W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ambasada RP w Tel Awiwie ogłasza sprzedaż samochodu Toyota Avensis w trybie II przetargu publicznego

27.04.2021

Ambasada RP w Tel Awiwie ogłasza sprzedaż samochodu Toyota Avensis w trybie II przetargu publicznego – konkurs ofert

toyota

1. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:

Toyota Avensis sedan

rok produkcji: 2010

numer nadwozia: SB1BK76L30E018366 

rodzaj paliwa: benzyna

pojemność silnika: 1987 cm³ 

moc silnika: 152 KM

ilość cylindrów: 4

skrzynia biegów: automatyczna

ilość miejsc siedzących: 5

kolor karoserii: srebrny metalik

stan licznika (przebieg): 135 110 km

wyposażenie: fabryczne, w tym radio odtwarzaczem CD, ABS, klimatyzacja,

dodatkowe: czujniki parkowania z tyłu, system ITURAN (namierzanie satelitarne)

stan techniczny: samochód jest sprawny technicznie, serwisowany, stan dobry

uwagi: drobne uszkodzenia blacharsko-lakiernicze wynikające z eksploatacji

 

2. MIEJSCE I TERMIN W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ SPRZEDAWANY SKŁADNIK MAJĄTKU RUCHOMEGO:

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć przy budynku Ambasady RP w Tel Awiwie, ul. Soutine 16, Tel Awiw, Izrael (z wyjątkiem dni wolnych od pracy w Polsce i Izraelu) w godzinach 9.00-15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr +972 3 7253 110 lub e-mailowym: mateusz.iwanski@msz.gov.pl

3. CENA WYWOŁAWCZA, WYSOKOŚĆ WADIUM ORAZ TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY I WNIESIENIA WADIUM, POWODY ODRZUCENIA OFERTY:

Cena wywoławcza: 4 000,00 EUR (słownie: cztery tysiące euro)

Warunki przystąpienia do przetargu – w terminie do dnia 13.05.2021, godz. 14:00 w siedzibie sprzedającego: Ambasada RP w Tel Awiwie, 16 Soutine St, Tel Aviv  6468408, Israel:

 1. wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego tj. 400,00 EUR, w gotówce w kasie Ambasady. Brak wpłaty wadium w terminie powoduje odrzucenie oferty. Wadium złożone przez oferentów których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, sprzedający zwróci w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty, przy zwrocie wadium na konto bankowe, wadium zostanie pomniejszone o koszt przelewu bankowego. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży.
 2. złożenie oferty w zaklejonej kopercie (z napisem „Oferta w przetargu na sprzedaż samochodu Toyota Avensis”):
 • imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nr telefonu komórkowego i adres e-mailowy,
 • oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza,
 • oświadczenie oferenta, że:
 • zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
 • w przypadku wyboru jego oferty - zobowiązuje się do zapłaty placówce zadeklarowanej ceny, a także zobowiązuje się do opłacenia wszystkich kosztów związanych z zakupem pojazdu, w tym podatków/opłat celno-skarbowych, opłaty rejestracyjnej i innych należności, wymaganych przez władze izraelskie lub władze innego kraju do którego pojazd trafi po sprzedaży.
 • Niepełna lub niepodpisana oferta oraz złożenie oferty po terminie powoduje odrzucenie oferty.
 • Oferent może skorzystać z formularza oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 • Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych (RODO) na wzorze określonym w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 • 4. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT (PRZEPROWADZENIE PRZETARGU)
 • Komisyjne otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 13.05.2021, godz. 15:00 czasu lokalnego w Ambasadzie RP w Tel Awiwie przy ul. Soutine 16.

5. INNE INFORMACJE

 • Przed przystąpieniem do sprzedaży zbędnego lub zużytego składnika majątku ruchomego uwzględnia się, w pierwszej kolejności potrzeby innych organów administracji publicznej lub jednostek, zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa,
 • o odrzuceniu oferty oferent zostanie niezwłocznie zawiadomiony (telefonicznie lub e-mailem),
 • oferent jest zobowiązany okazać dowód tożsamości, a osoba reprezentująca osobę prawną dodatkowo powinna posiadać stosowne pełnomocnictwa i aktualny wypis z rejestru,
 • ostateczny termin wpłaty ceny nabycia samochodu, pomniejszonej o wpłacone wadium, upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży,
 • zawarcie umowy sprzedaży zostanie zaproponowane oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę - oferent ten jest zobowiązany stawić się do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez sprzedającego. Umowa sprzedaży zostanie zawarta nie później niż po upływie 14 dni od dnia otwarcia ofert. W razie nie stawienia oferenta w wyznaczonym terminie: wadium przepada na rzecz sprzedającego, sprzedający zaproponuje kupno pojazdu następnemu oferentowi który przedstawił następną najwyższą ofertę cenową,
 • wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia samochodu i zawarciu umowy sprzedaży,
 • samochód w momencie zakupu był zwolniony z wszelkich kosztów publiczno-prawnych (w szczególności podatku akcyzowego, podatku VAT oraz opłat celnych), dlatego nabywca niebędący dyplomatą w Państwie Izrael będzie zobowiązany do ich poniesienia,
 • Ambasada RP w Tel Awiwie zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.

Materiały

Załącznik nr 1​_formularz oferty
zał​_nr​_1​_do​_ogłoszenia​_formularz​_oferty​_zakupu​_Toyora​_Avensis.docx 0.02MB
Załącznik nr 2 ​_klauzula informacyjna RODO
zał​_nr​_2​_go​_ogłoszenia​_​_klauzula​_informacyjna​_art​_13​_RODO.docx 0.02MB