W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ambasada RP w Nowym Delhi ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu służbowego TOYOTA HIACE

07.04.2021

Ambasada RP w Nowym Delhi ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu służbowego Toyota Hiace.

Amb. RP w New Delhi

NAZWA I SIEDZIBA SPRZEDAJĄCEGO:

Ambasada RP w Nowym Delhi, 50M Shantipath, Chanakyapuri, 110021 New Delhi, Indie

e-mail: newdelhi.amb.sekretariat@msz.gov.pl

MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego przez Komisję Przetargową 29.04.2021 r. o godz. 11.00 czasu lokalnego.

MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ SPRZEDAWANY SKŁADNIK MAJĄTKU RUCHOMEGO:

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć przy , 50M Shantipath, Chanakyapuri, 110021 New Delhi od poniedziałku do piątku, w dniach 07-28.04.2021 r., w godzinach 10.00-15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr telefonu +911141496859 lub +911141496850

RODZAJ, TYP, ILOŚĆ SPRZEDAWANYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO ORAZ CENY WYWOŁAWCZE:

Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy:

 1. Dane techniczne pojazdu
 1. Rodzaj pojazdu/Marka/typ/model: TOYOTA HIACE, 13 MIEJSC
 2. Moc silnika:  100,6 PHP
 3. Rodzaj paliwa: olej napędowy
 4. Ilość cylindrów: 4
 5. Pojemność silnika w cm³: 3 000
 6. Rok produkcji: 2008
 7. Numer nadwozia: KDH223-0001347
 8. Numer rejestracyjny: 59 CD 10
 9. Źródło nabycia: AUTORYZOWANY DEALER TOYOTA W NEW DELHI
 10. Data zakupu: 26.03.2008
 11. Skrzynia biegów: manualna, 4-stopniowa
 12. Kolor karoserii: biały
 13. Wyposażenie: wbudowane radio
 14. Stan licznika: ok 91000 km
 15. Stan techniczny: DOBRY

 

Cena wywoławcza: 5000,00 EUR


 

WYSOKOŚĆ WADIUM ORAZ TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego, tj. 1.000,00 Euro.
Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Ambasady RP w Nowym Delhi lub na nr konta:

Embassy of the Republic of Poland
RBL Bank Limited
21/48 Malcha Marg Market,
Chanakyapuri, New Delhi – 110021
SWIFT Code : RATNINBBXXX
IFSC Code : RATN0000400
Acc.: 409001451918

Brak wpłaty wadium powoduje odrzucenie oferty.

Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, sprzedający zwróci w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

- imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nr ID w przypadku osób fizycznych, nr telefonu komórkowego i adres e- mailowy (według załączonego wzoru – załącznik nr 1);

- oferowaną cenę, nie niższą niż cena wywoławcza, i warunki jej zapłaty.

-oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

-  oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych (RODO) na wzorze określonym w załączniku nr 2 dołączonym do niniejszego ogłoszenia oraz dokument potwierdzający opłatę wadium;

W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru.

TERMIN MIEJSCE I TRYB ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie pod adresem: Ambasada RP w New Delhi, 50M Shantipath, Chanakyapuri, 110021 New Delhi.

Na kopercie powinien znajdować się napis „Oferta w przetargu na sprzedaż samochodu Toyota Innova – nie otwierać”. Oferty pisemne należy składać do dnia 28.04.2021 r. do godz. 15.00 czasu lokalnego. Oferta jest wiążąca przez 14 dni. Niepełna lub niepodpisana oferta zostanie odrzucona. Brak wpłaty wadium jest powodem do odrzucenia oferty.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty i bez podania przyczyny.

ODRZUCENIE OFERT:

Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli:

- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium.

- nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu lub są one niekompletne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

Po odrzuceniu oferty Komisja Przetargowa niezwłocznie zawiadamia oferenta.

INNE INFORMACJE:

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy kupna-sprzedaży.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia w terminie określonym przez sprzedającego.

Jeżeli nabywca nie wpłaci do kasy sprzedającego w wyznaczonym terminie zaoferowanej sumy traci tym samym prawo nabycia samochodu będącego przedmiotem przetargu, zaś Komisja Przetargowa zaproponuje kupno pojazdu następnemu oferentowi, który przedstawił następną najwyższą ofertę cenową.

Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zakupem przedmiotu przetargu ponosi nabywca. Nabywca przystępując do przetargu wyraża zgodę i zobowiązuje się do opłacenia wszelkich podatków i opłat wymaganych przez władze Polski lub innego kraju, do którego pojazd trafi po sprzedaży.

Materiały

zał​_nr​_1​_do​_ogłoszenia​_formularz​_oferty​_zakupu​_Toyora​_Hiace
zał​_nr​_1​_do​_ogłoszenia​_formularz​_oferty​_zakupu​_Toyora​_Hiace.docx 0.02MB
zał​_nr​_2​_go​_ogłoszenia​_​_klauzula​_informacyjna​_art​_13​_RODO​_-​_Hiace
zał​_nr​_2​_go​_ogłoszenia​_​_klauzula​_informacyjna​_art​_13​_RODO​_-​_Hiace.docx 0.02MB

Zdjęcia (5)