W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Godziny przyjęć interesantów:

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej lub upoważniony Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań w każdy poniedziałek od godziny 14.00 do 15.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Komendanta Miejskiego PSP tel. (32) 264-76-94.
Skargi i wnioski można składać:
•    listownie -  na adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej ul. Podlesie 2, 41-303 Dąbrowa Górnicza
•    osobiście – codziennie w godz. od 7.30 do 15.30 w sekretariacie  Komendanta Miejskiego PSP przy ul. Podlesie 2, 41-303 Dąbrowa Górnicza
•    za pośrednictwem:   platformy ePUAP: /KMPSPDąbrowa Górnicza/skrytka
•    za pośrednictwem poczty elektronicznej: na adres: komenda@kmpspdabrowag.pl z zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”.
•    faksem na numer:   (32) 264-28-25
•    ustnie do protokołu: po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Sekcją Organizacyjno-Kadrową, tel. (32) 264-76-94.

 WAŻNE! - Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

 Skarga/wniosek powinien zawierać:
1.1    Imię i  nazwisko wnoszącego.
1.2.   Dokładny adres do korespondencji
Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Klauzula - skargi i wnioski
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w 41-303 Dąbrowa Górnicza przy ul. Podlesie 2 jako administrator danych osobowych informuje, że Państwa dane osobowe zawarte w skargach/wnioskach będą przetwarzane w celu rozpatrzenia/załatwienia lub przekazania do rozpatrzenia/załatwienia zgodnie z właściwością innym podmiotom/organom.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:
1.    Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej (41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Podlesie 2, tel. 32 264-76-94, fax. 32264-28-25, e-mail: komenda@kmpspdabrowag.pl)
2.    W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: Renata Białas, (40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36, tel. 601501988, email: iod@katowice.kwpsp.gov.pl).
3.    Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust
1 lit c, d i e RODO, w tym także w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego
o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
4.    Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są adekwatnie do celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
5.    Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
6.    Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy oraz przepisów kancelaryjnych.
7.    Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a.    żądania od administratora dostępu do treści swoich danych poprzez podanie informacji o okolicznościach zdarzenia, którego żądanie dotyczy, w tym daty i miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego zostało wykonane połączenie dotyczące powiadomienia o zdarzeniu.
b.    sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9.    Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.12.2020 16:36 mł.asp. Marcin Ciepliński
Wytwarzający/ Odpowiadający:
asp. Stefan Flasza
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 1.0 07.12.2020 16:36 mł.asp. Marcin Ciepliński

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}