W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Przepisy prawne regulujące sposób rozpatrywania skarg i wniosków to:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46).

Przyjęcia obywateli w sprawach skarg i wniosków :

 • w każdą środę w godz. 10.00 - 11.00

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym.

Skargi i wnioski muszą zawierać:

 • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego;
 • adres wnoszącego.

Uwaga: Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone w następującej formie:

 • pisemnie
 • telegraficznie
 • za pomocą dalekopisu
 • telefaxem
 • pocztą elektroniczną
 • ustnie do protokołu

Skargi i wnioski wpływające do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu są rejestrowane w Centralnym rejestrze skarg i wniosków, prowadzonym przez Sekretariat.
Skargi i wnioski w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bytomiu rozpatruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny lub osoby przez niego upoważnione.

Termin załatwiania skarg i wniosków:
Skargi (wnioski) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny załatwia bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt - załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi (wnioski) szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
 

Tryb odwoławczy:

 1. Skargi i wnioski są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym.
 2. Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę. W przypadku niewskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny może podtrzymać swoje stanowisko.
 3. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.
{"register":{"columns":[]}}