W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Podmiotem niniejszej deklaracji jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej PSP w Chodzieży

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-08

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-08

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych.

Niektóre zdjęcia nie mają właściwych opisów alternatywnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-08. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Funkcję koordynatora ds. dostępności w KP PSP w Chodzieży pełni: Leszek Naranowicz, e-mail: leszek.naranowicz@psp.wlkp.pl, tel.:+48 47 771 70 02.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. Marcinkowskiego 6, 64-800 Chodzież.

Do budynku prowadzi wejścia od ul. Marcinkowskiego z przeszkodami dla osób niepełnosprawnych.

W przedsionku znajduje się domofon przez który należy skontaktować się z dyżurnym Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży, który jest odpowiedzialny za organizację wejścia do budynku osób postronnych.

Osoby na wózkach mają utrudniony dostęp do domofonu ze względu na schodek przed Komendą. Zalecany sposób kontaktu z dyżurnym to skorzystanie z pomocy drugiej osoby lub telefonicznie na nr tel. 48 771 70 10 lub 11. Ze względu na brak windy dyżurny SK KP poprosi pracownika właściwego do załatwianej danej sprawy, o wyjście przed budynek Komendy.

Brak toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Zalecane miejsce parkowania wyznacza się pomiędzy bramą nr 7, a nr 8, jednak w taki sposób aby nie utrudniać wyjazdu garażowanych samochodów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Komendy nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Nadzór nad zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

  • koordynator ds. dostępności architektonicznej – mł. bryg. Leszek Naranowicz, e-mail:  leszek.naranowicz@psp.wlkp.pl  lub tel. +48 77 17 002;
  • koordynator ds. dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej – mł. kpt. Artur Binkowski, e-mail: artur.binkowski@psp.wlkp.pl  lub tel. +48 77 17 005.


___________
 

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży
ul. Marcinkowskiego 6
64-800 Chodzież

 

Materiały

Raport​_dostępności​_KP​_PSP​_Chodzież
Raport.pdf 0.11MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.10.2020 13:25 Artur Binkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Artur Binkowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 5.0 18.06.2021 09:32 Artur Binkowski
Deklaracja dostępności 4.0 18.06.2021 09:31 Artur Binkowski
Deklaracja dostępności 3.0 15.10.2020 15:13 Artur Binkowski
Deklaracja dostępności 2.0 14.10.2020 13:39 Artur Binkowski
Deklaracja dostępności 1.0 02.10.2020 13:25 Artur Binkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}