W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zaświadczenie o działaniach ratowniczych

Informacje na temat wydawania zaświadczeń ze zdarzeń, w których brały udział jednostki straży pożarnej.

 

W celu wydania zaświadczenia dot. działań jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego należy złożyć wniosek do Komendanta Powiatowego PSP w Inowrocławiu codziennie od pn. do pt. w godz. 7.30 – 15.30

 

Wniosek należy składać osobiście co skróci czas prowadzenia postępowania wyjaśniającego.

 

Do wniosku należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na konto UM  Inowrocław nr konta 29 1030 1090 0000 0000 9010 1021 lub osobiście w kasie UM nie później niż 3 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Zwalnia się od opłaty skarbowej:

1)  pod  warunkiem  wzajemności,  państwa  obce,  ich  przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje  oraz  ich  oddziały i przedstawicielstwa,  korzystające  na  podstawie ustaw,  umów  lub  powszechnie  uznanych  zwyczajów  międzynarodowych z przywilejów  i immunitetów,  a także  członków  ich  personelu  i inne osoby zrównane z nimi,  jeżeli  nie  są  one  obywatelami  polskimi i nie  mają  miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)  jednostki budżetowe;

3)  jednostki samorządu terytorialnego;

4)  organizacje  pożytku  publicznego,  jeżeli  dokonują  zgłoszenia  lub  składają wniosek  o dokonanie  czynności  urzędowej  albo  wniosek  o wydanie zaświadczenia  lub  zezwolenia  –  wyłącznie  w związku  z nieodpłatną działalnością  pożytku  publicznego  w rozumieniu przepisów  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

5)  osoby,  które  dokonując  zgłoszenia  lub  składając  wniosek  o dokonanie czynności  urzędowej  albo  wniosek o wydanie  zaświadczenia  lub  zezwolenia (pozwolenia,  koncesji)  albo  składając  dokument  stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa  lub prokury  albo  jego  odpis,  wypis  lub  kopię  przedstawią zaświadczenie  o korzystaniu  ze  świadczeń  pomocy  społecznej  z powodu ubóstwa;

6)  osoby  fizyczne  prowadzące  czynną  ochronę  gatunkową  oraz  osoby  fizyczne, których  gospodarstwo  rolne,  leśne  lub  rybackie  narażone  jest  na  szkody wyrządzane  przez  gatunki  zwierząt  chronionych  nieobjęte  odszkodowaniem Skarbu  Państwa –  wyłącznie  w zakresie  przedmiotów  opłaty  skarbowej związanych z ochroną przyrody.

 

 

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2020 poz. 1546)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256)

 

Materiały

wniosek zaświadczenie PSP Inowrocław
wniosek​_zaświadczenie​_PSP​_Inowrocław.pdf 0.04MB
{"register":{"columns":[]}}