W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zasady zwrotu kosztów

Zasady zwrotu kosztów podróży świadków, osób towarzyszących oraz biegłych, tłumaczy, specjalistów  nie będących funkcjonariuszami organów procesowych wg. załącznika do zarządzenia nr 48/13 Prokuratora Okręgowego we Włocławku z dnia 4 października 2013r.


1. Świadkowi, osobie towarzyszącej, biegłym, tłumaczom, specjalistom nie będącym funkcjonariuszami organów procesowych, którzy stawili się na wezwanie Prokuratury, przysługuje zwrot kosztów podróży do Prokuratury lub miejsca wykonywania czynności procesowych według następujących zasad:
a) Zwrot kosztów przejazdu własnym pojazdem obliczony jako dwukrotność iloczynu przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr (podróż tam i z powrotem) w wysokości:

  -  0,35 zł za 1 km dla samochodów niezależnie od pojemności silnika

  -  0,20 zł za 1 km dla motocykla

  -  0,13 zł za 1 km dla  motoroweru

b) Odległość między miejscowościami ustalana jest na podstawie optymalnej trasy przejazdu publikowanej na stronie internetowej www.maps.google.pl
c) W przypadku przejazdu kilku osób jednym samochodem zwrot kosztów podróży przysługuje tylko jednej osobie
d) Wraz z wnioskiem o zwrot kosztów przejazdu własnym pojazdem świadek osoba towarzysząca, biegły, tłumacz, specjalista nie będący funkcjonariuszem organów procesowych winien okazać dowód rejestracyjny pojazdu, jako potwierdzenie odbycia podróży.
e) Zwrot kosztów podróży środkiem komunikacji publicznej przyznawany będzie w wysokości faktycznie poniesionych racjonalnych i celowych wydatków udokumentowanych biletami.
f) Zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji miejscowej wypłacany będzie w wysokości udokumentowanej biletami lub w  formie ryczałtu, w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2013 r. w sprawie  należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej  (Dz.U.z 2013r. poz. 167 )
g) Należności, o których mowa wyżej Prokurator przyznaje na wniosek, składany niezwłocznie - ustnie do protokołu lub pisemnie w terminie zawitym 3 dni od dnia stawienia się na wezwanie Prokuratury. Wzór wniosku o zwrot kosztów podróży dostępny jest w Prokuraturze i na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej we Włocławku  ( w zakładce INFORMACJE / zasady zwrotu kosztów ).

2. Świadkowi, osobie towarzyszącej, biegłym, tłumaczom, specjalistom nie będącym funkcjonariuszami organów procesowych na ich żądanie może być przyznany zwrot zarobku lub dochodu utraconego z powodu stawiennictwa na wezwanie Prokuratury według następujących zasad:
a) Wniosek o przyznanie należności składa się niezwłocznie – ustnie do protokołu lub pisemnie w terminie zawitym 3 dni od dnia zakończenia czynności z udziałem osoby wzywanej pod rygorem utraty prawa do zwrotu tych należności
b) Wraz z wnioskiem o zwrot zarobku lub dochodu świadek, osoba towarzysząca, biegły, tłumacz, specjalista nie będący funkcjonariuszem organów procesowych przedkłada zaświadczenie pracodawcy, określające wysokość utraconego wynagrodzenia za czas tego zwolnienia w celu uzyskania przez pracownika od właściwego organu rekompensaty pieniężnej z tego tytułu - w wysokości i na warunkach przewidzianych w odrębnych przepisach. Wzór zaświadczenia dostępny jest w Prokuraturze i na stronie internetowej  Prokuratury Okręgowej we Włocławku ( w zakładce INFORMACJE / zasady zwrotu kosztów ).
c) Osoby prowadzące działalność gospodarczą w przypadku zgłoszenia wniosku o zwrot utraconego dochodu winny przedstawić dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej.
d) Górną granicę należności, o których mowa w punkcie 2 stanowi równowartość 4,6 % kwoty bazowej  dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa. W przypadku gdy ogłoszenie ustawy budżetowej nastąpi po dniu 1 stycznia roku, którego dotyczy ustawa budżetowa, podstawę obliczenia należności za okres od 1 stycznia do dnia ogłoszenia ustawy budżetowej stanowi kwota bazowa w wysokości obowiązującej w grudniu roku poprzedniego.

3. Wskazane wyżej należności nie przysługują świadkowi, osobie towarzyszącej, biegłym, tłumaczom, specjalistom nie będącym funkcjonariuszami organów procesowych, zatrudnionym w organie władzy publicznej jeżeli powołany został do zeznawania w związku z tym zatrudnieniem

4. Wraz z wnioskiem o przyznanie należności świadek, osoba towarzysząca, biegły, tłumacz, specjalista nie będący funkcjonariuszem organów procesowych winien okazać dowód osobisty oraz podać numer rachunku bankowego w przypadku wniosku o zwrot należności na konto bankowe. We wniosku i zaświadczeniach należy wpisać sygnaturę sprawy wskazaną na wezwaniu.

5. Według zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia  2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej  (Dz.U. z 2013r. poz.167) świadkowi, osobie towarzyszącej, biegłym, tłumaczom, specjalistom nie będącym funkcjonariuszami organów procesowych, którzy stawili się na wezwanie Prokuratury przysługuje zwrot kosztów noclegu oraz kosztów utrzymania w miejscu wykonywania czynności procesowych.

Materiały

Wniosek o zwrot kosztów stawiennictwa w Prokuraturze
wniosek​_świadek.doc 0.03MB
Zaświadczenie o utraconym wynagrodzeniu pracownika
zaświadczenie.doc 0.02MB