W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Jak załatwić

Badanie próbek kału

Uwaga: Od 1 stycznia 2024r. koszt trzykrotnego badania kału w kierunku Salmonella, Shigella: 160zł

 

Obsługa Klientów będzie się odbywała z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 
 
BADANIA MIKROBIOLOGICZNE I PARAZYTOLOGICZNE (Załącznik 1a/1b)

 • Należność za wykonane badania pobierana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem PSSE w Bytomiu w dniu dostarczenia pierwszej próbki. 
 • Opłatę za badania należy dokonywać przelewem na numer konta NBP O/O Katowice 65 1010 1212 0054 1222 3100 0000 (w tytule proszę podać Imię, Nazwisko oraz Badanie kału). Potwierdzenie wykonania przelewu w formie papierowej należy okazać przy pierwszej próbie kału.

 

Przyjmowanie prób kału do badania:

 • PSSE w Bytomiu, ul. Moniuszki 25 (parter, pokój nr. 3a, – od poniedziałku do czwartku godzinach 8.00 – 10.00
 • Punkt przyjęcia materiału biologicznego w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 21D –  od poniedziałku do czwartku godzinach 8.00 – 10.00. (w piątki nieczynny)

INFORMACJA! W PIĄTEK PRÓBY NIE SĄ PRZYJMOWANE

 

Wydawanie wyników:

 • Bytom: poniedziałek – piątek 14.00 – 15.00 i dodatkowo w piątek 8.00 – 10.00
 • Punkt w Tarnowskich Górach – poniedziałek – czwartek 10.00 - 11.30

Wyniki wydawane są od siedmiu dni od ostatniej (trzeciej) dostarczonej próbki kału do badania.

 

BADANIA NA NOSICIELSTWO PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH

 • Badanie polega na pobraniu i dostarczeniu trzech próbek kału z możliwie trzech kolejnych dni.
 • Pojemnik z próbką kału opisać imieniem i nazwiskiem osoby, od której pobrano kał oraz datą i godziną pobrania.
 • Klient wypełnia jedno zlecenie badania do trzech próbek kału.
 • Szczegółowe instrukcje pobrania i transportu prób do badań w Załączniku nr 1a

 

CENNIK BADAŃ Sekcji Badań Chorób Zakaźnych i Zakażeń

Lp. Wykaz badań  Opłata w zł
1 Badanie w kierunku Salmonella i Shigella (3 krotne) 160,00
2 Badanie bakteriologiczne materiału biologicznego (kał) w kierunku pałeczek schorzeń jelitowych 81,00
3 Badanie parazytologiczne (1 próba) 26,00
4 Antybiogram 47,00
5 Badanie testów kontroli skuteczności sterylizacji – cena za urządzenie (TESTY WŁASNE) 55,01
6 Badanie testów kontroli skuteczności sterylizacji – cena za urządzenie (TESTY PSSE) 67,00
7 Odpis dokumentacji medycznej (1 strona) 11,00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opłatę za badania należy dokonywać przelewem na numer konta:

NBP O/O Katowice 65 1010 1212 0054 1222 3100 0000

w tytule proszę podać: 

 • imię, nazwisko lub nazwa firmy 
 • rodzaj badania: badanie kału lub badanie testów kontroli sterylizacji lub odpis dokumentu

Materiały

Załącznik 1a - Pobieranie, transport materiału do badań bakteriologicznych kału
Załacznik​_1a​_-​_Pobieranie,​_transport​_materiału​_do​_badań​_bakteriologicznych​_kału.docx 0.02MB
Załącznik nr 1b - Pobieranie, transport materiału do badań parazytologicznych z kału
Załacznik​_nr​_1b​_-​_Pobieranie,​_transport​_materiału​_do​_badań​_parazytologicznych​_z​_kału.docx 0.02MB
Badanie testów kontroli skuteczności sterylizacji za pomocą wskaźników biologicznych

UWAGA! Punkt przyjęcia materiału biologicznego w Tarnowskich Górach ul. Opolska 21D  czynny od 11.04.2023r.

 

Obsługa Klientów będzie się odbywała z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Osoby przynoszące próbki do badań powinny posiadać środki ochrony indywidualnej tj. osłonę nosa i ust.

 

Przyjmowanie testów kontroli skuteczności sterylizacji do badania:

 • PSSE w Bytomiu, ul. Moniuszki 25 (parter, pokój nr. 3a, badania@psse.bytom.pl) – od poniedziałku do czwartku godzinach 11.00 – 13.30
 • Punkt przyjęcia materiału biologicznego w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 21D– od poniedziałku do czwartku godzinach 10.00 – 11.30

INFORMACJA! W PIĄTEK PRÓBY NIE SĄ PRZYJMOWANE

Wyniki badań:

 • Bytom: poniedziałek – piątek 14.00 – 15.00 i dodatkowo w piątek 8.00 – 10.00
 • Punkt w Tarnowskich Górach – poniedziałek – czwartek 10.00 - 11.30

Opłatę za badanie testów kontroli skuteczności sterylizacji urządzenia do sterylizacji wynoszącą:

 • 55,01 zł (bez krążków)
 • 67 zł (z krążkami)

należy dokonać przelewem na numer konta NBP O/O Katowice 65 1010 1212 0054 1222 3100 0000 (w tytule wpisując SPORAL).

Potwierdzenie wykonania przelewu w formie papierowej należy dołączyć do zlecenia na wykonanie badań.

Przyjmowanie próbek wody

Poniedziałek – wtorek 8.00 – 11.00 (woda przeznaczona do spożycia)

Poniedziałek 8.00 - 11.00 (woda z niecki basenowej - Pseudomonas aeruginosa)

Czwartek 8.00 - 13.00 (oznaczenie bakterii z rodzaju Legionella)

 

UWAGA :

 • terminy przyjęcia próbek nie dotyczą tygodni z dodatkowymi dniami wolnymi od pracy
 • Należność za wykonane badania pobierana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem PSSE w Bytomiu.
 • Płatność za badania: przelewem na podstawie faktury (potrzebny jest nr NIP) NR KONTA: NBP O/O Katowice 65 1010 1212 0054 1222 3100 0000

 

Kontakt w sprawie badań : 32 397 67 11, kontakt w sprawie poboru próbek wody : 32 397 66 53

Dokumenty niezbędne do uzyskania opinii – zezwolenia na sprzedaż alkoholu, na użytkowanie środka transportu, na zmianę właściciela obiektów żywnościowo – żywieniowych.

Dokumenty niezbędne do uzyskania opinii – zezwolenia na sprzedaż alkoholu, na użytkowanie środka transportu, bądź zaświadczenia o zmianie właściciela obiektów żywnościowo – żywieniowych:

 • Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej bądź aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
 • Kserokopia umowy najmu (w przypadku zmiany podmiotu prowadzącego działalność)
 • Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu
 • Kserokopia aktualnego wyniku badania wody (badania przeprowadzone w laboratorium akredytowanym/zatwierdzonym)
 • Opracowana dokumentacja kodeksu GHP / GMP, a także dokumentacja systemu HACCP odpowiednia do zakresu i wielkości prowadzonej działalności
 • W przypadku środków transportu żywności, które będą przewozić mięso i wędliny należy przedstawić Zaświadczenie z Weterynarii potwierdzające, że zakład jest pod ich stałym nadzorem
 • Umowa – zlecenia na wydanie opinii (wypisana i złożona w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bytomiu) bądź pismo o wydanie aktualnego zaświadczenia

 

Informujemy, że zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych, każdy podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze powiadamia właściwy organ o każdym przedsiębiorstwie pod jego kontrolą, które uczestniczy w jakimkolwiek z etapów produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności w celu rejestracji każdego z takich przedsiębiorstw.

 

Podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze zapewniają również, że właściwy organ zawsze posiada aktualne informacje na temat zakładów, w tym poprzez powiadamianie o każdej istotnej zmianie w działalności i o każdym zamknięciu istniejącego zakładu.

Dokumenty wymagane do przeprowadzenia ekshumacji zwłok

Ekshumacja - wymagania dotyczące uzyskiwania zezwolenia na jej dokonanie, dokumenty, warunki przeprowadzania.

Wymagania dot. ekshumacji zwłok określa art. 15 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1947 ze zmianami) i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. 2021 r., poz. 1910).
Zgodnie z powyższymi przepisami :

1. Dokumenty wymagane w celu uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie ekshumacji:

 • wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok lub szczątków ludzkich,
 • kserokopia aktu zgonu
 • karta zgonu (gdy od daty zgonu nie minęły 2 lata)
 • wykaz pozostałych członków rodziny uprawnionych do współdecydowania (zał. nr 1)
 • oświadczenia pozostałych członków rodziny wyrażających zgodę na przeprowadzenie ekshumacji zgodnie z w/w wykazem (zał. nr 2)
 • oświadczenie o jedynej osobie uprawnionej do postępowania ze zwłokami/szczątkami (w przypadku braku osób współdecydujących o ekshumacji) (zał. nr 3),
 • zgoda zarządcy/administratora cmentarza na przeprowadzenie ekshumacji zwłok/szczątków
 • zgoda zarządcy/administratora cmentarza na pochowanie ekshumowanych zwłok/szczątków
 • świadectwo kremacji (jeśli ekshumowana będzie urna z prochami)

2. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok, którymi są :

 • pozostały małżonek,
 • krewni zstępni,
 • krewni wstępni,
 • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
 • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

3. Ekshumacja polega na wydobyciu zwłok i szczątków z grobu lub miejsca tymczasowego pochówku w celu przeniesienia ich i pochowania w innym miejscu albo przeprowadzenia oględzin lekarsko – sądowych.
4. Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna:

 • w okresie od 16 października do 15 kwietnia,
 • we wczesnych godzinach rannych,
 • o terminie ekshumacji należy zawiadomić właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który wykonuje nadzór nad ekshumacją,
 • przy ekshumacji mogą być obecne tylko osoby bezpośrednio zainteresowane (najbliższa rodzina zmarłego),
 • o zamierzonej ekshumacji zawiadamia się pisemnie zarząd cmentarza.

5. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne takie jak : cholera, dur wysypkowy, dżuma, gorączka powrotna, nagminne porażenie dziecięce, nosacizna, trąd, wąglik, wścieklizna, Żółta gorączka lub inne wirusowe gorączki krwotoczne, nie mogą być ekshumowane przed upływam 2 lat od dnia zgonu.
6. Jeżeli pomiędzy członkami rodziny powstaje spór dotyczący ekshumacji osobą uprawnioną do złożenia wniosku o ekshumację będzie osoba wskazana prawomocnym wyrokiem sądu.
7. Zezwolenie w formie decyzji na przeprowadzenie ekshumacji wydaje, po rozpatrzeniu złożonego wniosku właściwy terenowo dla miejsca ekshumacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Kasa

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu informuje, że od dnia 13.10.2020 r. kasa tutejszej stacji będzie nieczynna do odwołania.
Płatności prosimy dokonywać na konto PSSE w Bytomiu: NBP o/o Katowice Nr. 65 1010 1212 0054 1222 3100 0000

Zapraszamy

{"register":{"columns":[]}}