W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy

W Polsce funkcjonuje krajowy system ratowniczo-gaśniczy, którego organizatorem jest Państwowa Straż Pożarna pod zwierzchnictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. System ten stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. Zadania ratownicze obejmujące wymienione cele prowadzone są poprzez  działania ratowniczo - gaśnicze i ratownictwo specjalistyczne obejmjące w szczególności ratownictwo techniczne, chemiczno-ekologiczne i medyczne.

Zasady realizacji podstawowych zadań ratowniczych są określone jednoznacznie i dostosowane do specyfiki wszelkiego rodzaju zagrożeń. System uwzględnia także sytuacje kiedy siły i środki ratownicze są niewystarczające, a organizacja działań ratowniczych wymaga modyfikacji priorytetów oraz dokonania uproszczeń w procedurach działania.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy zorganizowany jest w sposób zapewniający jego ciągłe funkcjonowanie na poziomie powiatowym, wojewódzkim i centralnym.

 

Poziom powiatowy jest podstawowym poziomem wykonawczym obejmującym obszar powiatu. Na tym poziomie następuje przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach wymagających podjęcia działań ratowniczych oraz ich prowadzenie w oparciu o procedury ujęte w planach ratowniczych uwzględniających siły ratownicze systemu, a w szczególności jednostki ratowniczo – gaśnicze PSP stanowiące podstawowy filar ratowniczy systemu i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dysponowanie sił i środków następuje poprzez powiatowe stanowisko kierowania PSP wg zasady najkrótszego i najszybszego dojazdu do miejsca zdarzenia.

Służbami współdziałającymi stanowiącymi podstawowy komponent współdziałający jest Policja i Pogotowie Ratunkowe stanowiące element Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Na tym poziomie realizowane są również podstawowe czynności prewencyjne, kontrolne i rozpoznawcze.

 

Poziom wojewódzki sprawuje funkcję wspomagania i koordynacji działań ratowniczych na obszarze województwa w sytuacjach wymagających użycia sił i środków spoza powiatu na terenie którego ma miejsce zdarzenie. Podstawowe siły i środki KSRG na poziomie województwa, to wojewódzki odwód operacyjny z grupami specjalistycznymi, stanowiące wydzielone siły i środki z poziomów powiatowych oraz krajowa baza sprzętu specjalistycznego.

Dysponowanie jednostek systemu do działań ratowniczych oraz alarmowanie podmiotów współdziałających odbywa się poprzez wojewódzkie stanowisko koordynacji ratownictwa PSP współdziałające z centrami zarządzania kryzysowego wojewodów oraz administracją zespoloną i niezespoloną.

W sytuacjach kryzysowych kluczową rolę w zakresie koordynacji działań jednostek organizacyjnych krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego z podmiotami współdziałającymi z  systemem pełni na obszarze województwa wojewoda poprzez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

Poziom centralny sprawuje funkcję wspomagania i koordynacji działań ratowniczych na obszarze kraju w sytuacjach wymagających użycia sił i środków spoza województwa lub gdy zdarzenie obejmuje więcej niż jedno województwo. Podstawowe siły i środki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na poziomie centralnym tworzą: Centralny Odwód Operacyjny z grupami specjalistycznymi jako wydzielone siły i środki z poziomów wojewódzkich mobilizowane z poziomów powiatowych, krajowe bazy sprzętu specjalistycznego oraz siły i środki szkół Państwowej Straży Pożarnej.

Dysponowanie jednostek systemu do działań ratowniczych oraz alarmowanie podmiotów współdziałających odbywa się poprzez Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności pełniące również funkcję międzyresortowego centrum zarządzania ratownictwem w sytuacjach kryzysowych.

Uruchamianie poziomów wspomagania wojewódzkiego i centralnego następuje na wniosek odpowiednio Komendanta Powiatowego PSP, Komendanta Wojewódzkiego PSP  poprzez właściwe powiatowe stanowisko kierowania PSP i wojewódzkie stanowisko koordynacji ratownictwa PSP.

Siły i środki wyższego poziomu mogą być uruchamiane również według własnej  oceny i decyzji komendanta danego lub wyższego poziomu.

 

Powiat wałecki

Siły i środki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego stanowią:

 1. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza  funkcjonująca w strukturze KP PSP w Wałczu
 2. Jednostki OSP:
  • Gmina Wałcz: OSP Szwecja, OSP Dębołęka,
  • Miasto i Gmina Człopa: OSP Człopa, OSP Wołowe Lasy,
  • Miasto i Gmina Mirosławiec: OSP Mirosławiec, OSP Piecnik,
  • Miasto i Gmina Tuczno: OSP Tuczno, OSP Marcinkowice,
  • Gmina Miejska Wałcz: nie posiada jednostek OSP.
{"register":{"columns":[]}}