W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Jednostki prokuratury działają na podstawie:

  • Ustawa z dnia z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 66)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1206 z późn. zm. )
  • Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zakresu działania sekretariatów i innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz. Urz. MS z 2016 r., poz. 83 ze zm.),
  • Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t. j. – Dz. U. z 2015 r., poz. 1241),
  • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 20 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 261 poz. 2190 ze zm.),
  • Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26 poz. 157 ze zm.),
  • Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182 poz. 1228 ze zm.),
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) i innych aktów prawnych

Postępowanie przygotowawcze prowadzi się w formie śledztwa albo dochodzenia w sytuacji, gdy podejrzenie popełnienia przestępstwa jest uzasadnione. Przed wszczęciem postępowania można przeprowadzić postępowanie sprawdzające, które ma na celu ustalenie czy zachodzą podstawy do wszczęcia śledztwa bądź dochodzenia. Postępowanie sprawdzające może trwać do 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Postanowienie o wszczęciu śledztwa wydaje prokurator. Postanowienie o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu śledztwa wydaje prokurator albo Policja. Postanowienie wydane przez Policję zatwierdza prokurator. O wszczęciu, odmowie wszczęcia albo o umorzeniu śledztwa zawiadamia się osobę lub instytucję państwową, samorządową lub społeczną, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie oraz ujawnionego pokrzywdzonego, a o umorzeniu także podejrzanego – z pouczeniem o przysługujących im uprawnieniach. Pokrzywdzonemu oraz instytucji wymienionej w art. 305 § 4, a także osobie wymienionej w art. 305 § 4, jeżeli wskutek przestępstwa doszło do naruszenia jej praw przysługuje zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa, a stronom, instytucji państwowej lub samorządowej, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, a także osobie, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie określonym w art. 228-231, 233, 235, 236, 245, 270-277, 278-294 lub w art. 296-306 kodeksu karnego, jeżeli postępowanie karne wszczęto w wyniku jej zawiadomienia, a wskutek tego przestępstwa doszło do naruszenia jej praw – na postanowienie o jego umorzeniu. Uprawnionym do złożenia zażalenia przysługuje prawo przejrzenia akt. Jeżeli osoba lub instytucja, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, nie zostanie w ciągu 6 tygodni powiadomiona o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa, może wnieść zażalenie do prokuratora nadrzędnego albo powołanego do nadzoru nad organem, któremu złożono zawiadomienie. Śledztwo prowadzi prokurator. Prokurator może powierzyć Policji przeprowadzenie śledztwa w całości lub w określonym zakresie albo dokonanie poszczególnych czynności śledztwa. Dochodzenie prowadzi Policja lub organy, o których mowa w art. 312 kpk, chyba że prowadzi je prokurator. Uprawnienia Policji przysługują także organom Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w zakresie ich właściwości, jak również innym organom uprawnionym przepisami szczególnymi. Prokurator sprawuje nadzór nad postępowaniem przygotowawczym w zakresie, w jakim sam go nie prowadzi. W sprawach z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego czynności wykonuje osobiście prokurator.

Zawiadomienie o przestępstwie i wszelkie pisma procesowe można składać w biurach podawczych prokuratur okręgu toruńskiego w godzinach urzędowania: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek : 730 1530

Poczta elektroniczna:po@torun.po.gov.pl

Poniżej zamieszczamy odnośnik do ustawy regulującej obowiązek zapewnienia osobom z dysfunkcją narządów mowy, słuchu lub wzroku możliwości komunikowania się z prokuratura­mi w wybrany przez siebie sposób

Materiały

Ustawa regulująca obowiązek zapewnienia osobom z dysfunkcją narządów mowy, słuchu lub wzroku możliwości komunikowania się z prokuraturami w wybrany przez siebie sposób
Ustawa​_regulująca​_obowiązek​_zapewnienia​_osobom​_z​_dysfunkcją​_narządów​_mowy,​_słuchu​_lub​_wzroku​_możliwości​_komunikowania​_się​_z​_prokuraturami​_w​_wybrany​_przez​_siebie​_sposób.pdf 0.04MB
Wzór zgłoszenia
Wzór​_zgłoszenia.doc 0.05MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.03.2021 10:40 Mariusz Sołtysik
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jerzy Waryszak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw 1.0 15.03.2021 10:40 Mariusz Sołtysik

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}