W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Prokuratury Okręgowej we Włocławku uregulowana jest zarządzeniem Prokuratora Okręgowego Nr 49/2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku.

Kierownictwo Prokuratury Okręgowej we Włocławku stanowią:

Prokurator Okręgowy

Zastępca Prokuratora Okręgowego

W skład Prokuratury Okręgowej we Włocławku wchodzą następujące komórki organizacyjne oraz stanowiska samodzielne:

1) 1 Wydział Śledczy;

2) 4 Wydział Organizacyjno- Sądowy w tym Dział Postępowania Sądowego i Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz;

3) 7 Wydział  Budżetowo – Administracyjny;

4) Samodzielny Dział ds. Ochrony Informacji Niejawnych;

5) Stanowisko Inspektora do spraw obronnych;

6) Stanowisko Audytora wewnętrznego;

7) Stanowisko Inspektora Ochrony Danych;

8) Stanowisko Inspektora do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 

1 Wydział Śledczy

1 Wydział Śledczy kierowany przez Naczelnika,  obejmujący:

1)    prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym;

2)    prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa finansowo-skarbowe inne niż zastrzeżone do właściwości prokuratury regionalnej;

3)    prowadzenie i nadzorowanie  spraw dotyczących błędów medycznych,  których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka;

4)    prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw;

5)    prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach pozostających we właściwości rzeczowej prokuratur rejonowych, przejętych do prowadzenia z uwagi na ich szczególną wagę lub zawiłość;

6)    udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach, o których mowa w pkt. 1,2,3, 4 i 5 oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

7)    udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wskazanych w pkt. 1,2,3, 4 i 5,  w ramach pomocy prawnej;

8)    obrót prawny z zagranicą w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa  w ust. 1 pkt 1,2,3, 4 i 5;

9)    sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, których  dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,2,3, 4 i 5;

10)  sprawowanie nadzoru służbowego w tym zwierzchniego nadzoru służbowego i kontroli nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w podległych prokuraturach rejonowych;

11)  przygotowywanie projektów postanowień w przedmiocie przedłużeń śledztw na dalszy czas oznaczony powyżej roku w zakresie zleconym przez Prokuratora Okręgowego;

12)  koordynowanie ścigania określonej kategorii przestępstw w zakresie zwalczania przestępczości poprzez przeprowadzanie badań aktowych, analiz informacji przekazywanych przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowywanie  sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywanie  i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych, dotyczących wybranej kategorii przestępstw, a także analiz sprawozdawczości statystycznej;

13)  dokonywanie analiz akt toczącego się lub zakończonego postępowania przygotowawczego prowadzonego w prokuraturach rejonowych;

14)  podejmowanie decyzji w przedmiocie wznawiania postępowań przygotowawczych prawomocnie umorzonych w prokuraturach rejonowych;

15)  podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego umorzonego w prokuraturach rejonowych;

16)  przygotowanie wniosków do Prokuratora Generalnego o uchylenie prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w podległych prokuraturach rejonowych w trybie art. 328 § 1 kpk;

Prokurator Okręgowy odrębnym zarządzeniem wyznaczy koordynatora w zakresie prowadzenia i nadzorowania spraw o przestępstwa dotyczące błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka oraz koordynowania spraw o przestępstwa dotyczące błędów medycznych prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej i podległych jednostkach;

Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.
 

4 Wydział Organizacyjno–Sądowy

4 Wydział Organizacyjno – Sądowy, kierowany przez Naczelnika,  obejmujący zadania w zakresie:

1)  prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych przydzielonych przez Prokuratora Okręgowego;

2)  udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

3)  organizacji pracy prokuratury okręgowej i podległych jednostek prokuratury;

4)  kadr i szkolenia;

5)  sprawozdawczości i statystyki;

6)  skarg i wniosków;

7)  działalności rzecznika prasowego;

8)  udostępniania informacji publicznej

9)  koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;

10) nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu;

11) kontroli realizacji ustawowych zadań przez podległe prokuratury rejonowe poprzez przeprowadzanie wizytacji, lustracji i badań akt oraz innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym;

12) dokonywania ocen kwalifikacyjnych kandydatów ubiegających się na wolne stanowiska prokuratorskie w podległych prokuraturach rejonowych;

13) dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych;

14)  dokonywania okresowych ocen poziomu pracy asesorów przed wystąpieniem do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o przedłużenie powierzenia czynności prokuratorskich;

15)  wykonywania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznanych przez prokuratora nadrzędnego;

16)  rozstrzygania sporów kompetencyjnych i opracowywanie decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej;

17)  obrotu prawnego z zagranicą, w tym udziału prokuratorów w postępowaniach sądowych  w sprawach z zakresu obrotu prawnego z zagranicą z wyjątkiem spraw określonych w § 3 pkt 5

18)  monitorowania spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki, udział prokuratora w postępowaniu sądowym w tej kategorii spraw oraz opracowywanie analiz i sprawozdań w tym zakresie;

19)  wykonywania zadań nie objętych właściwością innych komórek organizacyjnych.

20)  podejmowania działań w celu zapobieżenia naruszeniom prawa;

W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział Postępowania Sądowego, kierowany przez kierownika Działu, wykonujący zadania w zakresie:

1)   prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych przydzielonych przez Prokuratora Okręgowego;

2)   udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach, o których mowa w ust.2 pkt. 1 oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

3)   udziału prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed Sądami Okręgowymi w sprawach z zakresu postępowania wykonawczego, cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych i w innych postępowaniach przewidzianych przez ustawy;

4)   udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz w innych postępowaniach sądowych;

5)   udziału w postępowaniach prowadzonych przed sądem apelacyjnym jako odwoławczym w sprawach karnych na wniosek, o którym mowa w §328 ust 3 regulaminu;

6)   kierowania wniosków o uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego, w przypadku stwierdzenia uchybień wymienionych w art. 439 kpk lub innego rażącego naruszenia prawa, o którym mowa w art. 523 kpk;

7)   opiniowania wniosków o wznowienie postępowania sądowego oraz udział przed sądem okręgowym w tego rodzaju sprawach;

8)   udziału prokuratorów przed sądami okręgowymi w postępowaniu o ułaskawienie;

9)   udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym przed sądem okręgowym w sprawach rodzinnych, opiekuńczych i nieletnich;

10) udziału w postępowaniu administracyjnym ( przed organami administracyjnymi – sprzeciw);

11) udziału prokuratorów przed sądami okręgowymi w postępowaniu wykonawczym;

12) sporządzania kasacji od orzeczeń sądu odwoławczego oraz opracowywanie wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk;

13) sporządzania i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron przeciwnych od orzeczeń sądu odwoławczego;

14) nadzoru nad udziałem prokuratorów prokuratur rejonowych w postępowaniu przed sądem;

15) kształtowania praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania sądowego;

16) analizy orzecznictwa sądów odwoławczych oraz badanie zasadności i poziomu środków zaskarżenia wnoszonych przez podległe jednostki organizacyjne;

17) wykonywania zwierzchniego nadzoru służbowego w sprawach z zakresu działalności pozakarnej;

W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz, kierowany przez kierownika Działu, wykonujący zadania w zakresie:

1)   prowadzenia i nadzorowania spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii systemów informatycznych o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza szkodę znacznej wartości;

2)   prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych przydzielonych przez Prokuratora Okręgowego;

3)   udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach, o których mowa w ust.3 pkt. 1 i 2 oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

4)   udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wskazanych w ust. 3 pkt. 1 i 2  w ramach pomocy prawnej;

5)   obrotu prawnego z zagranicą w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa  w ust.3 pkt. 1 i 2

6)   wykonywania zadań związanych z administrowaniem przez Prokuratora Okręgowego danymi w systemach informatycznych;

7)   opracowywania planów rozwoju informatyzacji w prokuraturze okręgowej i podległych jednostkach rejonowych zgodnie z kierunkami określonymi przez Prokuraturę Krajową;

8)   koordynowania działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;

9)   zapewnienia obsługi informatycznej i administrowanie systemami informatycznymi  w prokuraturze okręgowej;

10) opracowywania w uzgodnieniu z Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych

11) współpracy z Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;

12) opracowywania projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych i koordynacja takich działań w prokuraturach podległych;

13) wykonywania analizy kryminalnej;

14) administrowania i obsługi stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych;

15) administrowania stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej prokuratury okręgowej;

16) administrowania elektroniczną skrzynką podawczą na platformie ePUAP;

17) obsługi technicznej czynności informatycznych wykonywanych w postępowaniu karnym;

18) obsługi wideokonferencji;

19) prowadzenia ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania;

Prokurator Okręgowy odrębnym zarządzeniem wyznaczy koordynatora w zakresie prowadzenia i nadzorowania spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii systemów informatycznych o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza szkodę znacznej wartości oraz koordynowania spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii systemów informatycznych prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej i podległych jednostkach;

Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Prokurator Okręgowy.

7 Wydział Budżetowo – Administracyjny

7 Wydział Budżetowo – Administracyjny, kierowany przez Dyrektora Finansowo – Administracyjnego, do którego zadań należy:

1)   zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia;

2)   prowadzenie rachunkowości;

3)   zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych;

4)   obsługa administracyjno-gospodarcza;

5)   prowadzenie inwestycji i remontów;

6)   prowadzenie spraw socjalno-bytowych;

7)   prowadzenie biblioteki

Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Prokurator Okręgowy.

Samodzielny Dział ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Samodzielny Dział ds. Ochrony Informacji Niejawnych kierowany przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych wykonuje zadania w zakresie:

1)   ochrony wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych;

2)   ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane łub przekazywane informacje niejawne;

3)   kontroli przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;

4)   szkolenia pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;

5)   przeprowadzania zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;

6)   zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowania ryzyka;

7)   nadzorowania ochrony fizycznej obiektów Prokuratury Okręgowej;

8)   prowadzenia aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;

W ramach Samodzielnego Działu funkcjonuje kancelaria tajna, kierowana przez kierownika kancelarii tajnej, podległego bezpośrednio Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy.

Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Działem ds. Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Okręgowy.

Sekretariat

W Prokuraturze Okręgowej we Włocławku funkcjonuje sekretariat prokuratury, w skład którego wchodzą agendy administracyjne: składnica dowodów rzeczowych, archiwum zakładowe i biuro podawcze, kierowany przez Kierownika Sekretariatu i wykonujący prace

1)   kancelaryjno – biurowe

2)   pomocnicze

w prawach załatwianych przez prokuratorów w ramach ich ustawowych kompetencji oraz w zakresie zleconym przez prokuratora, czynności formalno – prawne przewidziane w ustawach, jeżeli do ich wykonania nie jest uprawniony wyłącznie prokurator;

Bezpośredni nadzór nad sekretariatem sprawuje Prokurator Okręgowy.

Stanowiska pracy

W Prokuraturze Okręgowej we Włocławku tworzy się stanowiska pracy:

1)  Inspektora do spraw obronnych, obejmujące zakresem swego działania zapewnienie prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  i innych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;

2)  Audytora wewnętrznego, obejmujące zakresem swego działania wykonywanie zadań  w zakresie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych;

3)  Inspektora Ochrony Danych, obejmujące zakresem swojego działania wykonywanie zadań zgodnie z: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku ( Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 2019 poz. 125).

4)  Inspektora do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ,  który wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy  oraz ochroną przeciwpożarową w miejscu pracy zgodnie z odrębnymi przepisami;

Stanowisko pracy określone w ust. 1 pkt. 1 obsługuje Samodzielny Dział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, stanowiska określone w ust. 1 pkt. 2 i 3 obsługują Wydział II Organizacyjno – Sądowy.

Bezpośredni nadzór nad stanowiskami pracy sprawuje Prokurator Okręgowy.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.03.2021 17:42 Maciej Patrowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Maciej Patrowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Struktura organizacyjna 3.0 14.09.2021 11:36 Maciej Patrowicz
Struktura organizacyjna 2.0 14.09.2021 11:21 Maciej Patrowicz
Struktura organizacyjna 1.0 11.03.2021 17:42 Maciej Patrowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}