W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach.

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 1. Część zamieszczonych na stronie publikacji w formie PDF nie jest dostępna cyfrowo.
 2. Pliki wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej.
 3. Część plików nie jest dostępna cyfrowo.
 4. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 5. Niektóre elementy tekstowe są przedstawione w formie grafiki.
 6. Obsługa strony z użyciem urządzeń mobilnych może być utrudniona.
 7. Część nawigacji strony może opierać się tylko na elementach wizualnych.

 

Wyłączenie:

 1. Treści, które nie zostały wytworzone przez KP PSP w Tarnowskich  Górach.
 2. Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
 3. Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.
 4. Mapy są wyłączone z obowiązku dostępności.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt poprzez EPUAP , telefonicznie 478 518 600 lub poprzez emai: dostepnosccyfrowa@psptg.pl. Osobą odpowiedzialną jest mł. bryg. Adam Tobór

Informacje na temat procedury:

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach ul. Górnicza 36 Tarnowskie Góry

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. Wejście i wjazd na teren Komendy Powiatowej PSP w Tarnowskich Górach przy ul. Górniczej 36.
 2. Wejście na teren komendy odbywa się w asyście Strażaka Dyżurnego, który prowadzi interesanta do budynku Komendy.
 3. Budynek Komendy nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Materiały

KP PSP w Tarnowskich Górach - Plan działania na rzacz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczegolnymi potrzebami
KP​_PSP​_w​_Tarnowskich​_Górach​_-​_Plan​_działania​_na​_rzacz​_poprawy​_dostępności​_osobom.pdf 0.38MB
KP PSP w Tarnowskich Górach - Plan dzialania na rzecz poprawy zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami
KP​_PSP​_w​_Tarnowskich​_Górach​_-​_Plan​_dzialania​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostepnosci​_osobom​_ze​_szczegolnymi​_potrzebami.docx 0.02MB
KP PSP w Tarnowskich Górach - GUS raport dostępność
KP​_PSP​_w​_Tarnowskich​_Górach​_-​_GUS​_raport​_dostępność.pdf 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.12.2020 11:47 Wojciech Poloczek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Adam Tobór
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 5.0 24.04.2023 12:44 Dawid Dragon
Deklaracja dostępności 4.0 07.10.2021 12:31 Wojciech Poloczek
Deklaracja dostępności 3.0 05.01.2021 13:46 Wojciech Poloczek
Deklaracja dostępności 2.0 05.01.2021 13:40 Wojciech Poloczek
Deklaracja dostępności 1.0 09.12.2020 11:47 Wojciech Poloczek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}