W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Struktura organizacyjna

Kierownictwo Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu stanowią:

 1. Prokurator Regionalny we Wrocławiu;
 2. dwóch Zastępców Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu.

   

W skład Prokuratury Regionalnej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1 Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej, kierowany przez Naczelnika, do zadań którego to Wydziału należy:

 1. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inne organy, w sprawach dotyczących najpoważniejszych przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu względem mienia wielkiej wartości, o którym mowa w art. 115 § 6 kodeksu karnego;
 2. udział w postępowaniach prowadzonych przed sądami pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 oraz w ramach pomocy prawnej, z wyjątkiem postępowania przed Sądem Najwyższym;
 3. koordynowanie postępowań przygotowawczych, prowadzonych przez podległe  jednostki, w sprawach obejmujących czyny przestępne popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu;
 4. obrót prawny z zagranicą w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2;
 5. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego, zleconego przez Prokuratora Regionalnego, nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi
  w podległych prokuraturach okręgowych;
 6. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zleconego przez Prokuratora Regionalnego nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w prokuraturach rejonowych regionu wrocławskiego.

Bezpośredni nadzór nad 1 Wydziałem sprawuje Zastępca Prokuratora Regionalnego.

 

2 Wydział do Spraw Przestępczości Finansowo - Skarbowej, kierowany przez Naczelnika, do zadań którego to Wydziału należy:

 1. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inne organy w sprawach dotyczących najpoważniejszych przestępstw finansowo - skarbowych względem mienia wielkiej wartości, o którym mowa w art. 115 § 6 kodeksu karnego;
 2. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inne organy, w sprawach o przestępstwa gospodarcze, inne niż należące do właściwości Wydziału wskazanego w § 2 ust. 1, przejętych przez Prokuraturę Regionalną ze względu na ich zawiłość lub szczególną wagę;
 3. koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe  jednostki w sprawach przestępstw finansowo skarbowych;
 4. udział w postępowaniach prowadzonych przed sądami pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w ramach pomocy prawnej, z wyjątkiem postępowania przed Sądem Najwyższym;
 5. obrót prawny z zagranicą w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2;
 6. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego, zleconego przez Prokuratora Regionalnego, nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi
  w podległych prokuraturach okręgowych;
 7. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zleconego przez Prokuratora Regionalnego nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w prokuraturach rejonowych regionu wrocławskiego.

W ramach 2 Wydziału wyodrębnia się Dział do Spraw Cyberprzestępczości kierowany przez Kierownika Działu, do zadań którego to Działu należy:

 1. prowadzenie i nadzorowanie wieloosobowych postępowań przygotowawczych o poważne przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość) o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115 § 6 k.k., a także innych spraw tej kategorii, ze względu na ich zawiłość i szczególną wagę;
 2. koordynowanie w podległych jednostkach organizacyjnych w regionie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, przez prokuratora wyznaczonego odrębnym zarządzeniem Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu, spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość);
 3. udział w postępowaniach prowadzonych przed sądami pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 oraz w ramach pomocy prawnej, z wyjątkiem postępowania przed Sądem Najwyższym;
 4. sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w oparciu o art. 327 § 2 k.p.k. w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 1;
 5. podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań, o których mowa w ust. 2 pkt 1 w oparciu o art. 327 § 1 k.p.k.;
 6. nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach;
 7. obrót prawny z zagranicą w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 2;
 8. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego, zleconego przez Prokuratora Regionalnego, nad postępowaniami przygotowawczymi kategorii określonej w ust. 2 pkt 1, prowadzonymi w podległych prokuraturach okręgowych;
 9. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zleconego przez Prokuratora Regionalnego nad postępowaniami przygotowawczymi kategorii określonej w ust. 2 pkt 1 prowadzonymi w prokuraturach rejonowych regionu wrocławskiego;
 10. wykonywanie czynności związanych z realizacją nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego w postępowaniach przygotowawczych, o których mowa w ust. 2 pkt 1.

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań 2 Wydziału do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej w zakresie zadań określonych w § 5.1, w tym Działu do Spraw Cyberprzestępczości w zakresie zadań określonych w § 5.2, sprawuje Zastępca Prokuratora Regionalnego nadzorujący Wydział 1 i 2.

5 Wydział Organizacyjny, kierowany przez Naczelnika, do zadań którego to Wydziału należy:

 1. organizacja pracy Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu i podległych jednostek prokuratury;
 2. sprawy kadrowe i szkolenia;
 3. sprawozdawczość i statystyka;
 4. zapewnienie realizacji zadań przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego dla wrocławskiego okręgu regionalnego;
 5. działalność rzecznika prasowego;
 6. nadzór nad biurowością i pracą sekretariatu;
 7. koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu i podległych jednostkach organizacyjnych prokuratury;
 8. opracowywanie planów rozwoju informatyzacji w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu i podległych jednostkach okręgowych zgodnie z kierunkami określonymi przez Prokuraturę Krajową;
 9. koordynowanie działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu i podległych prokuraturach okręgowych;
 10. zapewnienie obsługi informatycznej i administrowanie systemami informatycznymi w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu;
 11. opracowywanie w uzgodnieniu z 7 Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych;
 12. współpraca z 7 Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;
 13. opracowywanie projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania
  i utrzymania systemów informatycznych w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych i koordynacja takich działań w prokuraturach podległych;
 14. wykonywanie analizy kryminalnej;
 15. administrowanie i obsługa stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych, Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych;
 16. administrowanie stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej Prokuratury Regionalnej;
 17. administrowanie elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Regionalnej na platformie ePUAP;
 18. obsługa techniczna czynności informatycznych wykonywanych w postępowaniu karnym;
 19. obsługa wideokonferencji;
 20. prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 21. wykonywanie zadań z zakresu dokonywania ocen kwalifikacyjnych asystentów prokuratorów, urzędników i innych pracowników Prokuratury Regionalnej;
 22. wykonywanie zadań nieobjętych właściwością innych komórek organizacyjnych;
 23. prowadzenie wizytacji i lustracji prokuratur okręgowych i prokuratur rejonowych, a nadto badań aktowych tych jednostek oraz koordynowanie działań podległych prokuratur okręgowych w tym zakresie;
 24. prowadzenie innych działań o charakterze kontrolny i analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń;
 25. koordynowanie i monitorowanie ścigania określonych kategorii przestępstw i kształtowanie praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych z podległych jednostek prokuratury oraz innych ustaleń, a także opracowywanie sprawozdań i raportów o stanie przestępczości bądź opracowywanie i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych, dotyczących wybranej kategorii przestępstw;
 26. udostępnianie informacji publicznej;
 27. przygotowywanie i przedstawianie Prokuratorowi Regionalnemu stanowiska w przedmiocie skarg i wniosków na prokuratorów Prokuratury Regionalnej i Prokuratorów Okręgowych, stosownie do przepisów cyt. Regulaminu;
 28. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych (§ 116 ust. 3 i 4 cyt. Regulaminu);
 29. monitorowanie spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora w podległych jednostkach, przygotowywanie analiz w tym zakresie oraz zapewnienie udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądem apelacyjnym w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego;
 30. opiniowanie dotyczące zgodności prowadzenia postępowania przygotowawczego z wymogami wynikającymi z art. 6 ust. 1 i art. 13 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz.U. z 1993 r. nr 61, poz. 284 z późn. zm.);
 31. prowadzenie lub nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach karnych dotyczących błędów medycznych oraz innych wskazanych przez Prokuratora Regionalnego;
 32. zapewnienie udziału prokuratora w postępowaniach prowadzonych przed sądami pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w pkt 31, z wyjątkiem postępowania przed Sądem Najwyższym.

W ramach 5 Wydziału Organizacyjnego wyodrębniony jest Dział Wizytacji, kierowany przez Kierownika Działu, wykonujący w szczególności następujące zadania:

 1. branie udziału w wizytacjach, lustracjach i badaniach aktowych prowadzonych w 5 Wydziale Organizacyjnym;
 2. wykonywanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego oraz innych form nadzoru procesowego;
 3. podejmowanie czynności w zakresie dotyczącym przedłużania terminów śledztw prowadzonych w podległych jednostkach prokuratur okręgowych na czas powyżej roku, stosownie do brzmienia art. 310 § 2 k.p.k., za wyjątkiem spraw objętych zwierzchnim nadzorem służbowym w innych wydziałach Prokuratury Regionalnej;
 4. prowadzenie badań aktowych w przedmiocie podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego umorzonego w prokuraturach okręgowych (§ 256 ust. 2 cyt. Regulaminu);
 5. podejmowanie decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego, umorzonego prawomocnie w prokuraturach okręgowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego (art. 327 § 2 k.p.k.), jak też podejmowanie decyzji w przedmiocie wystąpienia z wnioskiem do Prokuratora Generalnego o wydanie postanowienia w trybie art. 328 k.p.k.;
 6. koordynowanie i kontrola prawidłowości sprawowania nadzoru służbowego nad postępowaniem przygotowawczym przez prokuratury okręgowe;
 7. opracowywanie decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej (§ 116 ust. 5 cyt. Regulaminu);
 8. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest śmierć człowieka oraz koordynacja tego rodzaju postępowań w podległych jednostkach organizacyjnych w obszarze działania Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu oraz prowadzenie i nadzorowanie innych spraw wskazanych przez Prokuratora Regionalnego;
 9. koordynowanie i monitorowanie ścigania określonych kategorii przestępstw i kształtowanie praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych przez jednostki podległe oraz innych ustaleń;
 10.  koordynowanie przez prokuratora, wyznaczonego odrębnym zarządzeniem Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu, spraw dotyczących błędów medycznych w podległych jednostkach organizacyjnych w obszarze działania Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu;
 11. zapewnienie udziału w postępowaniach prowadzonych przed sądami pierwszej
  i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w pkt 8 oraz w ramach pomocy prawnej, z wyjątkiem postępowania przed Sądem Najwyższym;
 12. nadawanie właściwego biegu korespondencji dotyczącej postępowań przygotowawczych prowadzonych lub nadzorowanych w podległych jednostkach.

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań 5 Wydziału, w zakresie organizacji pracy, wizytacji i lustracji, sprawuje Prokurator Regionalny, a w zakresie Działu Wizytacji oraz pozostałej działalności 5 Wydziału - Zastępca Prokuratora Regionalnego.

6 Wydział Sądowy, kierowany przez Naczelnika, do zadań którego to Wydziału w szczególności należy:

 1. zapewnienie udziału w postępowaniach odwoławczych przed sądem apelacyjnym w sprawach karnych prowadzonych w prokuraturach rejonowych i prokuraturach okręgowych, za wyjątkiem spraw, w których Prokurator Regionalny uznał właściwość prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie, ze względu na ekonomikę i dobro postępowania, jak i za wyjątkiem spraw wskazanych w § 4 i 5;
 2. zapewnienie udziału prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem apelacyjnym w sprawach z zakresu postępowania wykonawczego, cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych;
 3. sporządzanie skarg o których mowa w Rozdziale 55a kodeksu postępowania karnego na wyrok sądu apelacyjnego wydany w trybie odwoławczym i przedstawianie Prokuratorowi Regionalnemu w celu wniesienia do Sądu Najwyższego; sporządzanie i wnoszenie odpowiedzi na skargi stron przeciwnych, o których mowa w Rozdziale 55a kodeksu postępowania karnego na wyrok sądu apelacyjnego wydany w trybie odwoławczym;
 4. zapewnienie udziału prokuratorów przed sądem apelacyjnym w postępowaniu
  o ułaskawienie;
 5. zapewnienie udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a w tym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu oraz Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu;
 6. sporządzanie kasacji od orzeczeń sądu apelacyjnego i przedstawianie Prokuratorowi Regionalnemu w celu wniesienia ich do Sądu Najwyższego; sporządzanie i wnoszenie odpowiedzi na kasacje stron przeciwnych od orzeczeń sądu apelacyjnego; sporządzanie projektów wniosku o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie 521 § 1 kpk;
 7. sporządzenie stanowisk w przedmiocie zasadności wniesienia skargi nadzwyczajnej, jej projektu bądź oceny o braku podstaw do wniesienia skargi;
 8. analizowanie orzecznictwa sądu apelacyjnego oraz sądów cywilnych
  i administracyjnych oraz badanie zasadności i poziomu środków zaskarżenia wnoszonych przez podległe jednostki organizacyjne prokuratury;
 9. ocenianie wniosków o wznowienie postępowania sądowego oraz udział
  w postępowaniu przed sądem w tego rodzaju sprawach;
 10. prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest śmierć człowieka, a także postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inne organy w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu względem mienia wielkiej wartości, w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa gospodarcze i finansowo - skarbowe względem mienia wielkiej wartości oraz o inne niż należące do właściwości Wydziału wskazanego w § 4 i 5, przejętych przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu, ze względu na ich zawiłość lub szczególną wagę;
 11. zapewnienie udziału prokuratora w postępowaniach prowadzonych przed sądami pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w pkt 10 oraz w ramach pomocy prawnej, z wyjątkiem postępowania przed Sądem Najwyższym;

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału sprawuje Zastępca Prokuratora Regionalnego.

7 Wydział Budżetowo - Administracyjny - kierowany przez Dyrektora, do zadań Wydziału należy:

 1. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu, odpowiednio drugiego i trzeciego stopnia, w tym kontrola zasadności dokonywanych wydatków;
 2. prowadzenie rachunkowości;
 3. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych;
 4. wykonywanie obsługi administracyjno-gospodarczej;
 5. prowadzenie inwestycji i remontów;
 6. prowadzenie spraw socjalno-bytowych;
 7. prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych prokuratorów;
 8. zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

W skład 7 Wydziału Budżetowo - Administracyjnego wchodzi Dział Finansowo - Księgowy, kierowany przez Głównego Księgowego, którego uprawnienia i obowiązki określają odrębne przepisy. Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Prokurator Regionalny.

Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych - kierowany przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, zwanego dalej „pełnomocnikiem ochrony’' i obejmujący zakresem swego działania:

 1. ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych;
 2. ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
 3. kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 4. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 5. przeprowadzanie postępowań sprawdzających;
 6. zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu.

W ramach Działu funkcjonuje:

 1. Kancelaria Tajna Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, kierowana przez Kierownika Kancelarii Tajnej, podległego bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy;
 2. Kancelaria Tajna Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu dla Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, kierowana przez Kierownika Kancelarii Tajnej wskazanego Wydziału, podległego bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy.

Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Działem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Regionalny we Wrocławiu.

W Prokuraturze Regionalnej funkcjonują samodzielne stanowiska pracy:

 1. Audytora Wewnętrznego - do wykonywania zadań z zakresie audytu wewnętrznego, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 2. Stanowisko do Spraw BHP - do wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 3. Inspektor Ochrony Danych – do wykonywania zadań z zakresu ochrony danych osobowych, zgodnie z odrębnymi przepisami, w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu i Dolnośląskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu,
 4. Stanowisko do Spraw Obronnych – dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa, zgodnie z odrębnymi przepisami;

podległe bezpośrednio Prokuratorowi Regionalnemu.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.04.2021 00:02 Aneta Darulewska-Głowacz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Darulewska-Głowacz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Struktura organizacyjna 8.0 01.02.2023 00:13 Aneta Darulewska-Głowacz
Struktura organizacyjna 7.0 20.02.2022 21:12 Aneta Darulewska-Głowacz
Struktura organizacyjna 6.0 17.02.2022 18:06 Aneta Darulewska-Głowacz
Struktura organizacyjna 5.0 16.11.2021 12:06 Aneta Darulewska-Głowacz
Struktura organizacyjna 4.0 03.08.2021 15:29 Aneta Darulewska-Głowacz
Struktura organizacyjna 3.0 03.08.2021 15:23 Aneta Darulewska-Głowacz
Struktura organizacyjna 2.0 03.08.2021 15:15 Aneta Darulewska-Głowacz
Struktura organizacyjna 1.0 07.04.2021 00:02 Aneta Darulewska-Głowacz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}