W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej w KPPSP w Sulęcinie.

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje  ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176)
Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5 ww. ustawy, prawo dostępu do informacji publicznej.
Zgodnie z art. 5 ustawy, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje KW PSP w Gorzowie Wlkp. nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku.

1.    Wniosek 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w dowolnej formie osobiście w siedzibie KPPSP w Sulęcinie, pocztą na adres Sulęcin E. plater 8 69-200 Sulęcin. Wnioski złożone w inny sposób nie będą rozpatrywane. 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej winien zawierać określenie:
1.    przedmiotu wniosku,
2.    sposobu i formy udostępnienia informacji publicznej,
3.    danych umożliwiających skuteczne doręczenie wnioskowanej informacji w sposób i w formie wskazanych we wniosku. 
Wniosek nie wymaga uzasadnienia - chyba że chodzi o udostępnienie informacji przetworzonej - wówczas należy wskazać we wniosku zakres, w jakim uzyskanie informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. 

2.    Forma załatwienia 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może zostać zrealizowany w następujący sposób:
1.    udostępnienie informacji publicznej w formie określonej we wniosku,
2.    decyzja administracyjna o odmowie udostępnienia informacji publicznej,
3.    decyzja administracyjna o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej.

3.    Termin załatwienia 


1.    Informację publiczną udostępnia się w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
2.    W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w terminie określonym w pkt 1, Organ powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Organu.

4.    Opłaty 

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Organ ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
 
Organ, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

{"register":{"columns":[]}}