W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zaświadczenie ze zdarzenia

Zdjęcie przedstawia ćwiczenia strażaków w komorze rozgorzeniowej, widocznych jest trzech strażaków w aparatach powietrznych oraz płomień.

Informacja na temat wydawania zaświadczeń ze zdarzeń, w których brały udział jednostki straży pożarnej.

 1. Wnioski dostępne są w sekretariacie KM PSP w Skierniewicach lub można je pobrać ze strony internetowej – na dole wpisu.
 2. Wnioski dotyczące wydawania zaświadczenia o zdarzeniu przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30.
 3. Podpisany obraz wniosku wraz z potwierdzeniem wpłaty można przesłać na adres poczty elektronicznej Komendy na adres kmpsp17@straz.lodz.pl
 4. W celu ułatwienia załatwienia sprawy należy podać numer telefonu do kontaktów roboczych.

W celu otrzymania zaświadczenia należy:

 1. Dokonać wpłaty w kasie Urzędu Miasta Skierniewice

lub

na konto UM Skierniewice nr: 39 1020 3352 0000 1002 0193 3951

 

tytułem „Za wydanie zaświadczenia z interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej”

 

Opłata wynosi 17,00 zł.

 

 1. W przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową zaświadczenie wysyłane są w polskiej placówce operatora pocztowego, na adres korespondencyjny wnioskodawcy, z zachowaniem terminów administracyjnych wynikających z Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256)
 2. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych
  i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej wymienionych
  w ustawie j.w.
 3. Obowiązek zapłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
 4. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż wciągu  trzech dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię pozostawia się w aktach sprawy.
 5. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie wydano zaświadczenia o interwencji jednostek PSP.
 6. Zaświadczenie o interwencji jednostek PSP, wydaje się w 1 egzemplarzu.

Zwolnienia z opłat

Zgodnie z art. 7 ustawy o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1546) zwalnia się z opłaty skarbowej:

 1. pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. jednostki budżetowe;
 3. jednostki samorządu terytorialnego;
 4. organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 5. osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
 6. osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa - wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

W sprawie wydania zaświadczenia można kontaktować się z wydziałem operacyjno-kontrolno-rozpoznawczym pod numerem 46 833 36 11 – wewnętrzny 403 i 405.

Materiały

Wniosek o wydanie zaświadczenia ze zdarzenia z udziałem jednostek ochrony przeciwpożarowej
Wniosek​_o​_zaświadczenie​_ze​_zdarzenia.docx 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}