W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zasady zwrotu kosztów

Zasady zwrotu kosztów podróży świadka, osoby towarzyszącej, biegłego, tłumacza i specjalisty niebędącego funkcjonariuszem organów procesowych.

1. Świadkowi, osobie towarzyszącej, biegłemu, tłumaczowi, specjaliście niebędącemu funkcjonariuszem organów procesowych, który stawił się na wezwanie Prokuratury, przysługuje zwrot kosztów podróży do Prokuratury lub miejsca wykonywania czynności procesowych według następujących zasad:
a) Zwrot kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania czynności postępowania na wezwanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze następuję w wysokości rzeczywiście poniesionych racjonalnych i celowych kosztów przejazdu własnym samochodem lub innym odpowiednim środkiem transportu.
b) Górną granicę należności z tytułu zwrotu kosztów przejazdu stanowi wysokość kosztów przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na terenie kraju.
c) Odległość między miejscowościami ustalana jest na podstawie optymalnej trasy przejazdu publikowanej na stronie internetowej www.maps.google.pl
d) Zwrot kosztów podróży środkiem komunikacji publicznej przyznawany będzie w wysokości rzeczywiście poniesionych racjonalnych i celowych wydatków udokumentowanych biletami.
e) Zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji miejscowej wypłacany będzie w wysokości udokumentowanej biletami lub w formie ryczałtu, w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013.167z późn.zm.)
f) Należności, o których mowa wyżej Prokurator przyznaje na wniosek, składany niezwłocznie - ustnie do protokołu lub pisemnie w terminie zawitym 3 dni od dnia stawienia się na wezwanie Prokuratury. Wzór wniosku o zwrot kosztów dostępny jest w Prokuraturze i na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej we Włocławku (w zakładce Załatw sprawę / Zasady zwrotu kosztów).

2. Świadkowi, osobie towarzyszącej, biegłemu, tłumaczowi, specjaliście niebędącemu funkcjonariuszem organów procesowych, na ich żądanie może być przyznany zwrot zarobku lub dochodu utraconego z powodu stawiennictwa na wezwanie Prokuratury według następujących zasad:
a) Wraz z wnioskiem o zwrot zarobku lub dochodu utraconego z powodu stawiennictwa na wezwanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze należy przedłożyć zaświadczenie pracodawcy, określające wysokość utraconego wynagrodzenia za czas tego zwolnienia w celu uzyskania przez pracownika od właściwego organu rekompensaty pieniężnej z tego tytułu - w wysokości i na warunkach przewidzianych w odrębnych przepisach. Wzór zaświadczenia dostępny jest w Prokuraturze i na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej we Włocławku (w zakładce Załatw sprawę / Zasady zwrotu kosztów).
b) Osoby prowadzące działalność gospodarczą w przypadku zgłoszenia wniosku o zwrot utraconego dochodu winny przedstawić dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej.
c) Górną granicę należności, o których mowa w punkcie 2 stanowi równowartość 4,6 % kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa. W przypadku gdy ogłoszenie ustawy budżetowej nastąpi po dniu I stycznia roku, którego dotyczy ustawa budżetowa, podstawę obliczenia należności za okres od I stycznia do dnia ogłoszenia ustawy budżetowej stanowi kwota bazowa w wysokości obowiązującej w grudniu roku poprzedniego.
d) Wniosek o przyznanie należności składa się niezwłocznie - ustnie do protokołu lub pisemnie w terminie zawitym 3 dni od dnia zakończenia czynności z udziałem osoby wzywanej pod rygorem utraty prawa do zwrotu tych należności.

3. Wraz z wnioskiem o przyznanie należności świadek, osoba towarzysząca, biegły, tłumacz, specjalista niebędący funkcjonariuszem organów procesowych winien okazać dowód osobisty oraz podać numer rachunku bankowego w przypadku wniosku o zwrot należności na konto bankowe. We wniosku i zaświadczeniach należy wpisać sygnaturę sprawy wskazaną na wezwaniu.

4. Wysokość rzeczywiście poniesionych, racjonalnych i celowych kosztów, świadek, osoba towarzysząca, biegły, tłumacz, specjalista niebędący funkcjonariuszem organów procesowych powinien należycie wykazać.

Materiały

Wniosek o zwrot kosztów
wniosek.doc 0.06MB
zaświadczenie o utracie zarobku
zaświadczenie​_o​_utracie​_zarobku.doc 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}