W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Instrukcja alarmowa i przebiegu ewakuacji w razie zagrożenia pożarem na terenie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. M. Karłowicza w Mielcu 

I. SPOSÓB ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK POŻARU: 

 1. W razie powstania pożaru na terenie szkoły należy zachować spokój i nie wywoływać paniki.
 2. Zawiadomić telefonicznie lub przy pomocy innych środków łączności: 
  1. straż pożarną (tel. 998),
  2. dyrektora szkoły lub wicedyrektora szkoły lub kierowników sekcji.
 3. Po uzyskaniu telefonicznego połączenia ze strażą pożarną należy wyraźnie podać:
  1. nazwę szkoły, 
  2. dokładny adres, 
  3. określić w przybliżeniu co się pali i gdzie (piwnica, klasa, piętro itp.) 
  4. imię i nazwisko wzywającego, 
  5. numer i telefon wzywającego,

Uwaga! Odłożyć słuchawkę dopiero po otrzymaniu odpowiedzi, że zgłoszenie przyjęto. 

 1. W razie potrzeby (wypadek lub awaria) zaalarmować́: 
  1. pogotowie ratunkowe (tel. 999),
  2. policję (tel. 997),
  3. pogotowie energetyczne (tel. 991),
  4. numer alarmowy (tel. 112).
 2. W razie powstania pożaru w godzinach nauki w szkole należy zaalarmować personel i uczniów umownym znakiem alarmowym. Decyzje o uruchomieniu sygnału alarmowego w szkole wydaje: 
  1. dyrektor szkoły, 
  2. z-ca dyrektora, 
  3. upoważnione osoby.

II. OGÓLNE ZASADY EWAKUACJI 
Z uwagi na obecność dużej ilości uczniów, którzy łatwiej niż̇ dorośli mogą ulec panice, alarmowanie w wypadku pożaru winno odbywać się wyłącznie przy pomocy ustalonych sygnałów. Pamiętać należy, że najgroźniejsza przeszkodą prawidłowej i skutecznej akcji ratowniczo-gaśniczej w warunkach szkoły jest zawsze możliwość wybuchu paniki, która jest następstwem nagle występującego niebezpieczeństwa. 

 1. Szczegółowy plan ewakuacji znajduje się na każdym piętrze w budynku szkolnym oraz w piwnicy,
 2. Uczniowie i nauczyciele zobowiązani są do zapoznania się i zgodnego z nim postępowania,
 3. Alarm rozpoczyna się ciągłym dzwonkiem trwającym trzy minuty, podobnie brzmi zakończenie alarmu,
 4. Po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach rozpoczynają ewakuację zgodnie z ustalonym regulaminem. Należy przeciwdziałać każdemu odruchowi paniki wśród uczniów - nauczyciel decyduje o sposobie opuszczania klasy przez uczniów, 
 5. Uczniowie i nauczyciele opuszczają sale lekcyjne, zabierają przedmioty przyniesione ze sobą (bez odzieży wierzchniej pozostawionej w szatni), nauczyciel staje obok drzwi, aby zapobiec ewentualnemu zakłóceniu porządku i opuszcza klasę ostatni upewniając się, że nikt nie został w pomieszczeniu, z lekcji teorii uczniowie opuszczają pomieszczenia w szyku uporządkowanym - parami, w wypadku ogłoszenia alarmu pożarowego dla szkoły w czasie przerwy, ewakuację klas prowadzają nauczyciele, którzy mieli prowadzić zajęcia z daną klasą,
 6. Nauczyciele nie zamykają sal lekcyjnych, pozostawiają klucze w drzwiach,
 7. Zamknięte pozostają: sala informatyczna i biblioteka - opiekunowie tych pomieszczeń dokładnie sprawdzają, czy nie pozostał w nich żaden uczeń, zamykają sale, klucze do nich zdają dyrekcji,
 8. Każdy nauczyciel opiekuje się uczniami klasy, z którymi w danym momencie ma lekcje, aż do odwołania alarmu,
 9. Uczący zabezpiecza dokumentację (dzienniki szkolne) zabierając je ze sobą,
 10. W przypadku zadymienia drogi ewakuacyjnej należy natychmiast otworzyć lub wybić okna znajdujące się w pobliżu, aby wypuścić dym i zapewnić dostęp świeżego powietrza,
 11. Drzwi do pomieszczeń, z których przenika dym należy szczelnie zamknąć,
 12. Przy zadymieniu należy poruszać się wzdłuż ścian, aby nie zatracić kierunku i orientacji, w pozycji pochylonej z ustami zasłoniętymi chusteczką, jeżeli wewnętrzne schody są objęte ogniem lub bardzo zadymione, ewakuację dzieci przez okna prowadzi za pomocą drabin i innego sprzętu straż̇ pożarna - we wszystkich przypadkach ratowania przez okno, należy szczelnie zamykać wszystkie drzwi i pozostałe okna w pomieszczeniu w celu zapobiegania przeciągom wzniecającym ogień i kierującym dym na to pomieszczenie,
 13. Po wyprowadzeniu uczniów na zewnątrz budynku szkoły nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie ewakuacji klas winni osobiście sprawdzić stan klasy na podstawie imiennej listy z dziennika, w przypadku nieobecności jakiegoś ucznia należy natychmiast fakt ten zgłosić dowódcy straży pożarnej przez dyrektora szkoły - samowolne oddalanie się uczniów jest zabronione,

Miejscem wyprowadzenia dzieci i młodzieży ustala się̨: podwórko wejściowe do szkoły od strony ul. Kościuszki, a następnie na chodnik przy ul. Kościuszki oraz podwórko szkolne od strony ul. Lisa Kuli, a następnie na chodnik przy ul. Lisa Kuli,

 1. Właściciele samochodów parkujących przed szkołą zobowiązani są do zabrania pojazdów w bezpieczne miejsce,
 2. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły powinni czekać na odwołanie alarmu w bezpiecznej odległości, czyli około 50 m od budynku szkoły,
 3. Po uzyskaniu zgody kierującego akcją ewakuacyjną nauczyciele z wyznaczonymi uczniami mogą odebrać płaszcze z szatni dla siebie i innych. 

III. ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW SZKOŁY W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA 

 1. Równolegle do zaalarmowania straży pożarnej należy przystąpić do akcji ratowniczo-gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego oraz hydrantów wewnętrznych znajdujących się̨ w budynku.
 2. Usytuowanie gaśnic: 
  1. piwnice 4 gaśnice (naprzeciw sali 01, obok składu akt, w kotłowni, przed wejściem do reżyserki),
  2. parter: 6 gaśnic (w auli + koc gaśniczy, naprzeciw sal 9, 11, drzwi do warsztatu 203, obok portierni, w pomieszczeniu sprzątaczek)
  3. poddasze: 3 gaśnice (naprzeciw sal 102, 107, 113+koc gaśniczy),
  4. budynek administracyjny: 2 gaśnice (obok księgowości, naprzeciw sali 214),
 3. Umiejscowienie hydrantów:
  1. piwnice - naprzeciw składu akt,
  2. piętro - naprzeciw sali 8,
  3. poddasze - naprzeciw klatki schodowej.
 4. Do czasu przybycia straży pożarnej kierownictwo akcją sprawuje dyrektor lub osoba zastępująca go, a w razie ich nieobecności kierownicy sekcji lub jeden z nauczycieli. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest podporządkować się poleceniom kierującego akcją. 
 5. Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo-gaśniczej powinna: 
  1. w pierwszej kolejności przystąpić do ratowania ludzi, przeprowadzając ewakuację z zagrożonego rejonu, 
  2. wyłączyć dopływ prądu elektrycznego (nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem) - umiejscowienie wyłączników prądu: obok portierni, na klatce schodowej do piwnic, w piwnicach obok drzwi zapadni, przy kotłowni w piwnicach, naprzeciwko sali 113 na poddaszu, sterownik wentylacji naprzeciw sali 105 na poddaszu, 
  3. usunąć z miejsca pożaru bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie znajdujące się tam materiały palne, wybuchowe, toksyczne, a także instrumenty, cenny sprzęt, urządzenia oraz ważne dokumenty, nośniki informacji itp.,
  4. nie należy otwierać́ bez potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w których powstał pożar, ponieważ̇ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia, 
  5. otwierając drzwi do pomieszczeń, w których powstał pożar, należy zachować szczególną ostrożność. Wskazane jest schowanie się za ścianę od strony klamki w drzwiach lub zasłonięcie twarzy, 
  6. wchodząc do zadymionych pomieszczeń lub przechodząc przez nie, należy ograniczyć ilość wdychanych produktów spalania. Poruszać się w pozycji pochylonej, jak najbliżej podłogi i zasłaniać usta, np. wilgotną chustką. 

IV. PLANY EWAKUACYJNE SZKOŁY 

 • Załącznik nr 1 - Plan ewakuacyjny poddasze: budynek główny 
 • Załącznik nr 2 - Plan ewakuacyjny parter: budynek główny
 • Załącznik nr 3 - Plan ewakuacyjny piwnica: budynek główny
 • Załącznik nr 4 - Plan ewakuacyjny poddasze: budynek administracyjny 
 • Załącznik nr 5 - Plan ewakuacyjny piętro: budynek administracyjny 
 • Załącznik nr 6 - Plan ewakuacyjny piwnica: budynek administracyjny 

Mielec, dn. 1 września 2017 r. 

Materiały

Plan ewakuacyjny - poddasze - budynek główny
01​_plan​_ewakuacyjny​_poddasze​_budynek​_glowny​_2017.pdf 0.03MB
Plan ewakuacyjny - parter - budynek główny
02​_plan​_ewakuacyjny​_parter​_budynek​_glowny​_​_2017.pdf 0.06MB
Plan ewakuacyjny - piwnica - budynek główny
03​_plan​_ewakuacyjny​_piwnica​_budynek​_glowny​_2017.pdf 0.03MB
Plan ewakuacyjny - poddasze - budynek administracyjny
04​_plan​_ewakuacyjny​_poddasze​_budynek​_administracyjny​_2017.pdf 0.02MB
Plan ewakuacyjny - piętro - budynek administracyjny
05​_plan​_ewakuacyjny​_pietro​_budynek​_administracyjny​_2017.pdf 0.02MB
Plan ewakuacyjny - piwnica - budynek administracyjny
06​_plan​_ewakuacyjny​_piwnica​_budyneku​_administracyjny​_2017.pdf 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}