W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: mł. bryg. Daniel Mucha.
 • e-mail: d.mucha@kwpsp.wroc.pl
 • telefon: 71 36 82 171

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP
 • adres: ul. Borowska 138; 50-552 Wrocław
 • e-mail: kw@kwpsp.wroc.pl
 • telefon: 71 36 82 100

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda znajduje się przy ul. Borowskiej 138, gdzie również znajduje się główna bram wjazdowa dla pojazdów i wejście dla osób pieszych. Przed wejściem na teren komendy należy pobrać przepustkę z budynku biura przepustek. Budynek biura przepustek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie głównej bramy i prowadzi do niego utwardzony chodnik bez stopni i przeszkód dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na teren komendy można również wjechać samochodem po uprzednim otrzymaniu przepustki.
Wejście do głównego budynku znajduje od strony wewnętrznego placu. Na parter budynku prowadzi droga przystosowana dla wózków inwalidzkich - bez stopni i przeszkód. W budynku znajduje się winda, której gabaryty gwarantują swobodny przejazd osób niepełnosprawnych. Winda wyposażona jest w klawiaturę z alfabetem Braille-a, kontrastowe piętrowskazywacze, komunikacje głosową i telefon alarmowy.  Na parterze i piętrach od 1-2 dostępne są korytarze dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na każdym piętrze znajduje się toaleta.
Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
17.12.2020 17:41 Tadeusz Sobczak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Organizacji i Nadzoru
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 3.0 09.01.2021 15:27 Daniel Mucha
Deklaracja dostępności 2.0 07.01.2021 14:23 Tadeusz Sobczak
Deklaracja dostępności 1.0 17.12.2020 17:41 Tadeusz Sobczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP