W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niżej wymienionych strony internetowych: http://kmpspruda.pl/

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 2003 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 17.02.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących,
  • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
  • linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
  • brak metryk dokumentów do pobrania
  • brak opisów do plików i podstron w serwisie 
  • brak jednolitej i prawidłowej czcionki w artykułach 
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 17.08.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny wewnętrznej.


Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest st. kpt. Mariusz Kita, mariusz.kita@kmpspruda.pl lub telefonicznie do Komendy Miejskiej PSP w Rudzie Śląskiej, telefon: 322447060

Informacje na temat procedury:

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna:

Otoczenie i wejście do budynku

Do budynków Komendy Miejskiej PSP w Rudzie Śląskiej możliwy jest dojazd ulicą Strażacką od której znajduje się wejście do obiektu. Teren komendy stanowi budynek wolnostojący, przed którym zlokalizowany jest parking zewnętrzny dostępny dla pracowników oraz interesantów. Brak wydzielonego miejsca do parkowania przez osoby niepełnosprawne.

Toalety

Brak udogodnień.

Brak toalety z przewijakiem.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Brak udogodnień.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących.

Brak udogodnień.

Wchodzenie z psem przewodnikiem.

Jest dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych.

Brak udogodnień.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi.

Brak udogodnień.

Brak możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 06:47 st. kpt. Mariusz Kita
Wytwarzający/ Odpowiadający:
st. kpt. Mariusz Kita
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 3.0 26.02.2021 14:51 st. kpt. Mariusz Kita
Deklaracja dostępności 2.0 09.12.2020 22:15 st. kpt. Mariusz Kita
Deklaracja dostępności 1.0 08.12.2020 06:47 st. kpt. Mariusz Kita

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP