W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, (64-800 Chodzież ul. Marcinkowskiego 6, tel.: 67 22 23 300, fax 67 22 23 316, e-mail: kppspchodziez@psp.wlkp.pl).
 2. W wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (61-767 Poznań ul. Masztalarska 3, tel.: 61 22 20 585, kontakt elektroniczny: http://www.psp.wlkp.pl/iod/).
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołowa lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 30 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

_________________________________________________________________

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, (64-800 Chodzież ul. Marcinkowskiego 6, tel.: 67 22 23 300, fax 67 22 23 316, e-mail: kppspchodziez@psp.wlkp.pl).
 2. W Komendzie Powiatowej PSP w Chodzieży wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: ( 61-767 Poznań ul. Masztalarska 3, tel.: (61) 22-20-585, kontakt elektroniczny: http://www.psp.wlkp.pl/iod/).
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu popularyzacji zagadnień ochrony przeciwpożarowej w ramach tzw. prewencji społecznej – czyli zapobieganiu powstawiania pożarów i innych miejscowych zagrożeń zgodnie z art. 1 pkt. 1 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 620) w związku z art. 6 ust. 1 lit e RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi”.
 4. Państwa dane osobowe w ramach celu określonego w punkcie 3 nie będą przekazywane do innych odbiorców.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia popularyzacji danego przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 3.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 9. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 30 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, i jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji celu określonego w punkcie 3.
 11. Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

_________________________________________________________________

 

Obowiązek informacyjny

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że w obiektach oraz pojazdach Komendy Powiatowej PSP w Chodzieży, a także w ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu w postaci monitoringu wizyjnego.

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, (64-800 Chodzież
  ul. Marcinkowskiego 6, tel.: 67 22 23 300, fax 67 22 23 316,
  e-mail: kppspchodziez@psp.wlkp.pl).
 2. W Komendzie Powiatowej PSP w Chodzieży wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (61-767 Poznań ul. Masztalarska 3, tel.: 61 22 20 585, kontakt elektroniczny: http://www.psp.wlkp.pl/iod/).
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku mogę być przetwarzane w celu
  i zakresie koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa strażaków i pracowników PSP, zachowania w tajemnicy informacji, ochrony mienia państwowego będącego w dyspozycji PSP, zabezpieczeniu tego mienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności majątkowej z tego tytułu. Dane mogą służyć także wsparciu procesu doskonalenia zawodowego, przygotowania analizy działań ratowniczych i ich dokumentowania.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz nadrzędne jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane na rejestratorach zapisywane są w sposób ciągły. Ich okres przechowywania nie przekracza 30 dni, chyba że prawo nakazuje dłuższe przechowywanie danych. Nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w zależności od częstotliwości korzystania z rejestratora, dostępne mogą być w czasie nie krótszym niż 7 dni od momentu zapisu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych .
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01,
  e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Materiały

Dane osobowe zbierane w czasie organizowania i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych
C​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_akcje​_998.pdf 0.07MB
Dane osobowe zbierane w ramach tzw. prewencji społecznej czyli zapobieganiu powstawiania pożarów i innych miejscowych zagrożeń
C​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_prew​_spol.pdf 0.28MB
Dane osobowe zbierane przez system monitoringu obiektów oraz pojazdów KP PSP w Chodzieży
C​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_monitoring​_wizyjny.pdf 0.19MB
RODO - Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów SWD PSP
RODO​_ZAKRES​_SWD.pdf 0.31MB
RODO - Odpowiedzialność i zadania innych niż PSP jednostek ochrony przeciwpożarowej mających dostęp do SWD PSP
RODO​_ODPO​_do​_SWD.pdf 0.21MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.10.2020 13:25 Artur Binkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Artur Binkowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Klauzula informacyjna 3.0 15.10.2020 15:31 Artur Binkowski
Klauzula informacyjna 2.0 15.10.2020 15:29 Artur Binkowski
Klauzula informacyjna 1.0 02.10.2020 13:25 Artur Binkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}