punktów Kontaktowych. W ramach swoich działań JRC koordynuje prace związane z Tematycznymi Grupami Roboczymi (w związku z zaproszeniem KE do udziału w pracach nad specyfikacjami danych z II i III Aneksu).  W pracach przedmiotowych grup tematycznych uczestniczą zgłoszeni przez GUGiK eksperci specjalizujący się w następujących tematach: Ukształtowanie terenu, Zagospodarowanie przestrzenne i regiony biogeograficzne, Budynki.

Eurostat  - pełni rolę koordynatora ds. wdrożenia INSPIRE. Wspólnie z JRC przygotowuje program prac wdrożenia INSPIRE, mając na uwadze zaproponowane przez JRC techniczne rozwiązania. Ponadto Eurostat jest odpowiedzialny za koordynację zadania monitorowania i sprawozdawczości w ramach INSPIRE, a także zapewnia obsługę sekretariatu dla Komitetu INSPIRE.
Zespół Zadaniowy Początkowej Zdolności Operacyjnej (Initial Operating Capability Task Force (IOC TF) został utworzony w czerwcu 2009 r. aby wesprzeć Kraje Członkowskie  we wdrażaniu usług INSPIRE oraz w celu zapewnienia interoperacyjności z geoportalem INSPIRE Komisji Europejskiej. Zespół ten składa się z przedstawicieli krajów członkowskich UE, w tym Polski.

EuroGeographics
EuroGeographics jest to Stowarzyszenie europejskich agencji geodezyjnych, kartograficznych i katastralnych  (reprezentantem RP jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii).
EurogeoGraphics zrzesza obecnie 52 członków z 43 państw  europejskich.
Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie współpracy pomiędzy państwowymi agencjami geodezyjno-kartograficznymi na rzecz budowy wspólnej europejskiej infrastruktury informacji geograficznej. Członkiem Stowarzyszenia EuroGeographics może zostać państwowa służba geodezyjno - kartograficzna z kraju należącego do Rady Europy. Po nowelizacji statutu Stowarzyszenia od 2004r. o status członka EuroGeographics może także ubiegać się organizacja odpowiedzialna w danym kraju za sprawy katastru. Stowarzyszenie EuroGeographics wspiera działania usprawniające wymianę informacji geograficznej pomiędzy krajami Europy. Obszar objęty tą współpracą obejmuje państwa od Islandii po Turcję i od Portugalii po Rosję.
Celem  EuroGeographics jest również osiągnięcie interoperacyjności europejskich danych przestrzennych, a przez to wsparcie sektora publicznego i prywatnego w celu poprawy procesów zarządzania oraz zapewnienie warunków dla zrównoważonego rozwoju.

GUGiK uczestniczy w następujących projektach realizowanych w ramach Stowarzyszenia:
EuroGlobalMap
EuroGlobalMap zawiera geometrię i atrybuty opisowe następujących warstw tematycznych:

 • jednostki administracyjne,
 • hydrografia,
 • transport,
 • osadnictwo,
 • rzeźba terenu,
 • nazwy,

Formatem wymiany danych jest Geobaza personalna.
System odniesień przestrzennych bazuje na  ETRS 89.
Stopień szczegółowości danych odpowiada skali 1:1 000 000.

EuroRegionalMap
EuroRegionalMap zawiera geometrię i atrybuty opisowe następujących warstw tematycznych:

 • jednostki administracyjne,
 • hydrografia,
 • transport,
 • osadnictwo,
 • roślinność,
 • nazwy,
 • inne

Formatem wymiany danych jest Geobaza personalna;
System odniesień przestrzennych bazuje na  ETRS 89.
Stopień szczegółowości danych odpowiada skali 1:250 000.

EuroBoundaryMap
EuroBoundaryMap (do 2006 projekt znany pod nazwą SABE) zawiera geometrię  i nazwy wszystkich europejskich jednostek administracyjnych do stopnia szczegółowości najniższego poziomu podziału administracyjnego.

Formatem wymiany danych jest Geobaza personalna.
System odniesień przestrzennych bazuje na  ETRS 89.
Stopień szczegółowości danych odpowiada skali 1:100 000.

EuroDEM – Europejski Numeryczny Model Terenu
EuroDEM zawiera numeryczny model terenu w wersji rastrowej w formatach dystrybucji danych:

 • ESRI Grid,
 • ESRI Grid Ascii,
 • GeoTIFF.

System odniesień przestrzennych bazuje na  ETRS 89 (wysokościowy system odniesienia oparty o EVRS).

Stopień szczegółowości danych odpowiada skali 1:100 000.
Rozdzielczość 2 sekundy (około 60 m)
Dokładność pionowa: 8 - 10 m.

W ramach stowarzyszenia EuroGeographics działa obecnie szereg grup eksperckich: ds. Interoperacyjności Biznesowej, Katastru i Rejestru Nieruchomości, Jakości Danych, Specyfikacji Danych oraz Polityk Europejskich. W pracach tych zespołów aktywnie uczestniczą również pracownicy GUGiK.

EUPOS - European Position Determination System
W ramach zadań realizowanych przez Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, GUGiK zaangażowany jest w budowę europejskiego wielofunkcyjnego systemu pozycjonowania satelitarnego EUPOS, obejmującego swoim zasięgiem kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Celem realizowanego projektu ASG-EUPOS,zainicjowanego w marcu 2002 r. jest utrzymanie i rozwój sieci stacji referencyjnych GNSS (Global Navigation Satellite System) dla potrzeb precyzyjnego pozycjonowania i nawigacji.

UNGEGN - United Nations Group of Experts on Geographical Names
GUGiK uczestniczy w pracach innych organizacji międzynarodowych. Ważną z nich jest: UNGEGN (United Nations Group of Experts on Geographical Names) - Grupa Ekspertów ONZ ds. Nazw Geograficznych. Polska uczestniczy w pracach ONZ w zakresie standaryzacji nazw geograficznych prawie od 30 lat.

Należymy do Sekcji Regionalnej UNGEGN Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, do której należą również: Albania, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry oraz Cypr, Grecja, Turcja i Ukraina. W Sekcji Regionalnej Europy Wschodniej, Azji Północnej i Środkowej Polska posiada status obserwatora. Uczestniczymy również w pracach Grupy Roboczej UNGEGN - Nazwy Państw. Rada Ekonomiczna i Społeczna ONZ organizuje co 5 lat ogólne konferencje dotyczące standaryzacji nazw geograficznych, natomiast prace standaryzacyjne prowadzone są w tzw. sekcjach regionalnych, których sesje odbywają się co 2- 3 lata. W konferencjach, sesjach i posiedzeniach biorą udział pracownicy Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Przestrzennej GUGiK oraz członkowie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych  poza granicami Polski (KSNG), działającej przy Głównym Geodecie Kraju.

CEN (Centre Europeen de Normalization) - Europejski Komitet Normalizacyjny
GUGiK zaangażowany jest w działalność organizacji zajmujących się standaryzacją, a konkretnie standaryzacją dot. informacji geograficznej. Przedstawiciele GUGiK biorą udział w posiedzeniach plenarnych Komitetów:  komitetu europejskiego  CEN/TC 287 ds. informacji geograficznej i międzynarodowego ISO/TC 211ds. informacji geograficznej/geomatyka.

Od 1 stycznia 2004 r. członkiem CEN jest Polski Komitet Normalizacyjny. Status stałego członka CEN zobowiązuje Polskę do wprowadzania norm europejskich do zbioru Norm Polskich. Natomiast w Międzynarodowej Organizacji ds. Standaryzacji (ISO) Polska posiada status obserwatora. Obie te organizacje ściśle ze sobą współpracują. Udział Polski w światowych i europejskich procesach normalizacyjnych stwarza możliwości szybszego unowocześniania krajowych technologii i infrastruktury informacji geograficznej. Ponadto aktywny udział w pracach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) zapewnia Polsce wpływ na kształtowanie norm europejskich.

Normy ISO serii 19100 są przyjmowane, dla celów programu INSPIRE, przez CEN jako normy europejskie (sygnatura EN-ISO), w wyniku procesu ankietyzacji w zainteresowanych środowiskach. Równolegle normy te są wprowadzane metodą uznaniową (tj. w języku angielskim) do zbioru Polskich Norm (sygnatura PN-EN-ISO); w chwili obecnej zbiór ten liczy 29 norm. Stopniowo normy te są również tłumaczone na język polski, co jest procesem długotrwałym i kosztownym. Proces ten jest koordynowany przez Komitet Techniczny 297 ds. Informacji geograficznej PKN, którego sekretariat jest afiliowany przy GUGiK. Obecnie jest 11 zatwierdzonych Polskich Norm w języku polskim.

UN GGIM

Komitet Ekspertów ds. Globalnego Zarządzania Informację Przestrzenną przy ONZ

United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Managment (UNGGM)

Cele i zadania

Inicjatywa Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie globalnego zarządzania informacją przestrzenną (UNGGIM) ma odgrywać wiodącą rolę w ustalaniu kierunków rozwoju informacji przestrzennej w skali globalnej a także propagowaniu jej wykorzystania w celu reagowania na kluczowe wyzwania globalne.  UNGGIM tworzy forum do współpracy i koordynacji wysiłków państw członkowskich, organizacji międzynarodowych i sektora prywatnego. 

Historia UN-GGIM

W 2009 r. Departament Statystyki Organizacji Narodów Zjednoczonych UNSD, na nieformalnym posiedzeniu konsultacyjnym w zakresie informacji przestrzennej z ekspertami z różnych regionów świata podniósł problematykę konieczności zapewnienia koordynacji regionalnych i globalnych działań w zakresie informacji przestrzennych i powiązań z kwestiami zarządzania operacyjnego i planowania. W jego konsekwencji, wspólnie z sekcją kartograficzną sekretariatu Organizacją Narodów Zjednoczonych, UNSD zorganizował szereg kolejnych posiedzenia przygotowawcze w sprawie zorganizowania globalnego zarządzania informacją przestrzenną (global geospatial information managment).

W 2010 r. podczas 18. regionalnej konferencji kartograficznej ds. Azji i Pacyfiku organizowanej przez ONZ (unrcc-ap) oraz 41. sesji Komisji Statystycznej ONZ, omówiono również kwestię globalnego zarządzania informacją przestrzenną. Sekretariat Organizacji Narodów Zjednoczonych zainicjował dyskusję i sporządził sprawozdanie do zatwierdzenia przez Rady Gospodarczo-Społecznej (ECOSOC) w sprawie koordynacji tej tematyki, zawierające propozycję utworzenia sformalizowanego forum. W lipcu 2010 r. sekretarz generalny ONZ  w takcie 2011 sesji Rady przedłożył merytoryczne sprawozdanie dotyczące podjętych działań w zakresie globalnego zarządzania informacją przestrzenną (zob. E/2010/240). Decyzja ta utorowała drogę dla formalnych działań ustanawiających UN GGIM. 

Utworzenie Komitetu Ekspertów GGIM

W lipcu 2011 r., Rada ECOSOC przeanalizowała sprawozdanie sekretarza generalnego (E/2011/89) i przyjęła rezolucję ws. utworzenia Komitetu Ekspertów ONZ ds. globalnego zarządzania informacją przestrzenną (2011/24).

Obszary działania

Priorytetowe zadania i prace komitetu ekspertów realizowane są przez państwa członkowskie poprzez oddelegowanie ekspertów do tworzonych grup roboczych.  Komitet ekspertów jest zobowiązany do zapewnienia platformy dla opracowania skutecznej strategii w zakresie ustanowienia i wzmocnienia krajowych zdolności w zakresie informacji przestrzennej, jak również rozpowszechniania dobrych praktyk i doświadczeń krajowych, regionalnych i międzynarodowych organów odpowiedzialnych za informację przestrzenną, dotyczących instrumentów prawnych, modeli zarządzania i norm technicznych. 

Tematami priorytetowymi dla UNGGIM są obecnie:

 1. Rozwój światowego geodezyjnego systemu odniesienia;
 2. Opracowanie wskaźników na rzecz globalnego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju;
 3. Określenie roli Informacji przestrzennej we wspieraniu zrównoważonego rozwój i agendy rozwoju;
 4. Przyjęcie i wdrożenie wspólnych norm dla globalnej sieć informacji przestrzennych;
 5. Rozwój bazy wiedzy o informacje przestrzennej;
 6. Określenie tendencji krajowych w zakresie uregulowań instytucjonalnych dotyczących zarządzania informacją przestrzenną;
 7. Integrowanie informacji statystycznych i przestrzennych;
 8. Zbadanie ram prawnych i politycznych, w tym również kwestii związanych z wiarygodnością danych;
 9. Opracowanie wspólnego zbioru zasad dotyczących zarządzania informacją przestrzenną.
 10. Ustalania definicji fundamentalnych zbiorów danych.

Główny Geodeta Kraju jako organ administracji odpowiedzialny za realizację polityki państwa w zakresie geodezji, kartografii i systemów informacji przestrzennej jest aktywnie zaangażowany w prace UNGGIM od początku pojawienia się inicjatywy powołania tego komitetu w 2008 roku.

Nawiązując do tematyki merytorycznej poruszanej na posiedzeniach komitetu należy mieć na uwadze, że kwestie wykorzystania zobrazowań lotniczych i satelitarnych czy też wykorzystanie systemów informacji geograficznej GIS są jednymi z wielu będących przedmiotów prac UNGGIM. Komitet w trybie bieżącym opracowuje informacje, kwestionariusze i analizy z zakresu budowy georeferencyjnej sieci odniesień geodezyjnych, definicji i specyfikacji zakresu oraz modelu baz danych przestrzennych, zdefiniowania tematów stanowiących globalną ramę informacji przestrzennej czy też modelu prawno instytucjonalnego w zakresie zarządzania informacją geoprzestrzenną w ujęciu krajowym, regionalnym i globalnym.

Podsumowując, Polska od początku działania Komitetu ds. Globalnego Zarządzania Informacją Przestrzenną ONZ, jest jego aktywnym i cenionym członkiem, a od 2014 roku również jednym z regionalnych liderów odpowiedzialnym za rozwój relacji i współpracy pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za informację geoprzestrzenną i statystyczną.

{"register":{"columns":[]}}