W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacje dla podróżujących

Ostrzeżenia dot. COVID-19

Bezpieczeństwo

W Portugalii obowiązuje umiarkowany stopień zagrożenia terrorystycznego (moderado). Oznacza to, że zdaniem miejscowych władz zamach terrorystyczny jest mało prawdopodobny. Jeżeli miejscowe władze wydadzą jakiekolwiek zalecenia dotyczące sytuacji terrorystycznej, bezwzględnie się do nich stosuj.

Portugalia jest krajem, w którym możemy czuć tak samo bezpiecznie jak w innych krajach UE. Uważaj jednak szczególnie na bardzo częste kradzieże kieszonkowe. Zdarzają się również włamania do samochodów zaparkowanych w miejscach publicznych. W związku z tym nie zostawiaj w samochodzie dokumentów, pieniędzy ani wartościowych przedmiotów. Kradzież dokumentów i pieniędzy zgłoś na najbliższym posterunku policji, a kradzież paszportu i dowodu osobistego dodatkowo w polskim urzędzie konsularnym. Aby ułatwić kontakty z miejscową policją, działają specjalne posterunki dla turystów (PSP Esquadra de Turismo). W Lizbonie taki posterunek znajduje się w centrum przy placu Restauradores, a w Porto przy Rua Clube dos Fenianos. Można się tam porozumieć w języku angielskim.

Zachowaj ostrożność podczas kąpieli w oceanie. Groźne są zarówno duże fale, jak i prądy oceaniczne. Te ostanie występują również w miejscach, w których woda wydaje się spokojna. Wysokie fale stanowią zagrożenie nawet dla osoób, które nie wchodzą do wody, tylko przebywają blisko niej.

Latem w Portugalii często występują pożary, które są niebezpieczne dla siedzib ludzkich. Zapoznaj się z aktualnymi informacjami o pożarach. Znajdziesz je na stronie internetowej portugalskiej obrony cywilnejOtwórz znajdującą się po lewej stronie mapę Portugalii i sprawdź, czy w rejonie, do którego jedziesz, jest bezpiecznie. Kolor czerwony i pomarańczowy (niezależnie od symbolu graficznego) wskazuje, na aktywne pożary i oznacza, że należy unikać tych miejsc.

W Portugalii występują trzęsienia ziemi. Informacje i porady, jak się wówczas zachować znajdziesz na stronie.

W nagłych wypadkach wezwij policję lub pogotowie ratunkowe. Numer telefonu – 112.

Uwaga! W Portugalii częste są kradzieże dokumentów. Dlatego w podróż zabierz zarówno dowód osobisty, jak i paszport. Te dwa dokumenty przechowuj w osobnych miejscach. W razie kradzieży jednego z nich, wyjedziesz z Portugalii bez wyrabiania w urzędzie konsularnym paszportu tymczasowego. Pamiętaj, że wyrobienie paszportu tymczasowego wymaga osobistej wizyty w konsulacie w Lizbonie i jest płatne. Uzyskanie paszportu tymczasowego może potrwać kilka dni!

Apelujemy: zgłoś swoją podróż w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

  1. Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

  • Paszport TAK

  • Paszport tymczasowy TAK

  • Dowód osobisty TAK

  1. Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Nie jest wymagana minimalna ważność ww. dokumentów.

  1. Czy trzeba wyrobić wizę?

Nie.

  1. Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz w czerwonej ramce na górze strony.

Aktualne informacje dotyczące obostrzeń związanych z wjazdem na terytorium Portugalii kontynentalnej oraz regionów autonomicznych Azorów i Madery dostępne są na stronie internetowej Ambasady RP w Lizbonie.

  1. Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią?

W przypadku wyjazdu z terytorium Portugalii osoby nieletniej posiadającej obywatelstwo portugalskie, a także w przypadku wjazdu i wyjazdu z Portugalii nieletniego obcokrajowca posiadającego prawo pobytu w Portugalii, zgoda jest wymagana, jeżeli nie podróżuje on w towarzystwie obojga rodziców.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ.

  1. Zasady pobytu

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Portugalskiej do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Uwaga: w Regionach Autonomicznych Madery i Azorów obowiązują takie same zasady wjazdu, pobytu i opieki zdrowotnej jak w części kontynentalnej terytorium Portugalii.

W przypadku pobytu nieprzekraczającego trzech miesięcy obywatele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu uzyskuje też członek rodziny obywatela UE, niezależnie od jego przynależności państwowej. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie z uwagi na zasady polityki bezpieczeństwa i zdrowia publicznego.

Przy pobycie dłuższym niż 90 dni należy wystąpić do Urzędu Miasta (Câmara Municipal) z wnioskiem o wydanie zaświadczenia pobytu obywatela UE (Certificado de Registo de Cidadão da União Europeia) lub do lokalnego oddziału Urzędu ds. Cudzoziemców i Granic (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, SEF) o wydanie karty pobytu. Aby uzyskać ww. dokumenty, należy udokumentować posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego i środków wystarczających na pokrycie kosztów utrzymania oraz ewentualnie przedstawić inne dokumenty, w zależności od celu pobytu (np. potwierdzenie przyjęcia na studia, wykonywania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej). 

Zdrowie

Nie są wymagane specjalne szczepienia. Podstawową pomoc medyczną w nagłych wypadkach uzyskasz w przyszpitalnych izbach przyjęć, na ostrym dyżurze (urgencia) lub w przychodniach publicznych. Jeśli masz ubezpieczenie, za wizytę w przychodni publicznej zapłacisz ok. 5 euro (opłata administracyjna), a w przyszpitalnej izbie przyjęć – ok. 20 euro. Portugalia ma rozwiniętą sieć prywatnych przychodni i szpitali. Cena standardowej, prywatnej wizyty wynosi ok. 80 euro. Za badania trzeba zapłacić dodatkowo.

Jeśli masz ważną Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), możesz w nagłych przypadkach skorzystać bezpłatnie z publicznych placówek opieki zdrowotnej. Szczegółowe informacje o EKUZ znajdziesz na stronach internetowych NFZ. Karta EKUZ pozwala skorzystać jedynie z niezbędnych świadczeń medycznych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. Dlatego zalecamy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia prywatnego. W razie konieczności pokryje ono koszty leczenia w szerszym zakresie oraz koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Większość polis prywatnych pozwala również na opłacenie specjalistycznego transportu medycznego oraz pokrycie niezbędnych wydatków w przypadku śmierci ubezpieczonego.

Całkowita ilość wszystkich nieradioaktywnych artykułów medycznych lub higienicznych oraz niepalnych i nietoksycznych aerozoli nie może przekraczać 2 kg lub 2l, zaś jedno opakowanie nie może przekraczaś 0,5 kg lub 0,5 l. Zawory spustowe aerozoli powinny być zabezpieczone korkiem lub innym odpowiednim środkiem zapobiegającym przypadkowemu uwolnieniu zawartości. Zaleca się, aby przed podróżą pasażerowie zaopatrzyli się w zaświadczenie lekarskie (po angielsku lub portugalsku) potwierdzające konieczność stosowania przewożonych medykamentów.

Podróżowanie po kraju

Nie ma ograniczeń.

Informacje dla kierowców

Portugalia uznaje polskie prawo jazdy (poza starym wzorem książeczkowym) oraz ubezpieczenie OC. Rezydenci powinni jednak zgłosić prawo jazdy do portugalskiego Instytutu Transportu (IMTT). W Portugalii ruch jest prawostronny, obowiązują europejskie przepisy o ruchu drogowym oraz międzynarodowy system oznaczeń. Używanie pasów bezpieczeństwa jest obowiązkowe. Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierowcy to 0,5 promila. Za rozmowę przez telefon podczas prowadzenia samochodu grozi wysoki mandat.

Portugalia ma bardzo dobrze rozwiniętą sieć dróg – bezpłatnych i płatnych. Płatne drogi to: tradycyjne autostrady z bramkami wjazdowymi oraz autostrady i drogi ekspresowe SCUT z elektronicznym system poboru opłat. Nie wjeżdżaj na autostrady przez bramki oznaczone jako Via Verde. Są one zarezerwowane dla pojazdów z elektronicznymi urządzeniami, które pobierają opłaty bezpośrednio z konta bankowego. Autostrady i drogi ekspresowe SCUT z elektronicznym systemem poboru opłat są oznaczone symbolem electronic toll only i nie mają bramek wjazdowych. Opłaty są pobierane przez elektroniczne urządzenia umieszczane na przedniej szybie pojazdu, w formie biletów Toll Card lub biletów wirtualnych (więcej informacji na stronie PortugalTolls). UWAGA: Bramki na portugalskich autostradach nie obsługują polskich kart płatniczych.

W Portugalii obowiązują surowe przepisy dotyczące ważności polis ubezpieczenia OC. Brak ważnej polisy, karany jest mandatem i zatrzymaniem pojazdu. Mandaty mają wysokość od 500 do 2500 euro. Pojazd jest zatrzymywany do momentu wyjaśnienia i opłacenia wszelkich kosztów związanych z przywróceniem ważności polisy ubezpieczeniowej. Portugalia jest krajem, w którym kierowcy okazują duży szacunek pieszym.

Cło

Towary możemy przewozić według ogólnych zasad obowiązujących w Unii Europejskiej. Zgodnie z tymi przepisami ograniczenia dotyczą niektórych towarów, jak np. broń i amunicja, gatunki zwierząt i roślin chronione na mocy Konwencji Waszyngtońskiej, papierosy i napoje alkoholowe.

Przepisy prawne

W Portugalii surowe kary grożą za przestępstwa związane z przemytem i rozpowszechnianiem narkotyków.

Zabroniona jest sprzedaż, kupno, przekazywanie, posiadanie, używanie i transport broni, w tym broni białej, rozumianej jako wszelkie przedmioty lub narzędzia przenośne z ostrzem lub inną powierzchnią tnącą, przekłuwającą lub przecinającą dłuższą niż 10 cm, noże motylkowe, noże do rzucania, gwiazdki do rzucania, karcianki lub karty z ukrytym ostrzem, szpilki oraz wszelkie przedmioty używane do wystrzeliwania ostrzy, strzał lub bełtów lub posiadające ukryte ostrze.

Sprzedaż, nabycie, odstąpienie, posiadanie, użytkowanie, przywóz, wywóz i przekazanie broni, amunicji i akcesoriów klasy A przeznaczonych dla kolekcjonerów, muzeów publicznych lub prywatnych, zbiorów możliwych do zwiedzenia, do badań naukowych lub przemysłowych oraz do wykorzystania w przedstawieniach artystycznych o uznanym znaczeniu kulturowym i historycznym jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody komendanta głównego portugalskiej policji (PSP), natomiast w przypadku towarów i technologii wojskowych, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw obrony narodowej.

Ujawnienie posiadania przedmiotów niedozwolonych traktowane jest w Portugalii jako przestępstwo i podlega karze grzywny, karze ograniczenia bądź pozbawienia wolności.

Dodatkowo, w ruchu lotniczym, kwestie dot. przedmiotów niedozwolonych określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego – w Dodatku 4-C (Pasażerowie i bagaż kabinowy) zawarty jest wykaz przedmiotów zabronionych w bagażu podręcznym, z kolei Dodatek 5-B (Bagaż rejestrowany) zawiera wykaz przedmiotów zabronionych w tym rodzaju bagażu.

Sprzedaż, nabycie, odstąpienie, posiadanie, użytkowanie, przywóz, wywóz i przekazanie broni, amunicji i akcesoriów klasy A przeznaczonych dla kolekcjonerów, muzeów publicznych lub prywatnych, zbiorów możliwych do zwiedzenia, do badań naukowych lub przemysłowych oraz do wykorzystania w przedstawieniach artystycznych o uznanym znaczeniu kulturowym i historycznym jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody komendanta głównego portugalskiej policji (PSP), natomiast w przypadku towarów i technologii wojskowych, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw obrony narodowej.

Obyczaje

Normy społeczne i kulturowe w Portugalii są zbliżone do polskich.

Przydatne informacje

Walutę można wymieniać w bankach i kantorach – najczęściej w centrach dużych miast i na lotniskach. Pobierana jest niewielka prowizja.

Karty płatnicze i kredytowe są powszechnie używane. Bardzo dobrze rozwinięta jest w Portugalii sieć bankomatów (multibanco). Niekiedy sklepy ustalają minimalną kwotę do zapłaty kartą (zwykle 5-10 euro). UWAGA: niektóre terminale płatnicze nie obsługują polskich kart płatniczych.

Powszechne są ekspresowe przekazy pieniężne. Oferuje je między innymi firma Western Union, która ma swoje stanowiska w niektórych bankach, oddziałach pocztowych oraz na lotniskach.

Informacje turystyczne o Portugalii: www.turismodeportugal.pt.

W przypadku potrzeby uregulowania opłat skarbowych (koszty postępowań, mandaty karne, opłaty urzędowe, koszty sądowe, etc.) w Portugalii powszechnym systemem/aplikacją w tym zakresie jest MULTIBANCO (MB) bazujący na portugalskim systemie bankowym. Dla osób nie posiadających portugalskiego konta, uzyskanie danych do dokonania przelewu międzynarodowego może być utrudnione. Stąd sugerujemy dokonanie należnych płatności jeszcze podczas pobytu w Portugalii.

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}