W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z wymogami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych) – RODO informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jak i danych małoletnich podopiecznych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. I.J. Paderewskiego z siedzibą w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 106 reprezentowana przez Dyrektora PSM, adres kontaktowy sekretariat@psm.slupsk.pl lub tel. (059) 8432861, (059) 8432109. Administrator Danych prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jak i danych małoletnich podopiecznych w zakresie dydaktycznym oraz wykonywania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b i c) RODO.

 

Administrator Danych zgodnie z Art. 37 RODO wyznaczył Pana Piotra Grabowskiego jako Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo kontaktować wewszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa oraz waszych podopiecznychdanychosobowych, a także korzystania z przysługujących Państwu praw związanychz ichprzetwarzaniem. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych PSM wSłupsku możliwyjest poprzez pocztę elektroniczną; e-mail: iodo@psm.slupsk.pl


Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jak i danych małoletnich podopiecznych jest uzyskana zgoda na ich przetwarzanie w związku z podjęciem nauki w Państwowej SzkoleMuzycznej I i II stopnia im. I.J. Paderewskiego z siedzibą w Słupsku i będą przetwarzanewyłącznie w celu dla którego są zbierane.

Cele przetwarzania danych

Administrator Danych przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe oraz małoletnichpodopiecznych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umówlub udzielonej zgody:

 • w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych w związku z realizowaniem zadań edukacyjnych przez PSM w Słupsku na podstawie art. 6ust. 1 lit. c RODO,
 • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych, na podstawie art. 6 ust. 1lit. eRODO,
 • w celu realizacji umów z kontrahentami, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit a RODO. W tym przypadku istnieje możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. I.J. Paderewskiego w Słupsku ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty – (Dz. U. z 1991, Nr95 poz. 425; Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.).

Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 

 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, w szczególności organy i instytucje państwowe;
 • podmioty, którym Administrator Danych na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych lub możliwość zapoznania z danymi osobowymi (podmiot przetwarzający – procesor), np. dostawcom usług IT, zadań wspomagającychi doradczych przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych danych. Informujemy również, że Administrator Danych nie przekazuje danych osobowych przetwarzanych w swoich zbiorach do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych.

Czas przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopniaim. I.J. Paderewskiego w Słupsku do momentu ustania prawnie uzasadnionych celównaich przetwarzanie. Dane osobowe, których podanie wynika z obowiązujących przepisów prawa będą przetwarzane przez okres wskazany w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w szczególności
przez okres przechowywania w ramach archiwizacji dokumentów zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

Prawa osób, których dane są przetwarzane

W związku z przetwarzaniem przez Państwową Szkołę Muzyczną w Słupsku, Pani/Panadanych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich i małoletnich podopiecznych danych osobowych, na podstawieart. 15 RODO;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych, na podstawie art. 16 RODO – w przypadku, gdydane te są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne;
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których PSM w Słupsku przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończenia nauki lub pracy, współpracy z zachowaniem wymaganego okresu archiwizacji;
 • ograniczenia przetwarzania danych, jeśli nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania na podstawie art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których PSM w Słupsku posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6ust. 1lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych przez PSM w Słupsku wynika z przepisów prawa, a ich podawanie jest obligatoryjne (obowiązkowe). W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w punkcie 4. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości rozpoczęcia edukacji w PSM w Słupsku, realizacji umowy lub pozostawieniem złożonego pisma, wniosku, skargi bez rozpatrzenia. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych zostaniecie Państwo o tym fakcie poinformowani przez merytorycznych pracowników Sekretariatu PSM w Słupsku.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa UrzęduOchrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2;

Pani/Pana dane osobowe jak i dane małoletnich podopiecznych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w stosunku do celów w jakim zostały zebrane, w tym również profilowaniu.

Materiały

Informacja na temat stosowanego Monitoringu Wizyjnego
Informacja​_na​_temat​_stosowanego​_Monitoringu​_Wizyjnego.pdf 0.14MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.06.2022 14:52 Bartosz Wiśniewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
PSM I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Słupsku
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ochrona danych osobowych 5.0 13.04.2023 11:55 Izabela Dziermańska
Ochrona danych osobowych 4.0 13.04.2023 10:40 Bartosz Wiśniewski
Ochrona danych osobowych 3.0 13.04.2023 10:24 Bartosz Wiśniewski
Ochrona danych osobowych 2.0 29.06.2022 16:59 administrator gov.pl
Ochrona danych osobowych 1.0 20.06.2022 14:52 Bartosz Wiśniewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}