W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Komendy Powiatowej PSP w Oleśnie

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLEŚNIE zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Internetowej Komendy Powiatowej PSP w Oleśnie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-11
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Napisy będą stopniowo dodawane do starszych filmów.
 • Może zdarzyć się sytuacja, że niektóre opublikowane materiały multimedialne zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów dla osób głuchych i słabosłyszących lub innych wymagających elementów, z uwagi na fakt, że przeważnie są to materiały udostępnione bezpośrednio z różnych serwisów (m.in. YouTube).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-08
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-01

Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej samooceny przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Kubat, piotr.kubat@psp.opole.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47861 6014. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

 • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie
 • Adres: ul. Solny Rynek 1
  46-300 Olesno
 • E-mail: sekretariat@psp.olesno.pl
 • Telefon: 47861 6000

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynki Komendy PSP w Oleśnie znajdują się na terenie zamkniętym, wobec czego, każda wizyta musi zostać poprzedzona wcześniejszą informacją telefoniczną lub mailową do Sekretariatu Komendanta PSP w Oleśnie (pod numerem telefonu +48 47 861 60 00 lub +48 47 861 60 10 ewentualnie pocztą elektroniczną na adres sekretariat@psp.olesno.pl). Budynek Komendy jest nieprzystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Obsługa osób odbywa się w budynku technicznym brama nr 13.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.03.2021 15:26 Piotr Kubat
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Piotr Kubat
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 9.0 01.03.2024 15:56 Piotr Kubat
Deklaracja dostępności 8.0 01.03.2024 15:44 Piotr Kubat
Deklaracja dostępności 7.0 23.01.2023 16:26 Piotr Kubat
Deklaracja dostępności 6.0 23.01.2023 16:11 Piotr Kubat
Deklaracja dostępności 5.0 23.01.2023 15:55 Piotr Kubat
Deklaracja dostępności 4.0 23.01.2023 15:53 Piotr Kubat
Deklaracja dostępności 3.0 03.03.2022 16:02 Piotr Kubat
Deklaracja dostępności 2.0 03.03.2022 15:02 Piotr Kubat
Deklaracja dostępności 1.0 04.03.2021 15:26 Piotr Kubat

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}