W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Petycje/Skargi/Wnioski

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie lub upoważniony zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń, petycji i odwołań:

  • raz w tygodniu tj. poniedziałek w godz. 13:00 - 15:30
  • raz w tygodniu poza godzinami funkcjonowania Komendy tj. w środę w godz.15:30-16:30 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Komendanta Powiatowego PSP tel. (25)308-11-10.

 

Skargi/wnioski/petycje/odwołania można składać:

- listownie na adres: Komenda Powiatowa PSP w Węgrowie ul. Zwycięstwa 83,                              07-100 Węgrów

osobiście w Komendzie Powiatowej PSP w Węgrowie ul. Zwycięstwa 83, 07-100 Węgrów w godz. 7:30-15:30

za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/, , /wegrowkppsp/

- za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres wegrow@mazowsze.straz.pl

faxem na nr (25) 792-53-10

ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Wydziałem logistyczno-organizacyjnym pod nr tel. (25) 308-11-10.

Ważne!

Skarg/wniosków/petycji nie można złożyć telefonicznie.

 

Skarga/wniosek/petycja powinna zawierać:

- imię i nazwisko wnoszącego,

- dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

W roku 2022 Komenda Powiatowa PSP w Węgrowie nie rozpatrywała żadnej petycji.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (PTO-3)

 

dot. osób składających skargi i wnioski na podstawie przepisów Działu VIII (Skargi i wnioski) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 i 695 ze zm.)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( zwanego dalej „RODO”) informujemy, że:

 

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy  

    Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie, 07-100 Węgrów, ul. Zwycięstwa 83, tel. 25 308 11 10,                        

    fax. 25 792 53 10, e-mail: wegrow@mazowsze.straz.pl zwany dalej Organem PSP.

2. Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie zgodnie z art. 37 ust. 7 

    rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

    ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

    swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o

    ochronie danych) informuje, że do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych wyznaczony

    został Pan Mariusz Mucha. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem

    poczty elektronicznej pisząc maila na adres:   ochrona.danych@mazowsze.straz.pl.

3. Celem zbierania i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie realizacja zadań ustawowych

    organu Państwowej Straży Pożarnej na podstawie Działu VIII (Skargi i wnioski) ustawy z dnia 14

    czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.256 i 695 ze zm.),

    mających na celu wypełnienie obowiązku w zakresie sprawowania władzy publicznej, ciążącego na

    administratorze, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) i e) RODO.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz

    podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz administratora.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu zgodny z przepisami wynikającymi z

    przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania

    wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że

   dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 1 roku do 50 lat, zależnie od kategorii

   archiwalnej. Wymagania dotyczące archiwizacji reguluje zarządzenie nr 21 Ministra Spraw

   Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego

   wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej.

6. Posiada Pani/Pan prawo:

    a) żądania dostępu do treści swoich danych,

    b) sprostowania swoich danych,

    c) usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach,                      

        w których Organ PSP przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być

       usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji,

   d) ograniczenia przetwarzania swoich danych,

  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to

      przypadków, w których Organ PSP posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie

      przepisów prawa.

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna

    Pani/Pan że przetwarzanie narusza zapisy RODO.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w celu realizacji zadań,                            

     o których mowa w pkt. 3. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania

     danych osobowych będzie zastosowanie sankcji, określonych w przepisach prawa, w szczególności                       

     w kodeksie karnym.

9. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało

    zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4

    RODO.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.04.2021 10:20 mł. asp. Jarosław Domański
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Operacyjno - Kontrolno - Rozpoznawczy
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Petycje/Skargi/Wnioski 6.0 17.07.2023 12:22 asp. Jarosław Domański
Petycje/Skargi/Wnioski 5.0 27.06.2022 09:24 asp. Jarosław Domański
Petycje/Skargi/Wnioski 4.0 28.02.2022 11:40 mł. asp. Jarosław Domański
Petycje/Skargi/Wnioski 3.0 14.10.2021 11:40 mł. asp. Jarosław Domański
Petycje/Skargi/Wnioski 2.0 17.06.2021 14:56 mł. asp. Jarosław Domański
Petycje/Skargi/Wnioski 1.0 13.04.2021 10:20 mł. asp. Jarosław Domański

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}