W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

RODO

                                                                   Klauzula informacyjna dla klientów

                                                     Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Augustowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) – dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie z siedzibą 16-300 Augustów, ul. Brzostowskiego 10, NIP: 846-107-10-54, email: psse_augustow@epoczta.pl

 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą komunikacji elektronicznej lub telefonicznie:

Inspektor Ochrony Danych – Zbigniew Walicki, rodo@optinex.pl, tel. 601 397 826

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia, wynikającego z: ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 195) oraz innych przepisów prawa w celu realizacji bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
 • W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 • przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 • dane Pani/Pana będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy rozporządzenia.
 • Nie przysługuje Pani/Panu: 
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne
  do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
  w przepisach.
 • Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia
  nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 i 4 rozporządzenia.
 • Dane osobowe mogą być również przetwarzane w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia.  W tym przypadku w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody.


 

 

Materiały

RODO
rodo042021.pdf 0.23MB
{"register":{"columns":[]}}