W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(-a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie  96-300 Żyrardów, ul. 1 Maja 61b;  tel. 46 855 61 25, 46 855 35 49;   fax 46 858 19 63;  e-mail: zyrardow@mazowsze.straz.pl
 2. Dla Komendy Powiatowej PSP w Żyrardowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, zatrudniony w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, adres: 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 40, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  ochrona.danych@mazowsze.straz.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d, e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • Żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00,  fax 22 531 03 01,  e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ) , jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe, nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. 
  Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Przetwarzanie danych osobowych
w Systemie Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej

 

Jednostki organizacyjne ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 ustawy
o ochronie przeciwpożarowej, przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzonymi działaniami ratowniczymi, w tym dane, które trafiają do systemu teleinformatycznego zwanego Systemem Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP), o którym mowa w art. 14g ww. ustawy. Niniejszy dokument jest związany z wypełnieniem obowiązków określonych w art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Współadministratorzy danych

Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w SWD PSP są:  Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej, komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej, Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej.

Informacje o siedzibach i danych kontaktowych poszczególnych współadministratorów są dostępne  na stronie https://www.straz.gov.pl/kontakt/jednostki_organizacyjne_psp.

 

Wspólne uzgodnienia między Współadministratorami

Współadministratorzy uzgodnili zakres odpowiedzialności oraz podział zadań związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej. Szczegóły uzgodnień są dostępne na stronie www.mazowsze.straz.pl/kontakt-18/dane-osobowe.

 

Punkt kontaktowy

Współadministratorzy ustali wspólny punkt kontaktowy do którego można zwracać się z wszelkimi sprawami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej. Zapytania należy kierować na adres poczty elektronicznej iod@kgpsp.gov.pl

Niezależnie od powyższego możliwe jest realizowanie wszelkich praw osób związanych z przewarzaniem ich danych osobowych wynikających z RODO wobec każdego ze współadministratorów odrębnie.

Cel, podstawa, sposób i zakres przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane w oparciu art. 6 ust  1 lit c, d i e RODO – w celu w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, uzyskane w związku z prowadzeniem działań ratowniczych oraz obsługą zgłoszeń alarmowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego,

W ramach Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej  przetwarzane są w szczególności dane osobowe osoby zgłaszającej oraz osób, których zgłoszenie dotyczy oraz osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy. Nie będą one także przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Realizacja praw osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobom, których dane dotyczą w przysługuje prawo do:

 1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, uodo.gov.pl ), w sytuacji stwierdzenia, że przetwarzanie narusza przepisy RDOD.

 

Ograniczenia

 1. Współadministratorzy na mocy art. 14h ust 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej wykonują obowiązek informacyjny o którym mowa w art. 13 ust 1 i 2 RODO przez udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej lub na swojej stronie internetowej oraz w widocznym miejscu w siedzibie.
 2. Osoba występująca z żądaniem na podstawie art. 15 RODO obowiązana jest do podania informacji o okolicznościach zdarzenia, którego to żądanie dotyczy, w tym daty i miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego zostało wykonane połączenie dotyczące powiadomienia o zdarzeniu.

 

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Komendant Powiatowy PSP w Żyrardowie zgodnie z art.37 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, że do pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych wyznaczony został Pan Mariusz Mucha.

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc wiadomość e-mail na adres: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl

 

Materiały

2. Klauzula informacyjna PR-2 – KP PSP Żyrardów – zaświadczenia​_ informacje ze zdarzeń
2​_Klauzula​_informacyjna​_PR-2​_–​_KP​_PSP​_Żyrardów​_–​_zaświadczenia​_​_informacje​_ze​_zdarzeń.pdf 0.11MB
3. Klauzula informacyjna PR-3 – KP PSP Żyrardów – uczestnicy szkolenia członków OSP
3​_Klauzula​_informacyjna​_PR-3​_–​_KP​_PSP​_Żyrardów​_–​_uczestnicy​_szkolenia​_członków​_OSP.pdf 0.10MB
4. Klauzula informacyjna PR-4 – KP PSP Żyrardów – uczestnicy zawodów i konkursów
4​_Klauzula​_informacyjna​_PR-4​_–​_KP​_PSP​_Żyrardów​_–​_uczestnicy​_zawodów​_i​_konkursów.pdf 0.11MB
5. Klauzula informacyjna PK-1 - KP PSP Żyrardów - dla pracowników i funkcjonariuszy
5​_Klauzula​_informacyjna​_PK-1​_-​_KP​_PSP​_Żyrardów​_-​_dla​_pracowników​_i​_funkcjonariuszy.pdf 0.10MB
6. Klauzula informacyjna PK-2 – KP PSP Żyrardów – kandydaci do służby
6​_Klauzula​_informacyjna​_PK-2​_–​_KP​_PSP​_Żyrardów​_–​_kandydaci​_do​_służby.pdf 0.10MB
7. Klauzula informacyjna PZ-1 - KP PSP Żyrardów - czynn. kontr-rozpozn. art. 23
7​_Klauzula​_informacyjna​_PZ-1​_-​_KP​_PSP​_Żyrardów​_-​_​_czynn​_kontr-rozpozn​_art​_23.pdf 0.10MB
8. Klauzula informacyjna PZ-2 - KP PSP Żyrardów - czynn. kontr-rozpozn. - odbiory
8​_Klauzula​_informacyjna​_PZ-2​_-​_KP​_PSP​_Żyrardów​_-​_​_czynn​_kontr-rozpozn​_-​_odbiory.pdf 0.10MB
9. Klauzula informacyjna PO-1 - KP PSP Żyrardów - Skargi i Wnioski
9​_Klauzula​_informacyjna​_PO-1​_-​_KP​_PSP​_Żyrardów​_-​_​_Skargi​_i​_Wnioski.pdf 0.10MB
10. Klauzula informacyjna PO-2 - KP PSP Żyrardów - wnioski różne
10​_Klauzula​_informacyjna​_PO-2​_-​_KP​_PSP​_Żyrardów​_-​_​_wnioski​_różne.pdf 0.12MB
11. Klauzula informacyjna PF-1 - KP PSP Żyrardów - kontrahenci
11​_Klauzula​_informacyjna​_PF-1​_-​_KP​_PSP​_Żyrardów​_-​_​_kontrahenci.pdf 0.12MB
12. Klauzula informacyjna PO-3 - KP PSP Żyrardów - monitoring wizyjny
12​_Klauzula​_informacyjna​_PO-3​_-​_KP​_PSP​_Żyrardów​_-​_​_monitoring​_wizyjny.pdf 0.10MB
13. Klauzula informacyjna PZ-3 - KP PSP Żyrardów - czynn. kontr-rozpozn. - milczące załatwienie sprawy
13​_Klauzula​_informacyjna​_PZ-3​_-​_KP​_PSP​_Żyrardów​_-​_​_czynn​_kontr-rozpozn​_-​_milczące​_załatwienie​_sprawy.pdf 0.11MB
14. Klauzula informacyjna - KP PSP Żyrardów - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem działań przez JOP
14​_Klauzula​_informacyjna​_-​_KP​_PSP​_Żyrardów​_-​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych​_w​_związku​_z​_prowadzeniem​_działań​_przez​_JOP.PDF 0.80MB
Ogólna informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie
Ogólna​_informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych​_przez​_Komendanta​_Powiatowego​_Państwowej​_Straży​_Pożarnej​_w​_Żyrardowie.pdf 0.11MB
Zasadnicza treść uzgodnień oraz informacje związane z współadministrowaniem danymi osobowymi w wspólnie użytkowanych systemach teleinformatycznych wykorzystywanych w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz jednostkach nadzorowanych przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
Zasadnicza​_treść​_uzgodnień​_-​_systemy​_teleinformatyczne.docx 0.02MB
Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej
Zakres​_odpowiedzialności​_oraz​_podział​_zadań​_współadministratorów​_Systemu​_Wspomagania​_Decyzji​_Państwowej​_Straży​_Pożarnej.pdf 0.16MB
Odpowiedzialność i zadania innych niż PSP jednostek ochrony przeciwpożarowej mających dostęp do SWD PSP
Odpowiedzialność​_i​_zadania​_innych​_niż​_PSP​_jednostek​_ochrony​_przeciwpożarowej​_mających​_dostęp​_do​_SWD​_PSP.pdf 0.13MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.11.2020 12:48 mł. kpt. katarzyna Piszczek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
st. kpt. Marek Krawczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ochrona Danych Osobowych 10.0 12.08.2022 11:04 kpt. Katarzyna Piszczek
Ochrona Danych Osobowych 9.0 04.08.2021 15:16 kpt. Katarzyna Piszczek
Ochrona Danych Osobowych 8.0 04.08.2021 15:02 kpt. Katarzyna Piszczek
Klauzula informacyjna 7.0 04.08.2021 13:28 kpt. Katarzyna Piszczek
Klauzula informacyjna 6.0 06.05.2021 13:23 mł. kpt. Katarzyna Piszczek
Klauzula informacyjna 5.0 06.05.2021 12:52 mł. kpt. Katarzyna Piszczek
Klauzula informacyjna 4.0 23.04.2021 15:05 mł. kpt. Katarzyna Piszczek
Klauzula informacyjna 3.0 25.01.2021 15:38 mł. kpt. Katarzyna Piszczek
Klauzula informacyjna 2.0 26.11.2020 13:10 mł. kpt. katarzyna Piszczek
Klauzula informacyjna 1.0 26.11.2020 12:48 mł. kpt. katarzyna Piszczek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}