W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Jak załatwić

Badanie próbek kału

Uwaga! Punkt przyjęcia materiału biologicznego w Tarnowskich Górach ul. Opolska 21D czynny od 04.05.2022r.

Obsługa Klientów będzie się odbywała z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Osoby przynoszące próbki do badań powinny posiadać środki ochrony indywidualnej tj. osłonę nosa i ust oraz rękawiczki.

 

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE I PARAZYTOLOGICZNE

Przyjmowanie prób kału do badania:

 • PSSE w Bytomiu, ul. Moniuszki 25 (parter, pokój nr. 3a, badania@psse.bytom.pl) – od poniedziałku do czwartku godzinach 8.00 – 10.00
 • Punkt przyjęcia materiału biologicznego w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 21D– od poniedziałku do czwartku godzinach 8.00 – 10.00

INFORMACJA! W PIĄTEK PRÓBY NIE SĄ PRZYJMOWANE

Wydawanie wyników:

 • Bytom: poniedziałek – piątek 14.00 – 15.00 i dodatkowo w piątek 8.00 – 10.00
 • Punkt w Tarnowskich Górach – poniedziałek – czwartek 10.00 - 11.30

Wyniki wydawane są do siedmiu dni od ostatniej (trzeciej) dostarczonej próbki kału do badania.

 

BADANIA NA NOSICIELSTWO PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH

 • Badanie polega na pobraniu i dostarczeniu trzech próbek kału z możliwie trzech kolejnych dni.
 • Pojemnik z próbką kału opisać imieniem i nazwiskiem osoby, od której pobrano kał oraz datą i godziną pobrania.
 • Klient wypełnia jedno zlecenie badania do trzech próbek kału.
 • Należność za wykonane badania pobierana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem PSSE w Bytomiu w dniu dostarczenia pierwszej próbki.
 • Koszt całkowitego badania (3 próby kału) na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella wynosi 125,00 zł.
 • Opłatę za badania należy dokonywać przelewem na numer konta NBP O/O Katowice 65 1010 1212 0054 1222 3100 0000 (w tytule proszę podać Imię, Nazwisko oraz Badanie kału). Potwierdzenie wykonania przelewu w formie papierowej należy okazać przy pierwszej próbie kału.
 • Badanie na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella wykonuje się zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (DZ.U. Nr 2013 r. poz. 947 z późn. zm.) w oparciu o opracowane procedury badawcze.
Badanie testów kontroli skuteczności sterylizacji za pomocą wskaźników biologicznych

Uwaga! Punkt przyjęcia materiału biologicznego w Tarnowskich Górach ul. Opolska 21D czynny od 04.05.2022r.

Obsługa Klientów będzie się odbywała z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Osoby przynoszące próbki do badań powinny posiadać środki ochrony indywidualnej tj. osłonę nosa i ust.

 

Przyjmowanie testów kontroli skuteczności sterylizacji do badania:

 • PSSE w Bytomiu, ul. Moniuszki 25 (parter, pokój nr. 3a, badania@psse.bytom.pl) – od poniedziałku do czwartku godzinach 11.00 – 13.30
 • Punkt przyjęcia materiału biologicznego w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 21D– od poniedziałku do czwartku godzinach 10.00 – 11.30

INFORMACJA! W PIĄTEK PRÓBY NIE SĄ PRZYJMOWANE

Wyniki badań:

 • Bytom: poniedziałek – piątek 14.00 – 15.00 i dodatkowo w piątek 8.00 – 10.00
 • Punkt w Tarnowskich Górach – poniedziałek – czwartek 10.00 - 11.30

Opłatę za badanie testów kontroli skuteczności sterylizacji urządzenia do sterylizacji wynoszącą:

 • 50zł (bez krążków)
 • 65,01zł (z krążkami)

należy dokonać przelewem na numer konta NBP O/O Katowice 65 1010 1212 0054 1222 3100 0000 (w tytule wpisując SPORAL).

Potwierdzenie wykonania przelewu w formie papierowej należy dołączyć do zlecenia na wykonanie badań.

Przyjmowanie próbek wody

Poniedziałek – wtorek 8.00 – 11.00 (woda przeznaczona do spożycia)

Poniedziałek 8.00 - 11.00 (woda z niecki basenowej - Pseudomonas aeruginosa)

Czwartek 8.00 - 13.00 (oznaczenie bakterii z rodzaju Legionella)

 

UWAGA :

 • terminy przyjęcia próbek nie dotyczą tygodni z dodatkowymi dniami wolnymi od pracy
 • Należność za wykonane badania pobierana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem PSSE w Bytomiu.
 • Płatność za badania: przelewem na podstawie faktury (potrzebny jest nr NIP) NR KONTA: NBP O/O Katowice 65 1010 1212 0054 1222 3100 0000

 

Kontakt w sprawie badań : 32 397 67 11, kontakt w sprawie poboru próbek wody : 32 397 66 53

Dokumenty niezbędne do uzyskania opinii – zezwolenia na sprzedaż alkoholu, na użytkowanie środka transportu, na zmianę właściciela obiektów żywnościowo – żywieniowych.

Dokumenty niezbędne do uzyskania opinii – zezwolenia na sprzedaż alkoholu, na użytkowanie środka transportu, bądź zaświadczenia o zmianie właściciela obiektów żywnościowo – żywieniowych:

 • Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej bądź aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
 • Kserokopia umowy najmu (w przypadku zmiany podmiotu prowadzącego działalność)
 • Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu
 • Kserokopia aktualnego wyniku badania wody (badania przeprowadzone w laboratorium akredytowanym/zatwierdzonym)
 • Opracowana dokumentacja kodeksu GHP / GMP, a także dokumentacja systemu HACCP odpowiednia do zakresu i wielkości prowadzonej działalności
 • W przypadku środków transportu żywności, które będą przewozić mięso i wędliny należy przedstawić Zaświadczenie z Weterynarii potwierdzające, że zakład jest pod ich stałym nadzorem
 • Umowa – zlecenia na wydanie opinii (wypisana i złożona w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bytomiu) bądź pismo o wydanie aktualnego zaświadczenia

 

Informujemy, że zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych, każdy podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze powiadamia właściwy organ o każdym przedsiębiorstwie pod jego kontrolą, które uczestniczy w jakimkolwiek z etapów produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności w celu rejestracji każdego z takich przedsiębiorstw.

 

Podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze zapewniają również, że właściwy organ zawsze posiada aktualne informacje na temat zakładów, w tym poprzez powiadamianie o każdej istotnej zmianie w działalności i o każdym zamknięciu istniejącego zakładu.

Dokumenty wymagane do przeprowadzenia ekshumacji zwłok

Ekshumacja - wymagania dotyczące uzyskiwania zezwolenia na jej dokonanie, dokumenty, warunki przeprowadzania.

Wymagania dot. ekshumacji zwłok określa art. 15 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 118, poz. 587 z późn. zmianami) i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 783 z późn.zmianami).
Zgodnie z powyższymi przepisami :

 1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok, którymi są :
 2. Ekshumacja polega na wydobyciu zwłok i szczątków z grobu lub miejsca tymczasowego pochówku w celu przeniesienia ich i pochowania w innym miejscu albo przeprowadzenia oględzin lekarsko – sądowych.
  - pozostały małżonek,
  - krewni zstępni,
  - krewni wstępni,
  - krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
  - powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
 3. Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna:
  - w okresie od 16 października do 15 kwietnia,
  - we wczesnych godzinach rannych,
  - o terminie ekshumacji należy zawiadomić właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który wykonuje nadzór nad ekshumacją,
  - przy ekshumacji mogą być obecne tylko osoby bezpośrednio zainteresowane (najbliższa rodzina zmarłego),
  - o zamierzonej ekshumacji zawiadamia się pisemnie zarząd cmentarza.
 4. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne takie jak : cholera, dur wysypkowy lub inne riketsjiozy, dżuma, gorączka powrotna, nagminne porażenie dziecięce, nosacizna, trąd, wąglik, wścieklizna, żółta gorączka lub inne wirusowe gorączki krwotoczne, nie mogą być ekshumowane przed upływam 2 lat od dnia zgonu.
 5. Jeżeli pomiędzy członkami rodziny powstaje spór dotyczący ekshumacji osobą uprawnioną do złożenia wniosku o ekshumację będzie osoba wskazana prawomocnym wyrokiem sądu.
 6. Zezwolenie w formie decyzji na przeprowadzenie ekshumacji wydaje, po rozpatrzeniu złożonego wniosku właściwy terenowo dla miejsca ekshumacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.
Kasa

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu informuje, że od dnia 13.10.2020 r. kasa tutejszej stacji będzie nieczynna do odwołania.
Płatności prosimy dokonywać na konto PSSE w Bytomiu: NBP o/o Katowice Nr. 65 1010 1212 0054 1222 3100 0000

Zapraszamy

{"register":{"columns":[]}}