W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Pokrzywdzeni przestępstwem

Prokuratura Okręgowa w Toruniu informuje, że osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin mogą skorzystać z bezpłatnejpomocy podmiotów i organizacji pozarządowych otrzymujących na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1760); tekst jednolity z dnia 20 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 683).

Zgodnie z § 36 ust.1 wskazanego rozporządzenia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym udziela się w szczególności przez:
1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
2) organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego;
3) organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej;
4) pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną;
5) organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu;
6) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
7) pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
8) pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2019 r. poz. 409);
9) organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
10) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
11) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
12) usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
13) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-10;
14) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
15) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
16) finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;
17) finansowanie kosztów wyjazdu:
a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,
b) uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje,
podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4;
18) finansowanie robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.[2]), w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy;
19) zakup urządzeń i wyposażenia;
20) zakup wartości niematerialnych i prawnych.

 


Lista adresów tych podmiotów i organizacji wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:

https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/pomoc-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem-oraz-osobom-im-najblizszym---lista-podmiotow-i-organizacji/

oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych pod adresem:

www.pokrzywdzeni.gov.pl/siec-­pomocy/

Materiały

baza danych instytucji Powiatowych świadczących poradnictwo osobom doświadczającym przemocy w czasie epidemii
baza​_danych​_instytucji​_Powiatowych​_swidczacych​_poradnictwo​_osobom​_doswiadczajacym​_przemocy​_w​_czasie​_epidemii.xls 0.05MB
Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w 2021 r
Wykaz​_organizacji​_pozarządowych​_udzielających​_pomocy​_osobom​_dotkniętym​_przemocą​_w​_rodzinie​_w​_2021​_r.xls 0.05MB
Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim 2021r
Specjalistyczne​_Ośrodki​_Wsparcia​_dla​_Ofiar​_Przemocy​_w​_Rodzinie​_w​_województwie​_kujawsko-pomorskim​_2021r.docx 0.02MB
Rejestr placówek tymczasowego schronienia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2021r​_
Rejestr​_placówek​_tymczasowego​_schronienia​_na​_terenie​_województwa​_kujawsko-pomorskiego​_w​_2021r​_.xls 0.04MB
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie kujawsko-pomorskim w 2021 r.
Rejestr​_jednostek​_specjalistycznego​_poradnictwa​_w​_województwie​_kujawsko-pomorskim​_w​_2021​_r.docx 0.10MB
Powiaty realizujące programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych w 2021 r.
Powiaty​_realizujące​_programy​_oddziaływań​_korekcyjno-edukacyjnych​_w​_2021​_r.docx 0.02MB
Baza teleadresowa Zespołów Interdyscyplinarnych 2021r
Baza​_teleadresowa​_Zespołów​_Interdyscyplinarnych​_2021r.xls 0.09MB
Baza teleadresowa -ZESPOLY INTERDYSCYPLINARNE 2020
Baza​_teleadresowa​_-ZESPOLY​_INTERDYSCYPLINARNE​_2020.xls 0.13MB
Wykaz placówek zapewniających miejsca noclegowe w województwie kujawsko-pomorskim stan na 30 czerwca 2020r
Wykaz​_placowek​_zapewniajacych​_miejsca​_noclegowe​_w​_wojewodztwie​_kujawsko-pomorskim​_stan​_na​_30​_czerwca​_2020r.xls 0.05MB
Wykaz Specjalistycznych Osrodkow Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 2021
Wykaz​_Specjalistycznych​_Osrodkow​_Wsparcia​_dla​_Ofiar​_Przemocy​_w​_Rodzinie.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}