W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Przyjmowanie interesantów przez Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu oraz jego Zastępców, w sprawie skarg i wniosków, realizowane jest we wtorki od godz. 9:00 do godz. 11:00. 

Przyjmowanie interesantów po godzinach urzędowania Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, przez prokuratora dyżurnego odbywa się w każdy poniedziałek od godz.14.30 do godziny 16.30.

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu nie udziela porad prawnych, nie odpowiada na pytania prawne oraz nie dokonuje interpretacji przepisów prawa.

Koszty związane ze złożeniem skargi lub wniosku nie są pokrywane przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu.

 

Pozostałe sposoby przyjmowania skarg i wniosków pozostają bez zmian.

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków załatwiane są osobiście przez Prokuratora Regionalnego, jego Zastępca lub wyznaczonego prokuratora w gmachu Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 76/78, w każdy wtorek w godzinach od 9.00 do 11.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania na numer telefonu 71/ 33 06 – 800 lub - 849. Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się.

Prokuraturą Regionalną we Wrocławiu kieruje Prokurator Regionalny, który zgodnie z treścią art. 22 § 4 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (tekst jedn. Dz. U. 2021 r., poz. 66) jest prokuratorem przełożonym prokuratorów prokuratury regionalnej, prokuratorów prokuratur okręgowych oraz prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze działania regionu wrocławskiego.

Zasady składania oraz rozpatrywania skarg i wniosków reguluje Dział VI wskazanej ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku - Prawo o prokuraturze oraz § 380-387 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku - Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1206 ze zm.).

W zakresie nieuregulowanym we wskazanych wyżej aktach prawnych do rozpoznawania skarg i wniosków stosuje się przepisy:

 • Działu VIII Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256);
 • Oraz godnie z delegacją ww. ustawy - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
  8 stycznia 2002 roku
  w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5 poz. 46)

O tym, czy pismo jest skargą czy wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

 

Tryb i terminy rozpoznawania skarg i wniosków: 

 • skargi i wnioski rozpoznaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od dnia ich wpływu;
 • skargi i wnioski dotyczące prokuratorów w zakresie, w jakim są oni niezależni, nie podlegają rozpoznaniu. Prokurator kierujący jednostką organizacyjną prokuratury, do którego taka skarga lub taki wniosek zostały skierowane, zawiadamia wnoszącego o przyczynach odmowy rozpoznania skargi lub wniosku;
 • jeżeli skarga lub wniosek dotyczy czynności prokuratora podlegającej zaskarżeniu, prokurator kierujący jednostką organizacyjną prokuratury niezwłocznie przekazuje skargę lub wniosek do akt postępowania, którego skarga lub wniosek dotyczy, zawiadamiając o tym wnoszącego;
 • jeżeli skarga lub wniosek dotyczy treści czynności prokuratora jeszcze niedokonanych, a podlegających po dokonaniu zaskarżeniu, podlega niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczy;
 • jeżeli skarga lub wniosek zawiera treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe, pozostawia się je bez rozpoznania, zawiadamiając wnoszącego o przyczynie pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpoznania, chyba że dotyczą one czynności prokuratora podlegającej zaskarżeniu.

Skarga lub wniosek złożone w formie pisemnej powinny zawierać:

 • imię, nazwisko (nazwę) oraz dokładny adres wnoszącego skargę lub wniosek,
 • datę wniesienia skargi/wniosku,
 • treść skargi/wniosku,
 • w miarę możliwości sygnaturę akt sprawy oraz wskazanie jednostki organizacyjnej prokuratury, której dotyczy skarga/wniosek.


Uprawnienie do rozpatrywania skarg i wniosków: 

 • skargi lub wnioski dotyczące prokuratora rozpoznaje prokurator bezpośrednio przełożony;
 • prokurator kierujący jednostką organizacyjną prokuratury rozpoznaje skargi lub wnioski dotyczące asystentów prokuratorów, aplikantów prokuratorskich, urzędników i innych pracowników.


Przekazanie skargi lub wniosku rzecznikowi dyscyplinarnemu: 

skargę lub wniosek w zakresie, w jakim zawiera żądanie pociągnięcia prokuratora do odpowiedzialności dyscyplinarnej, prokurator kierujący jednostką organizacyjną prokuratury przekazuje właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu. O sposobie rozpoznania skargi lub wniosku rzecznik dyscyplinarny zawiadamia skarżącego oraz prokuratora, który przekazał mu skargę lub wniosek.

Pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania:

ponawiane skargi lub wnioski w sprawach już wyjaśnionych, niezawierające nowych okoliczności, pozostawia się bez rozpoznania, o czym powiadamia się wnoszącego przy pierwszej odpowiedzi na skargę lub wniosek.

Sposoby przyjmowania skarg i spraw:

Skargi, wnioski oraz wszelkie pisma i dokumenty mogą być składane:

 • osobiście w biurze podawczym Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu w formie pisemnej,
 • pocztą na poniżej wskazany adres,
 • na adres poczty elektronicznej sekretariat@wroclaw.pr.gov.pl, a także ustnie do protokołu
 • w firmie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP,
 • faksem na numer: 71/ 33 06 801. 

 

Dane adresowe

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu

ul. Piłsudskiego 76/78

50-020 Wrocław

 

Materiały

Wykaz prokuratorów pełniących dyżury (lipiec-wrzesień 2022)
dyzury​_2022​_3.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}