W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

JRG

Szkolenie w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej

Szkolenie doskonalące strażaków jednostki ratowniczo-gaśniczej systemu zmianowego jest realizowane w sześciogodzinnych cyklach dziennych, zgodnie z rocznym planem doskonalenia zawodowego. Pakiet szkolenia dziennego to 3 godziny zajęć teoretyczno-praktycznych, 1 godzina ćwiczeń i 2 godziny zajęć sportowych. Podejmowane przedmioty tematyczne obejmują:

 • taktykę działań ratowniczo-gaśniczych
 • sprzęt pożarniczy
 • prawo w ochronie przeciwpożarowej
 • bezpieczeństwo i higienę służby strażaków
 • środki gaśnicze
 • wychowanie fizyczne

Podstawowymi czynnikami kształtującymi potrzeby szkoleniowe są:

 1. Ustawowy obowiązek prowadzenia działań ratowniczych w zakresie :
  • gaszenia pożarów – Szkolenie realizowane jest w zakresie prowadzenia akcji gaśniczych w obiektach i na terenach charakterystycznych dla naszego powiatu. Podstawowa tematyka obejmuje przede wszystkim działania podczas pożarów budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych, obiektów gospodarki rolnej oraz dziania na obszarach leśnych.

  • ratownictwa technicznego – Szkolenie w tym zakresie realizowane jest ze szczególnym uwzględnieniem ratownictwa drogowego, katastrof budowlanych i technicznych, ratownictwa na akwenach wodnych i ratownictwa zwierząt.

  • ratownictwa chemiczno-ekologicznego – Szkolenie realizowane jest w zakresie standardowych procedur dotyczących taktyki oraz technologii działań przy zdarzeniu chemiczno - ekologicznym;
  • ratownictwa medycznego – Szkolenie obejmuje doskonalenie wiedzy i umiejętności wynikających z uprawnień w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zakres ten obejmuje utrzymanie lub przywrócenie podstawowych funkcji życiowych u poszkodowanego na skutek zdarzenia o charakterze związanym z realizacją przez Państwową Straż Pożarną ustawowych zadań ratowniczych. Z tym związane czynności obejmują w szczególności przywrócenie funkcji oddechowej, wykonanie masażu serca, tamowanie krwotoków i opatrywanie ran, unieruchamianie złamań i zwichnięć, prowadzenie postępowania przeciwwstrząsowego, zapewnienie komfortu termicznego oraz wsparcia psychicznego.

 2. Potrzeba korelacji zdobytej na kursach wiedzy z możliwościami taktycznymi i sprzętowymi macierzystej jednostki ratowniczo - gaśniczej.

 3. Konieczność rozwijania i utrzymywania wysokiej sprawności fizycznej strażaków niezbędnej w realizacji zadań służbowych poprzez realizowanie codziennych zajęć z wychowania fizycznego tak na wolnym powietrzu jak i w salce sportowej oraz poprzez udział w zawodach sportowych organizowanych przez komendę wojewódzką, komendy powiatowe PSP i imprezach otwartych.

 4. Konieczność kształtowania umiejętności i prawidłowych postaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej podczas akcji ratowniczych, ćwiczeń lub szkolenia.

Ratownictwo wodne

Łódź ratunkowa:

 • silnik zaburtowy TOHATSU M150 L o mocy 15 KM
 • trał do wykonywania prac poszukiwawczych na dnie zbiornika wodnego

 

Sanie lodowe:

 • wyporność - 220 dm3
 • masa - 32 kg
 • wyposażenie :
  • wiosło składane
  • bosak teleskopowy
  • rzutka ratownicza
  • 100 m linki asekuracyjnej na bębnie
  • 2 czekany do odpychania się na lodzie

Ze względu na dużą ilość wód jezior i stawów, na których mogą wystąpić zagrożenia ludzi i zwierząt strażacy prowadzą działania ratownicze na akwenach wodnych:

 • ratowanie na wodach otwartych :
  • pożar statku pasażerskiego, łodzi motorowej lub innego sprzętu pływającego
  • zatopienie pojazdów mechanicznych na skutek przypadkowego wjechania pojazdu z ludźmi lub bez, albo celowego zatopienia,
  • tonących ludzi lub zwierząt,
  • poszukiwania i wyławiania topielców
 • ratowanie na lodzie :
  • tonących ludzi na skutek załamania się tafli lodowej,
  • przymarznięcia ptaków na tafli lodowej.

Ratownictwo medyczne

Zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1:

 • Komplet rurek ustno-gardłowych
 • Ssak mechaniczny ręczny
 • Worek samorozprężalny
 • Przenośna butla tlenowa
 • Dwa zestawy do tlenoterapii biernej
 • Kołnierze szyjne
 • Nosze typu deska
 • Zestaw szyn Kramera
 • Zestaw opatrunków schładzających hydrożelowych
 • Folie aluminiowe
 • Zestaw opatrunkowy
 1. Ratownictwo medyczne w warunkach pozaszpitalnych w czasie walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub organizowania ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego prowadzą uprawnieni strażacy z jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz uprawnieni ratownicy z innych podmiotów włączonych do systemu w sytuacjach:
  • braku kwalifikowanej pomocy medycznej, gdy personel służby zdrowia nie dotarł do miejsca zdarzenia,
  • braku możliwości wykorzystywania personelu służby zdrowia na miejscu zdarzenia, gdy dostęp do poszkodowanych jest możliwy tylko dla strażaków-ratowników przy wykorzystywaniu sprzętu specjalistycznego,
  • gdy zdarzenie ma cechy nagłego zagrożenia z dużą liczbą poszkodowanych, którego skutki przekraczają możliwości ich opanowania w ramach rutynowej działalności właściwych terytorialnie służb medycznych
 2. Pomoc przedlekarska udzielana przez strażaków obejmuje:
  • zachowanie lub przywrócenie czynności oddechowej z podaniem tlenu oraz użyciem worka samorozprężalnego lub respiratora,
  • wykonywanie zewnętrznego masażu serca z ewentualnym użyciem urządzeń wspomagających typu przyssawka do masażu,
  • tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran,
  • unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań oraz zwichnięć,
  • zapewnienie komfortu termicznego,
  • prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego,
  • wsparcie psychiczne poszkodowanych lub zagrożonych ludzi,
  • opiekę nad poszkodowanymi po ich klasyfikacji ze względu na stan zdrowia.

Ratownictwo chemiczno-ekologiczne

Samochód ratownictwa chemiczno-ekologicznego SRChem. :

 • oznaczenie pożarnicze – SRChem - średni samochód ratownictwa chemiczno-ekologicznego
 • typ podwozia – Mercedes LA 911 BMA
 • wyposażenie samochodu :
  • sprzęt ochrony osobistej strażaka
  • sprzęt pneumatyczny i uszczelniający
  • sprzęt pomiarowy
  • pompy i osprzęt do chemikaliów
  • agregat prądotwórczy i sprzęt oświetleniowy
  • sprzęt pomocniczy

Organizacja ratownictwa chemiczno-ekologicznego obejmuje zespół działań i stosowanie technik ratowniczych niezbędnych do ratowania środowiska oraz wszelkich innych czynności podejmowanych w celu ratowania życia i zdrowia ludzi w wyniku likwidacji bezpośrednich zagrożeń stwarzanych przez toksyczne środki przemysłowe lub inne niebezpieczne materiały chemiczne, a w szczególności:

 • rozpoznawanie zagrożeń oraz ocenę i prognozowanie ich rozwoju oraz skutków dla ludzi i środowiska
 • analizowanie powstałych awarii oraz katastrof chemicznych i ekologicznych,
 • ratowanie życia ludzi i zwierząt zagrożonych skażeniem substancją niebezpieczną,
 • identyfikację substancji stwarzającej zagrożenie w czasie powstałego zdarzenia,
 • prognozowanie rozwoju skażenia środowiska i ocenę rozmiarów zagrożenia oraz zmian wielkości strefy zagrożenia dla ludzi,
 • dostosowanie sprzętu oraz technik ratowniczych do miejsca zdarzenia i rodzaju substancji stwarzającej zagrożenie,
 • przepompowywanie i przemieszczanie substancji niebezpiecznej do nowych lub zastępczych zbiorników,
 • obwałowanie lub uszczelnienie miejsc wycieku substancji niebezpiecznej,
 • ograniczenie parowania substancji niebezpiecznej,
 • zatrzymanie emisji toksycznych środków przemysłowych.

Ratownictwo techniczne

Samochód ratowniczo-gaśniczy SRtBA 1/2,5 :

 • oznaczenie pożarnicze – SRtBA 1/2,5 - średni samochód ratowniczo-gaśniczy posiadający na wyposażeniu zbiornik na wodę o poj. 1 m3 oraz autopompę o wydajności 2,5 hektolitra na minutę przy ciśnieniu 4 MPa

 • typ podwozia – RENAULT MASCOTT 130.65
 • wyposażenie samochodu :
  • armatura wodna
  • hydrauliczne narzędzia ratownicze LUKAS
  • zespół prądotwórczy z masztem oświetleniowym
  • pilarka do drewna HUSOVARNA
  • pilarka do stali i betonu PARTNER
  • zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1
  • sprzęt burzący
  • drabina nasadkowa / 3 przęsła /
  • pneumatyczne poduszki niskiego i wysokiego podnoszenia

Organizacja ratownictwa technicznego obejmuje zespół działań planistyczno-organizacyjnych i stosowanie środków technicznych niezbędnych do ratowania, poszukiwania lub ewakuacji ludzi i zwierząt oraz ratowania mienia i środowiska, a w szczególności:

 • analizowanie awarii oraz katastrof technicznych,
 • ocenę rozmiarów powstałego zdarzenia i prognozowanie jego rozwoju
 • dostosowanie sprzętu oraz wdrożenie technik stosowanych do poszukiwania, uwalniania i ewakuacji poszkodowanych i zagrożonych ludzi oraz zwierząt w zależności od rodzaju i miejsca zdarzenia,

 • ratowanie życia ludzi i zwierząt zagrożonych awarią techniczną,

 • oznakowanie i wydzielenie strefy bezpośrednich działań ratowniczych sił systemu oraz stref zagrożenia,

 • przewietrzenie lub wentylowanie stref zagrożenia oraz stref bezpośrednich działań ratowniczych sił systemu,

 • oświetlenie oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed osobami postronnymi,

 • wykonywan ie przejść i dojść do poszkodowanych lub zagrożonych ludzi i zwierząt,

 • usuwanie przeszkód naturalnych i sztucznych utrudniających niesienie pomocy poszkodowanym lub zagrożonym ludziom oraz ratowanie środowiska.

Gaszenie pożarów

Samochód gaśniczo-ratowniczy GBA 2/24 :

 • oznaczenie pożarnicze – GBA 2/24 - średni samochód gaśniczy posiadający na wyposażeniu zbiornik na wodę o poj. 2 m3 oraz autopompę o wydajności 24 hektolitrów na minutę przy ciśnieniu 0,8 MPa oraz 2,5 hektolitra na minutę przy ciśnieniu 4 MPa

 • typ podwozia – MAN 14.285 LAC
 • wyposażenie samochodu :
  • armatura wodna
  • działko wodne
  • motopompa pływająca NIAGARA
  • hydrauliczne narzędzia ratownicze LUKAS
  • zespół prądotwórczy z masztem oświetleniowym
  • pilarka do drewna HUSQVARNA
  • pilarka do stali i betonu PARTNER
  • wentylator osiowy
  • odkurzacz do odsysania cieczy
  • deska lodowa
  • zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1
  • sprzęt burzący
  • drabina przenośna

Organizacja walki z pożarami obejmuje zespół działań planistyczno-organizacyjnych i stosowanie technik gaśniczych niezbędnych do zmniejszania i likwidacji zagrożenia pożarowego, a w szczególności:

 • rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń pożarowych,
 • ocenę rozmiarów powstałego pożaru i prognozowanie jego rozwoju,
 • ratowanie ludzi i zwierząt przed skutkiem zagrożenia pożarowego,
 • dostosowanie sprzętu oraz technik gaśniczych do rodzaju i miejsca pożaru,
 • zlokalizowanie pożaru,
 • ugaszenie pożaru.
{"register":{"columns":[]}}