W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula Informacyjna (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest:Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu (78-600Wałcz, ul. Generała Władysława Andersa 20, tel. 672589471, fax. 672589032, e-mail: walcz@strazwalcz.pl).
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: Zbigniew Adamczyk pełniacy służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie (ul. Firlika 9/14, 71-637 Szczecin,  tel. 91 48 08 809, fax. 91 48 08 802 e-mail: iod@szczecin.kwpsp.gov.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1lit c, d i e RODO –
  w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzonych działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01,
  e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Obowiązek informacyjny – dot. monitoringu obiektów oraz pojazdów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że w obiektach oraz pojazdach Komendy Powiatowej PSP w Wałczu, a także w ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu w postaci monitoringu wizyjnego.

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej (78-600 Wałcz, ul. Generała Władysława Andersa 20, tel. 67 2589471, fax. 67 2589032, e-mail: walcz@strazwalcz.pl).
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został specjalista Ochrony Danych: mł. kpt. Marcin Kulczyk: (78-600 Wałcz, ul. Generała Władysława Andersa 20, tel. 67 2589471, fax. 67 2589032 e-mail: walcz@strazwalcz.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku mogę być przetwarzane w celu
  i zakresie koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa strażaków i pracowników PSP, zachowania w tajemnicy informacji, ochrony mienia państwowego będącego
  w dyspozycji PSP, zabezpieczeniu tego mienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności majątkowej z tego tytułu. Dane mogą służyć także wsparciu procesu doskonalenia zawodowego, przygotowania analizy działań ratowniczych i ich dokumentowania.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz nadrzędne jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane na rejestratorach zapisywane są w sposób ciągły. Ich okres przechowywania nie przekracza 30 dni, chyba że prawo nakazuje dłuższe przechowywanie danych. Nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w zależności od częstotliwości korzystania z rejestratora, dostępne mogą być w czasie nie krótszym niż 7 dni od momentu zapisu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych .
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01,
  e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.12.2020 11:15 st. kpt. Zbigniew Węglewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Klauzula Informacyjna (RODO) 10.0 03.11.2022 12:16 st. kpt. Zbigniew Węglewski
Klauzula Informacyjna (RODO) 9.0 28.10.2022 09:18 st. kpt. Zbigniew Węglewski
Klauzula Informacyjna (RODO) 8.0 28.10.2022 09:10 st. kpt. Zbigniew Węglewski
Klauzula Informacyjna (RODO) 7.0 28.10.2022 09:09 st. kpt. Zbigniew Węglewski
Klauzula Informacyjna (RODO) 6.0 28.10.2022 09:07 st. kpt. Zbigniew Węglewski
Klauzula Informacyjna (RODO) 5.0 28.10.2022 09:03 st. kpt. Zbigniew Węglewski
Klauzula Informacyjna (RODO) 4.0 25.11.2021 09:38 st. kpt. Zbigniew Węglewski
Klauzula Informacyjna (RODO) 3.0 22.01.2021 15:00 st. kpt. Zbigniew Węglewski
Klauzula Informacyjna (RODO) 2.0 22.01.2021 14:59 st. kpt. Zbigniew Węglewski
Klauzula Informacyjna (RODO) 1.0 04.12.2020 11:15 st. kpt. Zbigniew Węglewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}