W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj informację publiczną

Dostęp do informacji publicznej

Sprawy dotyczące dostępu do  informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Podstawowe informacje o działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie są zamieszczone na stronie podmiotowej KP PSP w Kępnie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej KP PSP w Kępnie.

Zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.

Złożenie wniosku

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony:

  • elektronicznie – na adres email: kppspkepno@psp.wlkp.pl
  • elektronicznie – za pośrednictwem platformy ePUAP: /KPPSPKepno/SkrytkaESP
  • listownie na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
ul. Broniewskiego 12, 63-600 Kępno

Terminy

Udostępnienie informacji publicznej następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w ww. terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do KP PSP w Kępnie.

Udostępnienie informacji następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem chyba, że środki techniczne, jakimi dysponuje KP PSP w Kępnie to uniemożliwiają.

Opłaty

W przypadku, gdyby KP PSP w Kępnie miała ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, od wnioskodawcy może zostać pobrana opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

W tej sytuacji, w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku wnioskodawca zostanie powiadomiony przez KP PSP w Kępnie o wysokości opłaty.

Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych; ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy – ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa; w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o przymusowej restrukturyzacji.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie.

Przetwarzanie danych osobowych – klauzula poniżej:

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.10.2020 14:14 Paweł Michalski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Samodzielne stanowisko ds. kadrowo-organizacyjnych
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uzyskaj informację publiczną 1.0 07.10.2020 14:14 Paweł Michalski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP