W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Informacja publiczna

Zgodnie z unormowaniem zawartym w przepisie art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (ustawa z dn. 2.04.1997 r. – Dz. U. Nr 78, poz. 483) obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu (ust. 2). Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określoną w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa (ust. 3). Przepis art. 61 ust. 4 stanowi, że tryb udzielania informacji publicznej określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu, ich regulaminy. 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity  - Dz. U. z 2020 r. poz.695) „każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną”. W orzecznictwie sądowo - administracyjnym ugruntowane jest stanowisko, wedle którego, informację publiczną stanowi każda informacja wytworzona przez szeroko rozumiane władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne, a także inne podmioty, które tę władzę realizują bądź gospodarują mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa w zakresie tych kompetencji. Taki charakter ma również wiadomość niewytworzona przez podmioty publiczne, lecz odnosząca się do tych podmiotów. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, w tym ze względu na prywatność osoby fizycznej oraz tajemnicę przedsiębiorcy. 

Udostępnianie informacji publicznej następuje w drodze:

  • ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
  • wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych lub w urządzeniu umożliwiającym zapoznanie się
  • na pisemny wniosek
  • wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów i udostępnienia materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia 
  • udostępniania w centralnym repozytorium.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku, a jeżeli nie może to nastąpić w tym terminie, nie później 2 miesiące od złożenia wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następuje w drodze decyzji, do której stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.  

                                               
                                                                                      

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.03.2021 13:07 Mariusz Sołtysik
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Andrzej Kukawski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja publiczna 1.0 15.03.2021 13:07 Mariusz Sołtysik

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}