W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje oraz ich kompetencje

Prokurator Okręgowy – Janusz Woźnik.

Kieruje pracą prokuratury i reprezentuje ją na zewnątrz będąc jednocześnie:

–    prokuratorem przełożonym prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu, Prokuratorów Rejonowych i prokuratorów Prokuratur Rejonowych okręgu tarnobrzeskiego
–    prokuratorem bezpośrednio przełożonym w stosunku do prokuratorów wykonujących czynności w Prokuraturze Okręgowej w Tarnobrzegu oraz w stosunku do Prokuratorów Rejonowych okręgu tarnobrzeskiego
–    przełożonym dyscyplinarnym w stosunku do prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu i prokuratorów Prokuratur Rejonowych na obszarze działania Prokuratury Okręgowej.
Ponadto Prokurator Okręgowy w Tarnobrzegu m.in.
–    prowadzi oraz nadzoruje przejęte do własnego prowadzenia postępowania przygotowawcze w sprawach karnych,
–    uczestniczy w postępowaniach przez sądami I i II instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,
–    sporządza środki odwoławcze i środki zaskarżenia od orzeczeń sądowych,
–    zapewnia prawidłową i sprawną realizację zadań służbowych przez podległych prokuratorów i pracowników prokuratury oraz właściwą organizację pracy w komórkach organizacyjnych,
–    sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego, Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Starszego inspektora do spraw obronnych, Audytora wewnętrznego oraz Administratora bezpieczeństwa informacji,
–    sprawuje bieżący nadzór nad pracą Samodzielnego Działu Budżetowo- Administracyj nego,
–    podejmuje decyzję w zakresie spraw osobowych,
–    bezpośrednio nadzoruje i zastrzega do swojej kompetencji decyzję dotyczące m.in. zasadności i terminowości załatwiania skarg i wniosków obywateli, postępowań dyscyplinarnych i służbowych pracowników prokuratorskich, urzędników i innych pracowników, szkolenia prokuratorów i asesorów,
–    przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków,
–    reprezentuje Skarb Państwa w postępowaniu sądowym i administracyjnym,
–    podpisuje wnioski o udzielenie pomocy prawnej w ramach współpracy międzynarodowej w sprawach karnych,
–    kieruje wnioski o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania,
–    zastępuje zastępcę Prokuratora Okręgowego podczas jego urlopu i czasowej nieobecności w pracy, z wyjątkiem zakresu, w jakim Zastępca zastępuje się z Naczelnikiem Wydziału I Śledczego

Zastępca Prokuratora Okręgowego w Tarnobrzegu – Krzysztof Głuszak.

Do kompetencji Zastępcy należy bezpośredni nadzór na pracą Wydziału I Śledczego oraz Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego w zakresie prowadzonych i nadzorowanych w tym wydziale postępowań przygotowawczych.
Ponadto Zastępca m.in.
–    osobiście prowadzi oraz nadzoruje postępowania przygotowawcze, przejęte do własnego prowadzenia w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym, o poważne przestępstwa finansowo – skarbowe względem mienia, które nie przekracza wielkiej wartości w rozumieniu art. 115 § 6 k.k., o poważne przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, o przestępstwa dotyczące błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała, o przestępstwa w kategorii wskazanej zarządzeniem Prokuratora Krajowego.
–    w sprawach, o których powyżej m.in. uczestniczy w postępowaniach przed sądami I i II instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, za wyjątkiem postępowania przed Sądem Najwyższym, składa Prokuratorowi Okręgowemu sprawozdanie z przebiegu i wyników rozprawy (posiedzenia) wraz z własną oceną orzeczenia, kieruje wnioski o sporządzenie uzasadnienia wyroku sądu I i II instancji, sporządza środki odwoławcze i środki zaskarżenia od orzeczeń sądowych, projekty kasacji, odpowiedzi na kasacje i skargi oraz projekty wniosków o wniesienie kasacji nadzwyczajnych.

Wydział I Śledczy – pracą wydziału kieruje Naczelnik Wydziału Prokurator Jacek Węgrzynowicz. Do zadań wydziału należy m.in. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa w sprawach o charakterze kryminalnym, finansowo – skarbowym oraz o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu a także dotyczące błędów w sztuce medycznej których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka.

Wydział IV Organizacyjno – Sądowy – pracami wydziału kieruje Naczelnik Wydziału Prokurator Robert Religa. Do kompetencji wydziału min. należą prowadzenie i nadzorowanie postępowańprzygotowawczych wskazanych decyzją Prokuratora Okręgowego, udział w postępowaniach przed Sądem I i II instancji w tych sprawach a także sprawy  organizacyjno-kadrowe, szkoleń prokuratorów i urzędników oraz sprawy aplikantów, przeprowadzanie wizytacji, lustracji i analiz, sprawy dotyczące skarg i wniosków, sprawozdawczości i statystki, kontaktów z prasą, sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego a także sprawowanie nadzoru instancyjnego.


W ramach Wydziału IV Organizacyjno Sądowego wyodrębniono Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz kierowany przez Kierownika Działu Prokurator Martę Mruk Walczyk. Do jego kompetencji min. należy prowadzenie i nadzorowanie postępowań o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość o skomplikowanym stanie faktycznym, koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach o przestępstwa z wykorzystaniem internetu) przygotowanie i sprawowanie nadzoru nad przebiegiem wdrożenia systemu informatycznego prokuratury „Libra” oraz innych systemów w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych, kontroluje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w systemach informatycznych oraz ochrony danych osobowych w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych, prowadzi szkolenia prokuratorów oraz urzędników prokuratury z zakresu obsługi systemu informatycznego prokuratury „Libra” oraz innych systemów informatycznych, sprawuje nadzór nad dostępem do zewnętrznych baz danych.

Samodzielny Dział Budżetowo Administracyjny – pracami działu kieruje kierownik Ewelina Rogusz. Do jej kompetencji należy kierowanie działem i sprawowanie nadzoru nad praca zatrudnionych w wydziale pracowników. Odpowiada za całokształt spraw gospodarczych i administracyjnych związanych z zapewnieniem działania Prokuratury Okręgowej oraz Prokuratur Rejonowych.

Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych – pracami działu kieruje pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych pan Wojciech Fiołna. Do kompetencji działu należy ochrona wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych informacji niejawnych. Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych jest jednocześnie inspektorem do spraw obronnych.

Funkcję wizytatora pełni Prokurator Prokuratury Okręgowej – Zbigniew Pluta. Do jego kompetencji należy przeprowadzanie wizytacji, lustracji i badań, kierowanie zespołami wizytacyjnymi i lustracyjnymi, sporządzanie z tych czynności protokołów i notatek zawierających wnioski i zalecenia. Prowadzi również postępowania w sprawie skarg i wniosków.

Rzecznik Prasowy – Prokurator Prokuratury Okręgowej Andrzej Dubiel – w sprawach toczących się w prokuraturach rejonowych można kontaktować się z Prokuratorem Rejonowym właściwej jednostki, natomiast odnośnie spraw toczących się w Prokuraturze Okręgowej należy kontaktować się z Rzecznikiem Prasowym.

Funkcję Głównej Księgowej pełni Małgorzata Grzesik-Sliwińska.

Funkcję kierownika sekretariatu pełni Iwona Wieczorek. Do jej kompetencji należy organizowanie i planowanie pracy sekretariatu. Sprawowanie nadzoru nad pracą zatrudnionych w sekretariacie pracowników.

W Prokuraturze Okręgowej tworzy się samodzielne stanowiska pracy :

– starszego inspektora do spraw obronnych – dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 827) i innych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych. Funkcję starszego inspektora do spraw obronnych pełni Wojciech Fiołna.

– audytora wewnętrznego – do kompetencji audytora min. należy badanie systemów zarządzania i kontroli w jednostce organizacyjnej, wykonywanie czynności doradczych w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki. Audytorem wewnętrznym w Prokuraturze Okręgowej w Tarnobrzegu jest Anna Banach.

– inspektora ochrony danych – dla wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1000). Funkcję IOD w Prokuraturze Okręgowej w Tarnobrzegu pełni Tomasz Gajewski.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.12.2021 11:11 Tomasz Gajewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Tomasz Gajewski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje oraz ich kompetencje 1.0 15.12.2021 11:11 Tomasz Gajewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}