W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski można:

  1. przesłać listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie, ul. Solny Rynek 1, 46-300 Olesno,
  2. przesłać faxem na nr +48 47 861 60 81,
  3. przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP (w wyszukiwarce należy wpisywać: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie),
  4. przesłać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@psp.olesno.pl
  5. doręczyć osobiście do sekretariatu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie (ul. Solny Rynek 1, 46-300 Olesno, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530),
  6. złożyć ustnie do protokołu w samodzielnym stanowisku pracy ds. organizacyjno-kadrowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Oleśnie (ul. Solny Rynek 1, 46-300 Olesno, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530). Osoby zainteresowane złożeniem skargi do protokołu proszone są o przesłanie pisemnego zgłoszenia, w którym określony będzie temat skargi. Zgłoszenia mogą być składane w formach wskazanych w pkt 1-5.

 Ważne! Skargi i wniosku nie można złożyć telefonicznie.

 

Jakie informacje powinna zawierać skarga i wniosek:

Skarga i wniosek powinny zawierać: imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji.
Ważne! Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Jeśli skarga i wniosek jest składana w interesie innej osoby - musi to nastąpić za jej zgodą; taką zgodę, wyrażoną w formie pisemnej, należy dołączyć do składanego pisma.
W skardze i wniosku należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa. Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie, sprawa zostanie przesłana do organu właściwego.
Korespondencja adresowana do właściwego organu, a nadesłana jedynie „do wiadomości” Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie lub skierowana do wielu adresatów – bez wskazania oczekiwań wobec Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie – po zapoznaniu się z jej treścią, może być pozostawiona bez podjęcia dalszych działań.
 

 

Informacja dotycząca przyjmowania w sprawach skarg i wniosków przez kierownictwo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie:

Kierownictwo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie przyjmuje w sprawach skarg i wniosków  w każdy poniedziałek w godzinach od 1400 do 1600.
Osoby zainteresowane proszone są o składanie pisemnego zgłoszenia, w którym określony będzie przedmiot sprawy.
Zgłoszenia mogą być składane listownie, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP lub na adres mailowy: sekretariat@psp.olesno.pl a także doręczone osobiście do sekretariatu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie.
Zgłoszenie można uzupełnić o wskazanie numeru telefonu kontaktowego.
Zgłoszenia niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego będą pozostawiane bez rozpoznania.
O wyznaczeniu terminu spotkania zgłaszający zostanie powiadomiony pisemnie.

 

Informacja o przepisach, na podstawie których załatwiane są skargi i wnioski w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie:

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami:

  • działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.),
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

 
Przedmiotem  skargi  może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez komórki organizacyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie, jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie albo ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem  wniosku  mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, czy lepszego zaspokajania potrzeb ludności przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie.
Informacji szczegółowych w zakresie organizacji przyjmowania skarg i wniosków udziela samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno-kadrowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie, telefonicznie pod numerem +48 47 861 60 14.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.02.2021 12:22 Piotr Kubat
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Piotr Kubat
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 6.0 17.07.2023 16:06 Piotr Kubat
Skargi i wnioski 5.0 17.07.2023 16:02 Piotr Kubat
Skargi i wnioski 4.0 17.07.2023 16:00 Piotr Kubat
Skargi i wnioski 3.0 17.07.2023 15:54 Piotr Kubat
Skargi i wnioski 2.0 17.07.2023 15:42 Piotr Kubat
Skargi i wnioski 1.0 16.02.2021 12:22 Piotr Kubat

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}