W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podstawowe informacje

Na terenie kompleksu budynków Prokuratury Okręgowej w Łodzi obowiązuje „Regulamin bezpieczeństwa i porządku …” wprowadzony Zarządzeniem Nr 102/17 Prokuratora Okręgowego w Łodzi z dnia 13 października 2017 roku. Poniżej zamieszczamy wyciąg, zawierający uregulowania odnoszące się do interesantów.:

Wyciąg z Zarządzenia Nr 102/17
Prokuratora Okręgowego w Łodzi z dnia 13.10.2017 r.
w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w obiekcie
Prokuratury Okręgowej w Łodzi.
(…)

Rozdział V
Unormowania, dotyczące osób wezwanych do stawiennictwa, interesantów oraz innych osób przybywających do siedziby prokuratury, niebędących jej pracownikami.

 • Każda osoba, wchodząca na teren siedziby prokuratury zobowiązana jest okazać dokument tożsamości oraz na wezwanie służby ochrony poddać się kontroli.
 • Kontrola obejmuje stwierdzenie tożsamości, ustalenie celu przybycia i jego związku z działalnością prokuratury, sprawdzenie osoby i wnoszonego bagażu wykrywaczem metali lub urządzeniem do prześwietlania bagażu, a także w razie potrzeby sprawdzenie stanu jej trzeźwości przy użyciu testera.
 • Kontroli nie podlegają, z wyjątkiem niezbędnego stwierdzenia tożsamości i ustalenia celu przybycia, posiadający legitymacje służbowe:
  a) prokuratorzy i inni pracownicy prokuratury,
  b) sędziowie,
  c) adwokaci,
  d) funkcjonariusze organów ścigania,
  e) inne osoby wskazane przez Prokuratora Okręgowego w Łodzi.
 • Imię i nazwisko seria i numer dokumentu tożsamości oraz data i godzina wejścia oraz wyjścia każdej osoby przybywającej do siedziby prokuratury podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez służbę
  ochrony.
 • Osoby wchodzące do siedziby prokuratury, nie mogą wnosić broni palnej (z wyjątkiem upoważnionych do tego funkcjonariuszy organów ścigania), broni białej, przedmiotów niebezpiecznych, a także materiałów żrących, cuchnących, łatwo palnych, alkoholu i innych, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi oraz mienia.
 • W strefach ograniczonego dostępu, na mocy stosownego zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Łodzi może zostać wprowadzone dalsze ograniczenie dotyczące przedmiotów, których wnoszenie i używanie w jej obrębie nie jest dozwolone – w szczególności w odniesieniu do urządzeń pozwalających na rejestrację obrazu lub dźwięku. Unormowania dotyczące pomieszczeń użytkowanych przez Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej zawarte są w Rozdziale VI niniejszego Regulaminu.
 • Osoby wchodzące do siedziby prokuratury obowiązane są kierować się bezpośrednio do docelowego miejsca załatwienia sprawy, która spowodowała ich przybycie.
 • W przypadku konieczności oczekiwania, osoba udaje się do wyznaczonego miejsca -poczekalni, chyba że pracownik uprawniony do rozpoznania sprawy, z którą związany jest cel przybycia, zdecyduje inaczej.
 • Osoby, wchodzące do siedziby prokuratury obowiązane są stosować się do poleceń porządkowych służby ochrony oraz innych pracowników uprawnionych do rozpoznania sprawy, z którą związany jest cel przybycia.
 • W stosunku do osób niestosujących się do postanowień niniejszego regulaminu służba ochrony stosuje środki i procedury działania, wymuszające respektowanie poleceń, w granicach ich kompetencji.

(…)

Rozdział VII.
Unormowania dotyczące pojazdów wjeżdżających na dziedziniec Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

(…)

 • Dostawcy towarów i usług wjeżdżają na dziedziniec w przypadku zaistnienia potrzeby wynikających z charakteru realizowanych zamówień.
 • Osoby niepełnosprawne w stopniu uniemożliwiającym albo utrudniającym dostęp do siedziby prokuratury poprzez główne wejście mają prawo wjechać na dziedziniec w celu dalszego skorzystania z podjazdów i wind. Osoby te podlegają ewidencji i kontroli na zasadach ogólnych.
 • Ewidencję osób i pojazdów wjeżdżających na dziedziniec siedziby prokuratury prowadzi służba ochrony pełniąca służbę przy bramie wjazdowej.

(…)

{"register":{"columns":[]}}