W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Rejestry, ewidencje i archiwa

Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (j.t. Dz.Urz.MS.2017.174 ze zm.)

W prokuraturach okręgowych prowadzi się urządzenia ewidencyjne:

repertoria z działalności:
karnej: „Ds.”,
administracyjnej: „Pa”,
cywilnej: „Pc”;

rejestry samodzielne z zakresu działalności:
karnej: „Ak”, „Di”, „Dsn”, „ENA.P.r”, „ENA.UE”, „ENO.P.r”, „ENO.UE”, „Ko”, „Kw”, „Ns”, „Ntk”, „Opk”, „Osn” , „Oz.o”, „Oz.r”,  „Pp”i „Pn”,
administracyjnej: „Ip”, „Ko” i „Pp”,
cywilnej: „Ko”, „Osn” i „Pp”,
strzeżenia praworządności: „Cor” i „Zt”,
kontroli: „Wl”,
„DE”;

rejestry uzupełniające do „Ds”, „Archiwum”, „Drz”, „Ds.u”, „Nps”, „Opz”, „Ps”, „Psz”, „Ta”, „Rz”, „Zm” i „Zpj”;
wykaz kontrolny samodzielny: „W”;
wykazy kontrolne uzupełniające do „Ds.”: „ENA.P.w’, ‘ENO.P.w.”, „Pm”, „Oz.w’, „Wu”.

W prokuraturach rejonowych prowadzi się następujące urządzenia eweidencyjne:

repertoria z działalności:
karnej: „Ds.”,
administracyjnej: „Pa”,
cywilnej: „Pc”;

rejestry samodzielne z zakresu działalności:
karnej: „Di”, „ENO.UE.r”, „Ko”, „Kw”, „Ntk”, „Opk”, „Osn”, „Oz”, „Pn” i „Pp”,
administracyjnej: „Ip”, „Ko” i „Pp”,
cywilnej: „Ko”, „Osn” i „Pp”,
strzeżenia praworządności: „Cor”, „Zo” i „Zt”,
„DE”;

rejestry uzupełniające do „Ds”, „Archiwum”, „Drz”, „Ds.u”, „Nps”, „Opz”, „Ps”, „Psz”, „Ta”, „Rz”, „Zm” i „Zpj”;
wykaz kontrolny samodzielny: „W”;
wykazy kontrolne uzupełniające do „Ds.”: „ENO.P.w.”, „Pm”, „Wu”.
Postępowania i czynności wykonywane w sprawach karnych, karnych skarbowych
i w sprawach o wykroczenia prowadzone przez prokuratora, Policję i inne organy uprawnione do prowadzenia postępowań (z wyłączeniem czynności ewidencjonowanych w „Di”, postępowań przed sądem I i II instancji oraz środków odwoławczych) rejestrowane są w repertorium „Ds”. Poza repertorium „Ds” prowadzi się rejestry oraz wykazy kontrolne.

Rejestry i wykazy kontrolne mają charakter samodzielny lub uzupełniający w stosunku do prowadzonego w tej samej jednostce repertorium „Ds”.

Rejestrami samodzielnymi są:

„Ak” – dla wykonywanych analiz kryminalnych;
„Di” – dla czynności, które nie podlegają rejestracji w repertorium „Ds” podejmowanych przez prokuratora w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia, prowadzonych przez inne organy;
„Dsn” – dla realizacji zadań wynikających ze sprawowania nadzoru służbowego przez prokuratora nadrzędnego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym;
„ENA.P.r” – dla osób, wobec których skierowano wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania w sprawach prokuratur rejonowych;
„ENA.UE” – dla osób, wobec których państwa członkowskie Unii europejskiej wystąpiły o wykonanie europejskiego nakazu aresztowania;
„ENO.P.r” – dla wystąpień do państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony w sprawach prokuratur rejonowych;
„ENO.UE” – dla wystąpień państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony;
„ENO.UE.r” – dla wystąpień państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony realizowanych przez prokuratury rejonowe pod nadzorem prokuratury okręgowej;
„Ko” – dla korespondencji ogólnej w sprawach administracyjnych (a), cywilnych (c), karnych (k), w których prokurator nie podejmuje decyzji procesowych.
„Kw” – dla kasacji i wniosków o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem w sprawach karnych, odpowiedzi na kasacje i wnioski strony przeciwnej, wnioski o wznowienie lub skarg na wyroki sądów odwoławczych oraz udziału prokuratora w tych postępowaniach;
„Ns” – dla spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraz spraw o stwierdzenie nieważności orzeczeń, o odszkodowanie lub zadośćuczynienie;
„Ntk” – dla wystąpień o zajęcie przez prokuratora stanowiska w przedmiocie pobrania komórek, tkanek, narządów ze zwłok, których zgon mógł być następstwem przestępstwa;
„Opk” – dla wniosków podległych jednostek o wzięcie udziału w postępowaniu odwoławczym przez prokuratora jednostki wyższego stopnia w sprawach karnych i udziału prokuratora w tych sprawach oraz dla środków odwoławczych prokuratora w postępowaniu wykonawczym, apelacji prokuratora od wyroku łącznego;
„Osn” – dla ocen i stanowisk w przedmiocie dopuszczalności i celowości wniesienia skargi nadzwyczajnej;
„Oz” – dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą wykonywanych przez prokuratury rejonowe pod nadzorem prokuratury okręgowej;
„Oz.r” – dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą kierowanych do państw obcych w sprawach prokuratur rejonowych;
„Oz.o” – dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą wpływających z państw obcych;
„Pp” – dla wniosków o udzielenie pomocy prawnej dla innych jednostek z zakresu spraw administracyjnych (a), cywilnych (c) i karnych (k);
„Pn” – dla postępowań w sprawach nieletnich rozpoznawanych przez sąd rodzinny oraz  środków odwoławczych w tych sprawach;
„Cor” – dla pism uprawnionych organów skierowanych do właściwego prokuratora w sprawach czynności operacyjno – rozpoznawczych;
„Ip” – dla spraw o udostępnienie informacji publicznej, a także środków odwoławczych od decyzji w przedmiocie udostępniania informacji publicznej oraz udziału przed sądami administracyjnymi;
„Zt” – dla zatrzymań dokonywanych przez Policję i inne uprawnione organy, z wyłączeniem zatrzymań osób podejrzanych w postępowaniach zarejestrowanych w repertorium „Ds.”;
„Zo” – dla zażaleń rozpoznawanych przez prokuratora na sposób prowadzenia czynności przez inne organy;
„Wl” – dla przeprowadzanych własnych wizytacji i lustracji oraz oceny wizytacji i lustracji przeprowadzanych przez jednostki podległe;

Rejestrami uzupełniającymi w zakresie czynności w sprawach karnych rejestrowanych w repertorium „Ds” tej samej jednostki są rejestry:

„Archiwum” – dla archiwizowanych akt prowadzonych postępowań w danej jednostce;
„Drz” – dla dowodów rzeczowych;
„Ds.u” – dla czynności wykonywanych w związku z postanowieniem sądu wydanym na podstawie art. 396a § 1 k.p.k.
„Nps” – dla skarg na  naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki;
„Opz” – dla postępowań w sprawie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych;
„Ps” – dla orzeczeń sądu I i II instancji oraz orzeczeń Sądu Najwyższego ;
„Psz” – dla przedmiotów środka zapobiegawczego;
„Rz” – dla środków odwoławczych na decyzje w postępowaniu przygotowawczym za wyjątkiem zażaleń na postanowienia sądu w przedmiocie tymczasowego aresztowania;
„Ta” – dla osób tymczasowo aresztowanych;
„Zm” – dla zabezpieczeń majątkowych;
„Zpj” – dla dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów mechanicznych, zatrzymanych w związku z popełnieniem przestępstwa.

Samodzielnym wykazem kontrolnym jest:

„W” – dla wokand spraw karnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu przed sądem.

Uzupełniającymi wykazami kontrolnymi są:

„ENA.P.w” – dla osób, wobec których skierowano wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania w sprawach własnych;
„ENO.P.w. – dla wystąpień do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony w sprawach własnych;
„Oz.w” – dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą kierowanych do państw obcych w sprawach własnych;
„Pm” – dla spraw skierowanych do instytucji lub osoby uprawnionej do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego;
„Wu” – dla wniosków o udział prokuratora jednostki wyższego stopnia w postępowaniu odwoławczym.

Archiwum

Dokumentację działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu  i podległych prokuratur rejonowych przechowuje się po jej wykorzystaniu w archiwach zakładowych tych jednostek.

Archiwa poszczególnych jednostek gromadzą i przechowują materiały archiwalne (akta kategorii A) i dokumentację niearchiwalną (akta kategorii B, BE i Bc) ze wszystkich komórek organizacyjnych jednostki.

Do zakresu działania archiwum zakładowego należy głównie :

przejmowanie dokumentacji spraw zakończonych z komórek organizacyjnych oraz informatycznych nośników danych,
przechowywanie i zabezpieczenie przyjętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
przechowywanie informatycznych nośników danych dotyczących spraw zakończonych i przekazanych do archiwum;
porządkowanie przechowywanej w archiwum dokumentacji, przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym;
udostępnianie przechowywanej dokumentacji,
wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej;
inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu;
przygotowywanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwego Archiwum Państwowego,
przeprowadzanie skontrum oraz sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.12.2021 11:09 Tomasz Gajewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Tomasz Gajewski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rejestry, ewidencje i archiwa 1.0 15.12.2021 11:09 Tomasz Gajewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}