W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016), zwanego dalej: „rozporządzeniem RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej, ul. Broniewskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała,
 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@psse.bielsko.pl lub telefonicznie 33 4992924.
 3. Pracownicy upoważnieni przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej, będącego Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej, mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań nałożonych na Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ww. rozporządzenia RODO.
 4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) i związany jest z rozpatrzeniem wniesionego przez Pana/Panią podania lub wszczęciem postępowania przez Administratora.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w zakresie realizacji celów wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane w uzasadnionych przypadkach i na podstawie obowiązujących przepisów prawa:
  1. podmiotom upoważnionym do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa tj. organom ochrony prawnej (w tym Policja, Prokuratura, organy władzy sądowniczej) lub organy władzy publicznej (administracyjne),
  2. podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; pracownicy, którzy są upoważnieni do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 6. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że działanie takie będzie konieczne ze względu na ciążący na Administratorze obowiązek wynikający z przepisów prawa.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, właściwy dla danego postępowania, aż do przedawnienia określonego obowiązku bądź prawa, lecz nie krócej niż wskazany w przepisach o archiwizacji.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych (przy czym zgodnie z art. 2a § 3 kodeksu postępowania administracyjnego wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych nie wpływa na tok i wynik postępowania), a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Realizacja niniejszego obowiązku, wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO, odbywa się niezależnie od obowiązków organów administracji publicznej przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego i nie wpływa na tok i wynik postępowania (art. 2a par. 2 kpa).

Materiały

Klauzula informacyjna RODO
Klauzula​_inf.pdf 0.12MB
{"register":{"columns":[]}}