W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2012-04-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zdjęcia częściowo nie posiadają opisów
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest mł. asp. Mariusz Wiszniewski - Inspektor w Wydziale Technicznym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku m.wiszniewski@straz.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 711 72 45. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, zdjęcia itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, ul. Warszawska 3, 15-062 Białystok

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontrolne
  Wejście do Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku jest możliwe z ul. Warszawskiej bramą wjazdową. Nad wjazdem na plac Komendy, od strony ul. Warszawskiej, widnieje napis „STRAŻ POŻARNA”. Na elewacji budynku od strony ulicy, po prawej stronie umieszczona jest czerwona tablica z nazwami instytucji działających pod adresem Warszawska 3, w tym także tablica Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Budynek Komendy znajduje się po prawej stronie od wjazdu na wewnętrzny plac. Budynek Komendy jest obiektem czterokondygnacyjnym, w części podpiwniczonym. Do budynku prowadzi 1 wejście z placu Komendy. Nad wejściem umieszczona jest czerwona tablica informacyjna „KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w BIAŁYMSTOKU”. Wejście do części administracyjnej Komendy odbywa się poprzez klatkę schodową składającą się z 13 stopni, zabezpieczoną barierką; brak platformy oraz podjazdu dla wózków osób niepełnosprawnych.Osoba, która chce zrealizować sprawę zgłasza do odpowiedniej komórki organizacyjnej poprzez zamontowany na spoczniku klatki schodowej domofon chęć załatwienia sprawy. Osoba z wydziału realizującego sprawę schodzi do petenta.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i windy
  Dostęp do korytarzy i pomieszczeń w obiekcie jest częściowo zapewniony. Komunikację między piętrami budynku zapewnia murowana klatka schodowa. Na każdym piętrze budynku znajduje się toaleta. Dla osób poruszających się na wózkach brak jest możliwości wjazdu na piętro budynku. W obiekcie nie ma platformy schodowej oraz windy. Brak toalety  dla osób niepełnosprawnych.
 3. W obiekcie brak jest pochylni, platformy, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. Miejsca parkingowe znajdują się na wewnętrznym placu komendy, do których prowadzi wjazd przez bramę główną od strony ul. Warszawskiej. Chęć wjazdu należy zgłosić dzwoniąc pod numery telefonów 47 711 72 07. Przy bramie wjazdowej umieszczony jest system domofonowy, który umożliwia rozmowę z dyżurnym Punktu Alarmowego Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1, który w przypadku zamknięcia bramy lub szlabanu ma możliwość ich otwarcia.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. Dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych możliwy jest w następujący sposób:
 • W przypadku osób ze szczególnymi potrzebami korzystających np. z wózka istnieje jedynie możliwość wjazdu z placu na parter budynku i oczekiwanie na pracownika sekretariatu, który dzięki systemowi monitoringu wizyjnego ma możliwość podglądu tej części budynku i podjęcie działań w celu obsługi interesanta.
  Osoba ze szczególnymi potrzebami, chodząca, chęć załatwienia sprawy zgłasza poprzez naciśnięcie dzwonka domofonu na spoczniku klatki schodowej przy wejściu głównym dedykowanym do poszczególnych wydziałów lub bezpośrednio do sekretariatu. Istnieje także możliwość kontaktu telefonicznego dzwoniąc do sekretariatu pod numer: 47 711 7210. Poinformowana osoba z wydziału realizującego sprawę schodzi do petenta.
 • Osoba niewidoma lub niedowidząca chęć wejścia do budynku zgłasza poprzez system domofonowy znajdujący się na klatce schodowej lub system domofonowy umieszczony przed bramą wjazdową do Komendy lub dzwoniąc pod następujące numery telefonów: 47 711 7207 lub 47 711 7210. Służba dyżurna lub osoba z sekretariatu umożliwia doprowadzenie danej osoby do odpowiedniej komórki merytorycznej załatwiającej sprawę petenta. Po zakończonej wizycie pracownik merytoryczny odprowadza osobę niewidomą lub niedowidzącą na zewnątrz budynku.

Materiały

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
gus​_-​_sprawozdanie.pdf 0.11MB
Plan działania na rzecz dostępności 2021
Plan​_działania​_na​_rzecz​_dostępnosci​_2021.docx 0.01MB
Zakres działania KM PSP Białystok - tekst odczytywany maszynowo
Zakres​_działania​_KM​_PSP​_Białystok​_-​_tekst​_odczytywany​_maszynowo.docx 0.02MB
Zakres działania KM PSP Białystok - tekst łatwy do czytania ETR
Zakres​_działania​_KM​_PSP​_Białystok​_-​_tekst​_łatwy​_do​_czytania​_ETR.txt 4.91KB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.12.2020 14:33 Bartosz Wasilewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
asp. Bartosz Wasilewski/ asp. Bartosz Wasilewski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 5.0 01.03.2022 08:04 Mariusz Wiszniewski
Deklaracja dostępności 4.0 04.10.2021 14:44 Bartosz Wasilewski
Deklaracja dostępności 3.0 08.06.2021 14:25 Bartosz Wasilewski
Deklaracja dostępności 2.0 04.12.2020 14:34 Bartosz Wasilewski
Deklaracja dostępności 1.0 04.12.2020 14:33 Bartosz Wasilewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}