W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Struktura

Ze schematu wynika:
Komendantowi miejskiemu podlegają bezpośrednio:
1) wydział organizacyjno-kwatermistrzowski;
2) stanowisko ds. finansów;
3) stanowisko ds. kadr ;
4) sprawy w zakresie bhp;
5) sprawy w zakresie ochrony informacji niejawnych;
6) sprawy w zakresie ochrony danych SOD
7) zagadnienia kontrolno-rozpoznawcze.
8) sprawy obronne
2. Zastępca komendanta miejskiego nadzoruje:
1) wydział operacyjno-kontrolno-rozpoznawczy, z wyłączeniem zagadnień kontrolno- rozpoznawczych;
2) jednostkę ratowniczo-gaśniczą.

Organizację i funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach określają:

 • statuty powiatów: skierniewickiego ziemskiego i skierniewickiego grodzkiego,
 • regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej stanowi aparat pomocniczy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.

Terenem działania komendy miejskiej jest obszar powiatów: grodzkiego skierniewickiego i ziemskiego skierniewickiego.

Siedzibą komendy miejskiej jest miasto Skierniewice.

Komenda miejska w Skierniewicach jest zakwalifikowana do IV kategorii komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej.


Wydział operacyjno - kontrolno – rozpoznawczy

Symbol: MRZ

Nr telefonu: (0-46) 833-36-11 wew. tonowy 403 i 405

Naczelnik  wydziału - bryg. Sławomir Majka (s.majka@straz.lodz.pl)

Do zadań wydziału operacyjnego należy w szczególności:


- w zakresie spraw operacyjnych:

 1. analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy miejskiej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;
 2. opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
 3. przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;
 4. koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi
  w działania ratownicze na obszarze powiatu;
 5. przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;
 6. analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo - gaśniczych i innych jednostek ksr-g oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 7. zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksr-g na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę
  z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa;
 8. sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksr-g, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
 9. współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 10. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;
 11. nadzorowanie gotowości operacyjnej jrg oraz innych podmiotów ksr-g, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
 12. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jrg oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 13. przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie
  w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
 14. koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksr-g;
 15. prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksr-g na obszarze działania;
 16. nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą miejską,
 17. bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta miejskiego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych;
 18. prowadzenie spraw w zakresie informatyki w komendzie miejskiej – zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi w tym zakresie;
 19. planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy miejskiej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 20. nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy miejskiej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowania i dysponowania
  w obszary chronione;
 21. zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;
 22. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
 23. analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy miejskiej;
 24. koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek ksr-g na obszarze działania komendy miejskiej;
 25. planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g na obszarze działania komendy miejskiej nowoczesnych technik łączności;
 26. sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności;

- w zakresie spraw kontrolno-rozpoznawczych:

 1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 2. współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 3. inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
 4. opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 5. opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 6. analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie miasta i powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się;
 7. opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
 8. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania
  i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;
 9. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 10. przygotowywanie projektu stanowiska komendanta miejskiego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
 11. przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
 12. wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku
  w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;
 13. wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych
  w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;
 14. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy miejskiej;
 15. opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;
 16. nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą;

- w zakresie spraw rzecznika prasowego:

 1. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy miejskiej przez rzecznika prasowego;

- w zakresie spraw ochrony informacji niejawnych:

 1. pełnienie funkcji Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych zwanego

"Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych”;

 1. zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;
 2. kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów
  w tym zakresie;
 3. opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 4. planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;

Wydział organizacyjno - kwatermistrzowski

Symbol: MOT

Nr telefonu: (0-46) 833-36-11 wew. tonowy 414 i 411

Naczelnik Wydziału - bryg. Marek Zdun (m.zdun@straz.lodz.pl)

Do zadań wydziału organizacyjno – kwatermistrzowskiego należy w szczególności:


- w zakresie spraw organizacyjnych:

 1. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy miejskiej;
 2. prowadzenie archiwum komendy miejskiej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów
  i brakowania dokumentów;
 3. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 4. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta miejskiego;
 1. ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie miejskiej;

- w zakresie spraw kwatermistrzowskich:

 1. administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy miejskiej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
 2. opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
 3. dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
 4. prowadzenie spraw inwentaryzacji majątku;
 5. likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
 6. sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy miejskiej;
 7. prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy miejskiej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców jrg i kierowników komórek organizacyjnych komendy miejskiej;
 8. systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;
 9. realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków
  z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;
 10. prowadzenie rozliczeń i dokumentacji dotyczącej transportu samochodowego;
 11. planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy miejskiej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 12. realizacja obowiązków określonych ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz.75) – tj. świadczenie pomocy prawnej urzędowi komendanta miejskiego a w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami – zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej komendy miejskiej;
 13. prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;
 14. bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości analitycznej w zakresie rachuby płac;
 15. prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej strażaków i socjalnej emerytów komendy miejskiej;
 16. bieżąca współpraca z ZUS, Urzędem Skarbowym, bankiem, KW PSP w Łodzi oraz innymi instytucjami w zakresie egzekucji sądowych i administracyjnych;
 17. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i statystycznej w zakresie rachuby płac;

- w zakresie spraw bhp:

 1. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. sporządzanie i przedstawianie komendantowi miejskiemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
 3. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 4. przedstawianie komendantowi miejskiemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 5. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 6. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności
  w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
 7. uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta miejskiego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;

- w zakresie spraw obronnych:

 1. prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie miejskiej;
 2. prowadzenie kancelarii niejawnej;
 3. koordynowanie realizacji zadań obronnych;

- w zakresie spraw ochrony danych osobowych:

 1. prowadzenie spraw związanych z pełnieniem funkcji Specjalisty Ochrony Danych
  w komendzie miejskiej.

Stanowisko d/s finansów

Symbol: MF

st. str. mgr Marta Ciężka (m.ciezka@straz.lodz.pl)

Nr telefonu: (0-46) 833-36-11 wew. tonowy 401

Do zadań stanowiska ds. finansów należy w szczególności:


 1. prowadzenie gospodarki finansowej komendy zgodnie z obowiązującymi zasadami,
  a w szczególności:
 1. składanie zapotrzebowań na środki finansowe;
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi finansów publicznych i zasad realizacji budżetu;
 3. zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę miejską;
 4. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;
 5. zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;
 6. opracowywanie projektów planów dochodów i wydatków budżetowych oraz planów finansowych w zakresie gospodarki pozabudżetowej;
 1. prowadzenie rachunkowości komendy miejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:
 1. bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości syntetycznej w zakresie środków budżetowych jak i środków pozabudżetowych;
 1. prowadzenie bieżącej analizy wykorzystania przydzielonych rocznych limitów finansowych i składanie stosownych korekt;
 2. prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowości sporządzania i legalności prowadzonej dokumentacji finansowej;
 3. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i statystycznej w zakresie gospodarki finansowej;
 4. bieżąca współpraca z ZUS, Urzędem Skarbowym, PZU, Urzędem Miasta, bankiem, KW PSP w Łodzi oraz innymi instytucjami w zakresie egzekucji sądowych
  i administracyjnych;
 5. opracowanie i bieżąca aktualizacja instrukcji obiegu dokumentów księgowych oraz sprawowanie nadzoru nad jej przestrzeganiem;
 6. bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości analitycznej w zakresie rozrachunków z dostawcami i odbiorcami.

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza

Symbol: MJRG

Nr telefonu: (0-46) 833-36-11 wew. tonowy 311, 312 i 320

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej - st. kpt. Mariusz Naguszewski (m.naguszewski@straz.lodz.pl)

Do zakresu działania jednostki ratowniczo – gaśniczej należy w szczególności:


 1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 2. dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
 3. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
 4. wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz
  w ramach odwodów operacyjnych;
 5. przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
 6. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
 7. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
 8. realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;
 9. prowadzenie doskonalenia zawodowego;
 10. udział w aktualizacji:
  a)  stanu gotowości operacyjnej,
  b)  procedur ratowniczych,
  c)  dokumentacji operacyjnej;
 11. udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;
 12. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu (miasta) oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
 13. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy miejskiej;
 14. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
 15. organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
 16. planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy miejskiej i ksr-g na obszarze powiatu (miasta);
 17. organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;
 18. organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków.

Stanowisko ds. kadr

Symbol: MK

Nr telefonu: (0-46) 833-36-11 wew. tonowy 402

mgr Alicja Zdun (a.zdun@straz.lodz.pl)

Do zadań stanowiska ds. kadr należy w szczególności:


 1. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta miejskiego;
 2. opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji
  i wytycznych komendanta miejskiego;
 3. prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie miejskiej;
 4. przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy miejskiej;
 5. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy miejskiej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
 6. realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg
  i wniosków dla komendy miejskiej;
 7. realizowanie założeń polityki kadrowo – płacowej komendanta miejskiego;
 8. przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi
  w komendzie miejskiej w tym dowódców jednostek ratowniczo – gaśniczych;
 9. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy
  w komendzie miejskiej;
 10. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów
  i rencistów komendy miejskiej;
 11. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków
  i pracowników cywilnych komendy miejskiej;
 12. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej;
 13. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
 14. prowadzenie spraw dyscypliny służby i pracy;
 15. prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych;
 16. prowadzenie obsługi socjalnej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej.

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 19. lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

koordynatorem ds. dostępności jest

Justyna Kwiecień (46 833 24 66, wew. 400, j.kwiecien@straz.lodz.pl)

 

Materiały

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKIERNIEWICACH
REGULAMIN​_ORGANIZACYJNY​_KM​_PSP​_Skierniewice​_2020.pdf 0.35MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.11.2020 13:18 Bartłomiej Wójcik
Wytwarzający/ Odpowiadający:
kpt. Bartłomiej Wójcik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Struktura 15.0 19.05.2022 07:00 Bartłomiej Wójcik
Struktura 14.0 03.01.2022 14:49 Bartłomiej Wójcik
Struktura 13.0 26.08.2021 08:56 Bartłomiej Wójcik
Struktura 12.0 26.03.2021 10:59 Bartłomiej Wójcik
Struktura 11.0 28.01.2021 08:57 Bartłomiej Wójcik
Struktura 10.0 28.01.2021 08:52 Bartłomiej Wójcik
Struktura 9.0 28.01.2021 08:43 Bartłomiej Wójcik
Struktura 8.0 28.01.2021 08:42 Bartłomiej Wójcik
Struktura 7.0 27.01.2021 08:29 Bartłomiej Wójcik
Struktura 6.0 03.12.2020 15:09 Bartłomiej Wójcik
Struktura 5.0 03.12.2020 12:50 Bartłomiej Wójcik
Struktura 4.0 03.12.2020 12:48 Bartłomiej Wójcik
Struktura 3.0 03.12.2020 12:45 Bartłomiej Wójcik
Struktura 2.0 26.11.2020 10:00 Bartłomiej Wójcik
Struktura 1.0 25.11.2020 13:18 Bartłomiej Wójcik

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}