W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do przedmiotowej strony internetowej.

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-08.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają audiodeskrypcji oraz napisów gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,.

Nie wszystkie zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF są dostępne cyfrowo.

Listy wizualne mogą nie być prawidłowo oznaczone,.

Nie wszystkie grafiki mają rozbudowane opisy alternatywne.

Niektóre obrazy zawierają tekst o słabym kontraście.

Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Komenda Powiatowa PSP w Pszczynie dysponuje dwoma profilami w mediach społecznościowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Koordynatorem jest mł. bryg. Mateusz Caputa, rzecznik@pszczyna.kppsp.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 851 84 27. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Do budynku komendy przy ulicy Górnośląskiej 7 w Pszczynie prowadzi jedno wejście dostępne dla interesantów. Z względu charakter obiektu związany z bezpieczeństwem powszechnym, wewnętrzne przepisy bezpieczeństwa wymagają zgłoszenia chęci wejścia do obiektu służbie dyżurnej. Zasady bezpieczeństwa zabraniają samodzielnego poruszania osób postronnych po obiekcie.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Całość spraw urzędowych można załatwić w punkcie kancelaryjnym zlokalizowanym na Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego przy wejściu do budynku. Wejście do budynku znajduje się na jednym poziomie z parkingiem. Zmodernizowany w 2021 r. plac zewnętrzny komendy, został podzielony na miejsca parkingowe dla interesantów. Wśród tych miejsc - najbliżej wejścia do obiektu, wyznaczone zostało oznakowane stanowisko dla osób niepełnosprawnych. Ponadto, cały budynek tut. Komendy, został wyposażony w System Sygnalizacji Pożaru wraz komunikatami głosowymi.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku, w części Jednostki Ratowniczo Gaśniczej (wejście do tego segmentu budynku wyłącznie w towarzystwie funkcjonariusza).

W budynku brak pętli indukcyjnej.

Realizując zapisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Komenda Powiatowa PSP w Pszczynie we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Pszczynie, bezpłatnie zapewnia wszystkim zainteresowanym przy załatwianiu spraw urzędowych, pomoc tłumacza języka migowego.

Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza języka migowego, co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem wizyty, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Zgłoszenia dokonać można:
– elektronicznie na adres e-mail: straz@pszczyna.kppsp.gov.pl
– za pośrednictwem platformy ePUAP;
– wysyłając wiadomości sms pod nr tel: 696093898;
– faksem na numer 32 449 37 22;
– pocztą na adres Komenda Powiatowa PSP w Pszczynie, ul. Górnośląska 7, 43-200 Pszczyna;
– osobiście na Stanowisku Kierowania KP PSP w Pszczynie.

Plan działania  na  rzecz  poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

XII. 2024  - zakup i montaż systemu wspomagającego słyszenie.

Materiały

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (20.09.2019 do 01.01.2021)
Raport.pdf 0.10MB
Zadania Państwowej Straży Pożarnej
zadania​_Państwowa​_Straż​_Pożarna.mp3 2.89MB
Informacja o komendzie (ETR z tekstem alternatywnym)
ETR​_o​_komendzie​_z​_tekstem​_alternatywnym.pdf 0.37MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.12.2020 16:23 mł.bryg. Mateusz Caputa
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Mateusz Caputa
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 13.0 03.04.2024 09:12 mł.bryg. Mateusz Caputa
Deklaracja dostępności 12.0 28.03.2023 10:42 mł.bryg. Mateusz Caputa
Deklaracja dostępności 11.0 16.03.2022 09:25 mł.bryg. Mateusz Caputa
Deklaracja dostępności 10.0 22.02.2022 14:41 mł.bryg. Mateusz Caputa
Deklaracja dostępności 9.0 22.02.2022 14:37 mł.bryg. Mateusz Caputa
Deklaracja dostępności 8.0 22.02.2022 14:21 mł.bryg. Mateusz Caputa
Deklaracja dostępności 7.0 27.09.2021 09:00 mł.bryg. Mateusz Caputa
Deklaracja dostępności 6.0 24.09.2021 12:01 mł.bryg. Mateusz Caputa
Deklaracja dostępności 5.0 24.09.2021 09:55 mł.bryg. Mateusz Caputa
Deklaracja dostępności 4.0 23.09.2021 15:05 mł.bryg. Mateusz Caputa
Deklaracja dostępności 3.0 23.09.2021 15:04 mł.bryg. Mateusz Caputa
Deklaracja dostępności 2.0 27.01.2021 09:42 mł.bryg. Mateusz Caputa
Deklaracja dostępności 1.0 09.12.2020 16:23 mł.bryg. Mateusz Caputa

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}