W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Struktura organizacyjna

Kierownictwo Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu stanowią:

 1. Prokurator Regionalny we Wrocławiu;
 2. dwóch Zastępców Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu.

W skład Prokuratury Regionalnej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej;
 2. Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo - Skarbowej;
 3. Wydział IV Organizacyjny, w skład którego wchodzi Dział Wizytacji;
 4. Wydział V Sądowy;
 5. Wydział VI Budżetowo-Administracyjny;
 6. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
 7. Stanowisko Starszego Inspektora do spraw obronnych;
 8. Stanowisko Audytora Wewnętrznego;
 9. Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji;
 10. Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej, kierowany przez Naczelnika, do zadań którego to Wydziału należy:

 1. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inne organy, w sprawach dotyczących najpoważniejszych przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu względem mienia wielkiej wartości, o którym mowa w art. 115 § 6 kodeksu karnego;
 2. prowadzenie i nadzorowanie wieloosobowych spraw o poważne przestępstwa z wykorzystaniem internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość) o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę o której mowa w art. 115 § 6 kodeksu karnego;
 3. koordynowanie w podległych jednostkach organizacyjnych w okręgu Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, przez prokuratora wyznaczonego odrębnym zarządzeniem Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu, spraw o przestępstwa z wykorzystaniem internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość);
 4. udział w postępowaniach prowadzonych przed sądami pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w ramach pomocy prawnej, z wyjątkiem postępowania przed Sądem Najwyższym;
 5. koordynowanie postępowań przygotowawczych, prowadzonych przez podległe jednostki, w sprawach czynów przestępnych popełnionych przeciwko obrotowi gospodarczemu;
 6. obrót prawny z zagranicą w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2;
 7. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Regionalnego nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w prokuraturach okręgowych;
 8. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zleconego przez Prokuratora Regionalnego nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w prokuraturach rejonowych.

Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Zastępca Prokuratora Regionalnego.

 

Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo - Skarbowej, kierowany przez Naczelnika, do zadań którego to Wydziału należy:

 1. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inne organy w sprawach dotyczących najpoważniejszych przestępstw finansowo - skarbowych względem mienia wielkiej wartości, o którym mowa w art. 115 ust 6 kodeksu karnego;
 2. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inne organy, w sprawach o przestępstwa gospodarcze, inne niż należące do właściwości Wydziału wskazanego w § 2 ust. 1, przejętych przez Prokuraturę Regionalną ze względu na ich zawiłość lub szczególną wagę;
 3. koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach przestępstw finansowo skarbowych;
 4. udział w postępowaniach prowadzonych przed sądami pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w ramach pomocy prawnej, z wyjątkiem postępowania przed Sądem Najwyższym;
 5. obrót prawny z zagranicą w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2;
 6. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Regionalnego nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w prokuraturach okręgowych;
 7. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zleconego przez Prokuratora Regionalnego nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w prokuraturach rejonowych;

Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Zastępca Prokuratora Regionalnego

 

Wydział IV Organizacyjny - kierowany przez Naczelnika, do zadań którego to Wydziału należy:

 1. organizacja pracy prokuratury regionalnej i podległych jednostek prokuratury;
 2. sprawy kadrowe i szkolenia;
 3. sprawozdawczość i statystyka;
 4. rozpoznawanie skarg i wniosków;
 5. działalność rzecznika dyscyplinarnego;
 6. działalność rzecznika prasowego;
 7. udostępnianie informacji publicznej;
 8. nadzór nad biurowością i pracą sekretariatu;
 9. koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w prokuraturze regionalnej i  podległych jednostkach organizacyjnych prokuratury;
 10. opracowywanie planów rozwoju informatyzacji w prokuraturze regionalnej i podległych jednostkach okręgowych zgodnie z kierunkami określonymi przez Prokuraturę Krajową;
 11. koordynowanie działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w prokuraturze regionalnej i podległych prokuraturach okręgowych;
 12. zapewnienie obsługi informatycznej i administrowanie systemami informatycznymi w prokuraturze regionalnej;
 13. opracowywanie w uzgodnieniu z Wydziałem VI Budżetowo-Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych;
 14. współpraca z Wydziałem VI Budżetowo-Administracyjnym  w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;
 15. opracowywanie projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w prokuraturze regionalnej, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych i koordynacja takich działań w prokuraturach podległych;
 16. wykonywanie analizy kryminalnej;
 17. administrowanie i obsługa stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych. Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych, Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych;
 18. administrowanie stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej prokuratury regionalnej;
 19. administrowanie elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Regionalnej na platformie ePUAP;
 20. obsługa techniczna czynności informatycznych wykonywanych w postępowaniu karnym;
 21. obsługa wideokonferencji;
 22. prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 23. wykonywanie zadań nie objętych właściwością innych komórek organizacyjnych,

W skład Wydziału IV Organizacyjnego wchodzi Dział Wizytacji kierowany przez Kierownika Działu, wykonujący w szczególności następujące zadania:

 1. prowadzenie wizytacji i lustracji prokuratur okręgowych i prokuratur rejonowych oraz koordynowanie działań podległych prokuratur okręgowych w tym zakresie;
 2. koordynowanie i kontrola prawidłowości sprawowania nadzoru służbowego nad postępowaniem przygotowawczym przez prokuratury okręgowe;
 3. podejmowanie decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego, umorzonego prawomocnie w prokuraturach okręgowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego (art. 327 § 2 kpk), jak też podejmowanie decyzji w przedmiocie wystąpienia z wnioskiem do Prokuratora Generalnego o wydanie postanowienia w trybie art. 328 kpk;
 4. prowadzenie badań aktowych w przedmiocie podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego umorzonego w prokuraturach okręgowych (§ 256 ust. 2 regulaminu prokuratorskiego);
 5. koordynowanie ścigania określonej kategorii przestępstw i kształtowania praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m. in. przez prokuratury okręgowe oraz innych ustaleń, a także opracowywanie sprawozdań            i raportów o stanie            przestępczości, bądź opracowywanie i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych, dotyczących wybranej kategorii przestępstw;
 6. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych (§116 ust. 3 i 4 regulaminu prokuratorskiego) i opracowywanie decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej (§ 116 ust 5 regulaminu prokuratorskiego);
 7. monitorowanie spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora w podległych jednostkach, przygotowywanie              analiz w tym zakresie oraz            zapewnienie udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądem apelacyjnym w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego;
 8. sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora regionalnego, nadto w zakresie dotyczącym przedłużania terminów śledztw prowadzonych w podległych jednostkach prokuratur okręgowych na czas powyżej roku, stosownie do brzmienia art. 310 § 2 k.p.k. (za wyjątkiem spraw objętych zwierzchnim nadzorem służbowym prokuratury regionalnej);
 9. prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest śmierć człowieka oraz koordynacja tego rodzaju postępowali w podległych jednostkach organizacyjnych w okręgu Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, a także prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inne organy w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu względem mienia wielkiej wartości, w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa gospodarcze i finansowo - skarbowe względem mienia wielkiej wartości oraz o inne niż należące do właściwości Wydziału wskazanego w § 3, przejętych przez Prokuraturę Regionalną, ze względu na ich zawiłość lub szczególną wagę;
 10. koordynowanie przez prokuratora wyznaczonego odrębnym zarządzeniem Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu spraw dotyczących błędów medycznych w podległych jednostkach organizacyjnych w okręgu Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu;
 11. zapewnienie udziału w postępowaniach prowadzonych przed sądami pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 9 oraz w ramach pomocy prawnej, z wyjątkiem postępowania przed Sądem Najwyższym;

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału sprawuje Prokurator Regionalny, a w zakresie Działu Wizytacji - Zastępca Prokuratora Regionalnego.

 

Wydział V Sądowy - kierowany przez Naczelnika, do zadań którego to Wydziału należy:

 1. zapewnienie udziału w postępowaniach odwoławczych przed sądem apelacyjnym w sprawach karnych prowadzonych w prokuraturach rejonowych i prokuraturach okręgowych, za wyjątkiem spraw w których Prokurator Regionalny uznał właściwość prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie, zc względu na ekonomikę i dobro postępowania, jak i za wyjątkiem spraw wskazanych w § 3 i 4;
 2. zapewnienie udziału prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem apelacyjnym w sprawach z zakresu postępowania wykonawczego, cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych;
 3. sporządzanie skarg o których mowa w Rozdziale 55a kodeksu postępowania karnego na wyrok sądu apelacyjnego wydany w trybie odwoławczym i przedstawianie Prokuratorowi Regionalnemu w celu wniesienia do Sądu Najwyższego; sporządzanie i wnoszenie odpowiedzi na skargi stron przeciwnych, o których mowa w Rozdziale 55a kodeksu postępowania karnego na wyrok sądu apelacyjnego wydany w trybie odwoławczym;
 4. zapewnienie udziału prokuratorów przed sądem apelacyjnym w postępowaniu o ułaskawienie;
 5. zapewnienie udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a w tym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu oraz Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu;
 6. sporządzanie kasacji od orzeczeń sądu apelacyjnego i przedstawianie Prokuratorowi Regionalnemu w celu wniesienia ich do Sądu Najwyższego; sporządzanie i wnoszenie odpowiedzi na kasacje stron przeciwnych od orzeczeń sądu apelacyjnego; sporządzanie projektów wniosku o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie 521 § 1 k.p.k.;
 7. analizowanie orzecznictwa sądu apelacyjnego oraz sądów cywilnych i administracyjnych oraz badanie zasadności i poziomu środków zaskarżenia wnoszonych przez podległe jednostki organizacyjne;
 8. ocenianie wniosków o wznowienie postępowania sądowego oraz udział w postępowaniu przed sądem w tego rodzaju sprawach;
 9. prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest śmierć człowieka,
 10. zapewnienie udziału prokuratora w postępowaniach prowadzonych przed sądami pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 9 oraz w ramach pomocy prawnej, z wyjątkiem postępowania przed Sądem Najwyższym;

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału sprawuje Zastępca Prokuratora Regionalnego.

 

Wydział VI Budżetowo - Administracyjny - kierowany przez Dyrektora, do zadań Wydziału należy:

 1. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu odpowiednio drugiego i trzeciego stopnia w tym kontrola zasadności dokonywanych wydatków;
 2. prowadzenie rachunkowości;
 3. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych;
 4. wykonywanie obsługi administracyjno-gospodarczej;
 5. prowadzenie inwestycji i remontów;
 6. prowadzenie spraw socjalno-bytowych;
 7. prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych prokuratorów;
 8. zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

W skład Wydziału Budżetowo - Administracyjnego wchodzi Dział Finansowo - Księgowy, kierowany przez Głównego Księgowego, którego uprawnienia i obowiązki określają odrębne przepisy.

Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Prokurator Regionalny.

 

Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych - kierowany przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, zwanego dalej „pełnomocnikiem ochrony” i obejmujący zakresem swego działania:

 1. ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych;
 2. ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
 3. kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 4. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 5. przeprowadzanie postępowań sprawdzających,
 6. zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Prokuratury regionalnej.

W ramach Działu funkcjonuje:

Kancelaria Tajna, kierowana przez Kierownika Kancelarii Tajnej, podległego bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy;

Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Działem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Regionalny.

 

W Prokuraturze Regionalnej działa sekretariat prokuratury, w którego skład wchodzą agendy administracyjne: składnica dowodów rzeczowych, archiwum zakładowe i biuro podawcze, kierowany przez Kierownika sekretariatu i wykonujący prace:

 1. kancelaryjno-biurowe;
 2. pomocnicze;

w sprawach załatwianych przez prokuratorów w ramach ich ustawowych kompetencji oraz w zakresie zleconym przez prokuratora wykonuje czynności formalno - prawne przewidziane w ustawach, jeżeli do ich wykonywania nie jest uprawniony wyłącznie prokurator.

Bezpośredni nadzór nad sekretariatem sprawuje Naczelnik Wydziału IV Organizacyjnego.

 

W Prokuraturze Regionalnej tworzy się samodzielne stanowiska pracy:

 1. Starszego inspektora do spraw obronnych - dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i innych ustaw (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1534) oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;
 2. Audytora wewnętrznego do wykonywania zadań z zakresie audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz, 885, z późn. zm.).
 3. Administratora Bezpieczeństwa Informacji do wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182);
 4. Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy do wykonywania zadań, z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami, podległe bezpośrednio Prokuratorowi Regionalnemu

Samodzielne stanowisko, określone w ust. 1 pkt. 1 obsługuje Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, określone w ust. 1 pkt 2 i 3 - Wydział IV Organizacyjny, a określone w ust. 1 pkt 4 - Wydział VI Budżetowo - Administracyjny.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.04.2021 00:02 Aneta Darulewska-Głowacz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Darulewska-Głowacz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Struktura organizacyjna 1.0 07.04.2021 00:02 Aneta Darulewska-Głowacz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP