W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Patronat

Wskazania ogólne

1. Niniejsze zasady regulują postępowanie w związku z udzielaniem przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,  zwanego dalej „komendantem”, wsparcia honorowego projektowi lub działaniu, zwanych dalej „przedsięwzięciem”, na wniosek organizatora przedsięwzięcia, zwanego dalej „organizatorem”.

2. Udzielenie przez komendanta wsparcia honorowego w rozumieniu niniejszego zbioru zasad oznacza:

a) objęcie patronatem honorowym;
b) przewodniczenie komitetowi honorowemu;
c) uczestniczenie w komitecie honorowym.

3. Niniejsze zasady odnoszą się do wniosków składanych przez podmioty niebędące jednostkami ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Istota wsparcia honorowego

4. Udzielenie przez komendanta wsparcia honorowego jest wyróżnieniem, podkreślającym szczególny charakter i znaczenie przedsięwzięcia, istotne dla rozwoju i promocji ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa, ochrony ludności i obrony cywilnej, bądź wybranych dziedzin bezpieczeństwa, a także kreowania pożądanego wizerunku Państwowej Straży Pożarnej.

5. Komendant może udzielić wsparcia honorowego przedsięwzięciu o zasięgu, randze i znaczeniu ponadregionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, którego cel i forma uzasadniają zaangażowanie autorytetu urzędu komendanta.

6. Wsparcie honorowe nie może obejmować całokształtu działalności oraz stałej działalności osób i organizacji a także przedsięwzięć mających zasadniczo charakter komercyjny, lobbystyczny lub reklamowy.

7. Udzielenie wsparcia honorowego nie oznacza deklaracji osobistego udziału komendanta, a także deklaracji wsparcia materialnego, organizacyjnego lub merytorycznego.

8. Decyzja komendanta w sprawie udzielenia wsparcia honorowego ma charakter uznaniowy, nie wymaga uzasadnienia i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.

Warunki i tryb ubiegania się o udzielenie wsparcia honorowego

9. Organizator składa pisemny wniosek o udzielenie wsparcia honorowego przez komendanta na co najmniej 60 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia.

10. Kwestionariusz do wniosku o udzielenie wsparcia honorowego przez komendanta dostępny jest poniżej. 

11. Wniosek o udzielenie przez komendanta wsparcia honorowego powinien zawierać:

a) nazwę i kompletne dane teleadresowe wnioskodawcy, w tym dane do komunikacji elektronicznej, ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięcia oraz za kontakt;
b) podstawowe dane o przedsięwzięciu, w tym: nazwę, termin, miejsce, cel, formę, program, określenie zasięgu i przewidywaną liczbę uczestników;
c) listę współorganizatorów ze wskazaniem organizatora głównego, jeżeli jest inny, niż wnioskodawca, oraz partnerów, sponsorów, patronów, patronów medialnych, członków komitetów honorowych lub organizacyjnych, a także wszystkich osób prawnych i fizycznych, których nazwy, symbole lub nazwiska będą publikowane w związku z przedsięwzięciem;
d) informacje o źródłach finansowania oraz odpłatności i warunkach finansowych uczestnictwa w przedsięwzięciu.

12. Wsparcie honorowe przedsięwzięcia o charakterze cyklicznym może obejmować każdorazowo wyłącznie jego bieżącą edycję. W takim przypadku wniosek powinien zawierać dodatkowo informację o terminach poprzednich edycji ze wskazaniem, którym z nich jaki organ PSP udzielał wsparcia honorowego, lub informację o zamiarze reedycji.

Wniosek wraz z pismem przewodnim można przekazać pocztą tradycyjną na adres komendy lub w formie pdf na adres: straz@katowice.kwpsp.gov.pl 

13. Naczelnik Wydziału Organizacji w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach w toku rozpatrywania wniosku może:

a) wystąpić do wnioskodawcy o uzupełnienie danych lub złożenie oświadczeń, w szczególności dla zapobieżenia podejmowaniu  w związku z przedsięwzięciem działań lobbingowych albo innych, mogących sugerować zaangażowanie Państwowej Straży Pożarnej w promocję produktów, usług lub firm;
b) przedstawić wnioskodawcy dodatkowe warunki udzielenia wsparcia honorowego.

14. Komendant po zakończeniu rozpatrywania wniosku może udzielić organizatorowi pisemnej odpowiedzi, a także podjąć decyzję o    zamieszczeniu na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach informacji o udzieleniu przedsięwzięciu wsparcia honorowego.

Korzystanie z udzielonego wsparcia honorowego

15. Organizator powiadamia współorganizatorów i uczestników przedsięwzięcia oraz media o udzieleniu przez komendanta wsparcia honorowego, również poprzez zamieszczenie stosownej informacji w materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z przedsięwzięciem.

16. Organizator przedstawia Naczelnikowi Kadr i Organizacji w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach pocztą elektroniczną lub w inny, uzgodniony sposób, projekty materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących przedsięwzięcia przed ostateczną realizacją projektów i upublicznieniem materiałów.

17. W materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z przedsięwzięciem organizator zamieszcza logo wsparcia honorowego, dostępne na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach pod adresem: 
 Link do logo PSP - plik pdf

18. Organizator przedstawia Naczelnikowi Wydziału Kadr i Organizacji w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach pocztą elektroniczną krótkie sprawozdanie o przedsięwzięciu w ciągu 14 dni od dnia zakończeniu jego realizacji.

Wycofanie wsparcia honorowego

19. Komendant może podjąć decyzję o wycofaniu wsparcia honorowego, o czym informuje organizatora bez podawania uzasadnienia. Zobowiązuje ona organizatora do bezzwłocznego wycofania materiałów promocyjnych i informacyjnych zawierających logo wsparcia honorowego, oraz zaprzestania posługiwania się informacją o udzieleniu przez komendanta wsparcia honorowego.

 

Materiały

Kwestionariusz do wniosku o udzielnie wsparcia honorowego
kwestionariusz​_wsparcie​_honorowe​_SKW​_PSP​_22082018.pdf 0.39MB
{"register":{"columns":[]}}