W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. I.J. Paderewskiego w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.gov.pl/web/psmslupsk zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.gov.pl/web/psmslupsk

Data publikacji strony internetowej: 2013-28-08

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-06-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Część filmów może nieposiadać napisów i audiodeskrypcji.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-08-29 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Bartosz Wiśniewski, adres poczty elektronicznej b.wisniewski@psm.slupsk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 59 8432861. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do dwóch budynków Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. I. J. Paderewskiego przy ul. Szczecińskiej 106 prowadzą cztery wejścia znajdujące się od strony:

 • główne – ul. Szczecińska 106

 • ewakuacyjne (boczne) – ul. Szczecińska 106.

W budynkach nie ma:

 • wind

 • pętli indukcyjnych

 • oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

 • głośników naprowadzających, informacje udzielane są na portierni znajdującej się na parterze budynku, po prawej stronie od wejścia głównego.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
W budynkach nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki )
Do obu budynków szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.06.2022 14:48 Bartosz Wiśniewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
PSM I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Słupsku
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 4.0 06.05.2024 10:21 Bartosz Wiśniewski
Deklaracja dostępności 3.0 28.09.2022 12:07 Bartosz Wiśniewski
Deklaracja dostępności 2.0 01.07.2022 16:51 Bartosz Wiśniewski
Deklaracja dostępności 1.0 20.06.2022 14:48 Bartosz Wiśniewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}