W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Rejestry, ewidencje i archiwum

Na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury   (Dz. Urz. MS.2021.170)


§ 65. 4 W prokuraturach okręgowych prowadzi się urządzenia:
1) repertoria z działalności:
a) karnej: "Ds",
b) administracyjnej: "Pa",
c) cywilnej: "Pc";
2) rejestry samodzielne z zakresu działalności:
a) karnej: "Ak", "Di", "Dsn", "ENA.P.r", "ENA.UE", "ENO.P.r", "ENO.UE", "Ko", "Kw", "Ns", "Ntk", "Opk", "Osn", "Oz.o", "Oz.r", "Pn" i "Pp",
b) administracyjnej: "Ip", "Ko" i "Pp",
c) cywilnej: "Ko", "Osn" i "Pp",
d) strzeżenia praworządności: "Cor" i "Zt",
e) kontroli: "Wl",
f) "DE";
3) rejestry uzupełniające do "Ds": "Archiwum", "Drz", "Ds.u", "Nps",, "Opz", "Ps", "Psz", "Ta", "Rz", "Zm" i "Zpj";
4) wykaz kontrolny samodzielny: "W";
5) wykazy kontrolne uzupełniające do "Ds": "ENA.P.w", "ENO.P.w", "Pm", Oz.w", "Wu".

5.    W prokuraturach rejonowych prowadzi się urządzenia:
1) repertoria z działalności:
a) karnej: "Ds",
b) administracyjnej: "Pa",
c) cywilnej: "Pc";
2) rejestry samodzielne z zakresu działalności:
a) karnej: "Di", "ENO.UE.r", "Ko", "Kw", "Ntk", "Opk", "Osn", "Oz", "Pn" i "Pp",
b) administracyjnej: "Ip", "Ko" i "Pp",
c) cywilnej: "Ko", "Osn" i "Pp",
d) strzeżenia praworządności: "Cor", "Zo" i "Zt",
e) "DE";
3) rejestry uzupełniające do "Ds": "Archiwum", "Drz", "Ds.u", "Nps", "Opz", "Ps", "Psz", "Ta", "Rz", "Zm" i "Zpj";
4) wykaz kontrolny samodzielny: "W";
5) wykazy kontrolne uzupełniające do "Ds": "ENO.P.w", "Pm", "Wu".


§ 88.1. 1.  Postępowania i czynności wykonywane w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia prowadzone przez prokuratora, Policję i inne organy uprawnione do prowadzenia postępowań (z wyłączeniem czynności ewidencjonowanych w "Di", postępowań przed sądem I i II instancji oraz środków odwoławczych) rejestrowane są w repertorium "Ds".
2.  Poza repertorium "Ds" prowadzi się rejestry oraz wykazy kontrolne.
3.  Rejestry i wykazy kontrolne mają charakter samodzielny lub uzupełniający w stosunku do prowadzonego w tej samej jednostce repertorium "Ds".


§ 89.1. Rejestrami samodzielnymi w zakresie czynności w sprawach karnych są:
1) "Ak" - dla wykonywanych analiz kryminalnych;
2) "Di" - dla czynności, które nie podlegają rejestracji w repertorium "Ds" podejmowanych przez prokuratora w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia, prowadzonych przez inne organy;
3) "Dsn" - dla realizacji zadań wynikających ze sprawowania nadzoru służbowego przez prokuratora nadrzędnego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym;
4) "ENA.P.r" - dla osób, wobec których skierowano wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania w sprawach prokuratur rejonowych;
5) "ENA.UE" - dla osób, wobec których państwa członkowskie Unii Europejskiej wystąpiły o wykonanie europejskiego nakazu aresztowania;
6) "ENO.P.r" - dla wystąpień do państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony w sprawach prokuratur rejonowych;
7) "ENO.UE" - dla wystąpień państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony;
8) "ENO.UE.r" - dla wystąpień państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony realizowanych przez prokuratury rejonowe pod nadzorem prokuratury okręgowej;
9) "Ko" - dla korespondencji ogólnej w sprawach administracyjnych (a), cywilnych (c), karnych (k), w których prokurator nie podejmuje decyzji procesowych. W Prokuraturze Krajowej przyjmuje się dodatkowe rozróżnienie korespondencji ogólnej w sprawach karnych na korespondencję w sprawach o wznowienie postępowania (wp), wykonawczych (w) i kasacyjnych (ka);
10) "Ksk"- dla wniosków o wniesienie kasacji w sprawach karnych w trybie art. 521 k.p.k., art. 110 § 1 k.p.w. i art. 167a k.k.s.;
11) (uchylony);
12) "Kw" - dla kasacji i wniosków o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem w sprawach karnych, odpowiedzi na kasacje i wnioski strony przeciwnej, wnioski o wznowienie lub skarg na wyroki sądów odwoławczych oraz udziału prokuratora w tych postępowaniach;
13) "Ns" - dla spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraz spraw o stwierdzenie nieważności orzeczeń, odszkodowanie lub zadośćuczynienie;
14) "Ntk" - dla wystąpień o zajęcie przez prokuratora stanowiska w przedmiocie pobrania komórek, tkanek, narządów ze zwłok, których zgon mógł być następstwem przestępstwa;
15) "Opk" - dla wniosków podległych jednostek o wzięcie udziału w postępowaniu odwoławczym przez prokuratora jednostki wyższego stopnia w sprawach karnych i udziału prokuratora w tych sprawach oraz dla środków odwoławczych prokuratora w postępowaniu wykonawczym, apelacji prokuratora od wyroku łącznego;
15a) "Osn" - dla ocen i stanowisk w przedmiocie dopuszczalności i celowości wniesienia skargi nadzwyczajnej;
16) "Oz" - dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą wykonywanych przez prokuratury rejonowe pod nadzorem prokuratury okręgowej;
17) "Oz.o" - dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą wpływających z państw obcych;
18) "Oz.r" - dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą kierowanych do państw obcych w sprawach prokuratur rejonowych;
19) "Oz.w" - dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą kierowanych do państw obcych;
20) "Pn" - dla postępowań w sprawach nieletnich oraz środków odwoławczych w tych sprawach;
21) "Pp" - dla wniosków o udzielenie pomocy prawnej dla innych jednostek z zakresu spraw administracyjnych (a), cywilnych (c) i karnych (k);
22) (uchylony);
23) "Sn" - dla pism o wystąpienie Prokuratora Generalnego ze skargą nadzwyczajną i wystąpień Prokuratora Generalnego ze skargą nadzwyczajną oraz udziału prokuratora w postępowaniach w przedmiocie skargi nadzwyczajnej.
2.  Rejestrami uzupełniającymi w zakresie czynności w sprawach karnych rejestrowanych w repertorium "Ds" tej samej jednostki są rejestry:
1) "Archiwum" - dla archiwizowanych akt prowadzonych postępowań w danej jednostce;
2) "Drz" - dla dowodów rzeczowych;
2a) "Ds.u" - dla czynności wykonywanych w związku z postanowieniem sądu wydanym na podstawie art. 396a § 1 k.p.k.;
3) "Nps" - dla skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki;
4) "Opz" - dla postępowań w sprawie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych;
5) "Ps" - dla orzeczeń sądu I i II instancji oraz orzeczeń Sądu Najwyższego;
6) "Psz" - dla przedmiotów środka zapobiegawczego;
7) "Rz" - dla środków odwoławczych na decyzje w postępowaniu przygotowawczym za wyjątkiem zażaleń na postanowienia sądu w przedmiocie tymczasowego aresztowania;
8) "Ta" - dla osób tymczasowo aresztowanych;
9) "Zm" - dla zabezpieczeń majątkowych;
10) "Zpj" - dla dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów mechanicznych, zatrzymanych w związku z popełnieniem przestępstwa.
3.  Samodzielnymi wykazami kontrolnymi są:
1) "Pk" - dla spraw karnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniach: kasacyjnym, o wznowienie postępowania i w przedmiocie skargi na wyrok sądu odwoławczego z udziałem prokuratora;
2) "W" - dla wokand spraw karnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu przed sądem.
4.  Uzupełniającymi wykazami kontrolnymi do repertorium "Ds" są:
1) "ENA.P.w" - dla osób, wobec których skierowano wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania w sprawach własnych;
2) "ENO.P.w. - dla wystąpień do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony w sprawach własnych;
3) "Oz.w" - dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą kierowanych do państw obcych w sprawach własnych;
4) "Pm" - dla spraw skierowanych do instytucji lub osoby uprawnionej do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego;
5) "Wu" - dla wniosków o udział prokuratora jednostki wyższego stopnia w postępowaniu odwoławczym;
6) (uchylony).


§ 161.1. Repertoriami z działalności pozakarnej są:
1) "Pa" - dla inicjonowania postępowań administracyjnych, sądowo-administracyjnych i postępowań przed sądem administracyjnym, udziału w tego rodzaju postępowaniach i zaskarżania zapadłych w nich orzeczeń, a także nadzorowania czynności związanych z tego rodzaju postępowaniami administracyjnymi przez podległe jednostki;
2) "Pc" - dla inicjonowania postępowań cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i opiekuńczych oraz spraw o przyznanie lub zwrot kompensaty pieniężnej, roszczeń regresowych i innych spraw wynikających z podejmowanej działalności pozakarnej, udziału w tego rodzaju postępowaniach i zaskarżania zapadłych w nich orzeczeń, a także nadzorowania czynności związanych z tego rodzaju postępowaniami przez podległe jednostki.
2.  Rejestrem samodzielnym dla korespondencji ogólnej jest rejestr "Ko" - dla korespondencji ogólnej w sprawach karnych (k), administracyjnych (a), cywilnych (c), w których prokurator nie podejmuje decyzji procesowych.
3.  Rejestrem samodzielnym w zakresie czynności w sprawach administracyjnych jest rejestr "Ip" - dla spraw o udostępnienie informacji publicznej, a także środków odwoławczych od decyzji w przedmiocie udostępniania informacji publicznej oraz udziału przed sądami administracyjnymi.
4.  Rejestrem samodzielnym w zakresie czynności związanych z realizacją pomocy prawnej w sprawach administracyjnych i cywilnych jest rejestr - "Pp" dla wniosków o udzielenie pomocy dla innych jednostek z zakresu spraw administracyjnych (a) i cywilnych (c).
5.  Rejestrami samodzielnymi z zakresu strzeżenia praworządności są:
1) "Cor" - dla pism uprawnionych organów skierowanych do właściwego prokuratora w sprawach czynności operacyjno-rozpoznawczych;
2) "TK" - dla wniosków Prokuratora Generalnego skierowanych do Trybunału Konstytucyjnego i stanowisk zajmowanych w sprawach rozpoznawanych przez Trybunał Konstytucyjny zainicjonowanych przez inne podmioty oraz dla wystąpień osób zainteresowanych skierowaniem wniosku do Trybunału Konstytucyjnego przez Prokuratora Generalnego i wydawanych opinii o konstytucyjności aktów prawnych;
3) "U" - dla próśb o ułaskawienie i dla spraw, w których wszczęto postępowania o ułaskawienie;
4) "Zo" - dla zażaleń rozpoznawanych przez prokuratora na sposób prowadzenia czynności przez inne organy;
5) "Zp" - dla zagadnień prawnych rozpoznawanych w Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz wystąpień do Sądu Najwyższego ze wskazaniem w nawiasie symbolu literowego z zakresu spraw administracyjnych (a), cywilnych (c) i karnych (k);
6) (uchylony);
7) "Zt" - dla zatrzymań dokonywanych przez Policję i inne uprawnione organy, z wyłączeniem zatrzymań osób podejrzanych w postępowaniach zarejestrowanych w repertorium "Ds".
6.  Rejestrami samodzielnymi z zakresu odpowiedzialności służbowej i dyscyplinarnej oraz kontroli są:
1) "RD" - dla czynności dyscyplinarnych, postępowań wyjaśniających oraz postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przez rzecznika dyscyplinarnego;
2) "SD" - dla spraw rozpoznawanych w pierwszej instancji przez Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym;
3) (uchylony);
4) "Wl" - dla przeprowadzanych własnych wizytacji i lustracji oraz oceny wizytacji i lustracji przeprowadzanych przez podległe jednostki.


Biblioteki
Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego we Włocławku nr 73/19 z 26 września 2019 r. zlikwidowano zbiory biblioteczne.

§  200.  
1.  Biblioteki prowadzi się w Prokuraturze Krajowej, prokuraturach regionalnych i okręgowych.
2.  Pracownicy innych działów administracji realizujący zadania w zakresie prowadzenia bibliotek podlegają kierownikom komórek do spraw administracyjnych.
§  201.  Do prowadzenia bibliotek mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) i wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze.
§  202.  Materiałami bibliotecznymi są materiały w rozumieniu ustawy, o której mowa w § 201, czyli w szczególności dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści, a zwłaszcza: dokumenty graficzne (piśmiennicze, kartograficzne, ikonograficzne i muzyczne), dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne.
§  203.  
1.  Szczegółowe zasady organizacji biblioteki oraz udostępniania materiałów bibliotecznych i elektronicznych systemów informacji prawnej reguluje zarządzenie kierownika jednostki uwzględniające również sposób dokumentowania posiadanych licencji dostępowych do tych systemów.
2.  Zarządzenie kierownika jednostki szczebla okręgowego uwzględnia sposób korzystania z zasobów bibliotecznych przez prokuratorów i pracowników podległych prokuratur rejonowych.


Archiwum
§  204.  Zasady klasyfikowania i kwalifikowania spraw regulują odrębne przepisy.
§  205.  Podstawą kwalifikacji archiwalnej są akty prawne obowiązujące w czasie, gdy dokumentacja powstała i była gromadzona, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.
§  206.  Postępowanie z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną regulują odrębne przepisy.
§  207.  (uchylony).
§  208.  (uchylony).
§  209.  (uchylony).
§  210.  (uchylony).

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.03.2021 10:01 Maciej Patrowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Maciej Patrowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rejestry, ewidencje i archiwum 2.0 14.09.2021 11:28 Maciej Patrowicz
Rejestry, ewidencje i archiwum 1.0 18.03.2021 10:01 Maciej Patrowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}