W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Polityka prywatności

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej powoływane jako RODO.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kępnie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie/ Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z siedzibą w Kępnie przy ul. Pocztowej 1-3, informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych.

Dane kontaktowe: sekretariat.psse.kepno@sanepid.gov.pl
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Ewelina Dyla, tel. 62 78 295 10,  iod.psse.kepno@sanepid.gov.pl

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. Ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych,  jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych; 
 2. Wykonywania statutowych badań laboratoryjnych i pomiarów. 

 

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z n/w przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

 1. Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017, poz. 1261 z poźń. zm);
 2. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018, poz. 151);
 3. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018, poz. 108);
 4. Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2018, poz. 143);
 5. Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018, poz. 122);
 6. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017, poz. 783 z późń. zm.);
 7. Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2017, poz. 2134);
 8. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017, poz. 1332 z późń. zm.);
 9. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017, poz. 149);
 10. Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017, poz. 1201 z późń. zm.);
 11. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017, poz.1257);
 12. Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2018, poz. 475 z późń. zm.);
 13. Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018, poz. 412 z późń. zm.);
 14. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077);
 15. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016, poz. 1764 z późń. zm.);
 16. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.);
 17. Ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017, poz. 912);
 18. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych z dnia 30 czerwca 2009 r. (Dz.U. z 2013, poz. 1367);
 19. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 roku w prawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (Dz. U. z 2013, poz. 848);
 20. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń (Dz. U. z 2014, poz. 459);
 21. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone za zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta (Dz. U. z 2013, poz. 160);
 22. Rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2001r. Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U.  z 2001, Nr 153, poz. 1783 z późn. zm.).

 

Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

 1. Dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 2. Pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
 3. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;
 4. Wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79 RODO, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych  osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 5. Uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej:
 • występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby, 
 • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
 • stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze; 
 • ewentualnym źródle pozyskania danych;
 • udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane  te są udostępniane;
 • planowanego okresu przechowywania danych.

Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba której dane dotyczą, Administrator Danych będzie pobierał opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem poczty.
 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych ( badania z zakresu diagnostyki medycznej)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie – ul. Pocztowa 1-3, 63-600 Kępno, sekretariat.psse.kepno@sanepid.gov.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Ewelina Dyla, tel. 62 78 295 10,  iod.psse.kepno@sanepid.gov.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zleconych badań. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne (Rozporządzenie MZ z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych). Ponadto informujemy, że w przypadku uzyskania wyników dodatnich, zgodnie z ustawą z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz.U z 2018 r. poz.151) laboratorium ma obowiązek zgłoszenia ich do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
 4. Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych ( badania wody, żywności, ATTEST)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie – ul. Pocztowa 1-3, 63-600 Kępno, sekretariat.psse.kepno@sanepid.gov.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Ewelina Dyla, tel. 62 78 295 10,  iod.psse.kepno@sanepid.gov.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zleconych badań, a w przypadku gdyby uzyskane wyniki wskazywały na zagrożenie zdrowia lub życia ludzi albo skażenia środowiska, powiadomiony zostanie właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wykonania zlecenia;
 4. Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Polityka plików cookie

Jakie dane zbieramy?
Podczas wizyty na stronie automatycznie zbierane są dane dotyczące odwiedzin. Znamy datę i czas nadejścia zapytania, adres IP, informacje o przeglądarce, protokole wykorzystywanym do komunikacji oraz błędach, które wystąpiły.
Korzystamy również z dodatkowych narzędzi do analizy zachowań użytkowników.

W jaki sposób wykorzystujemy dane?
Dane zebrane podczas wizyty są wykorzystywane do celów związanych z administrowaniem strony. Informacje uzyskane z narzędzi do analizy zachowań użytkowników dają nam wiedzę o tym w jakim kierunku się rozwijać.

Wykorzystanie ciasteczek
Podczas wizyty na stronie serwer zapisuje na dysku użytkownika krótkie pliki tekstowe zwane ciasteczkami. Ciasteczka nie zawierają danych osobowych oraz nie ingerują w działanie komputera. Służą do identyfikacji przeglądarki i są wymagane do korzystania z niektórych funkcji dostępnych na stronie.

W przypadku naruszenia prawa lub kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dane mogą zostać udostępnione osobom do tego uprawnionym.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.11.2020 12:53 Sebastian Solarek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sebastian Solarek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Polityka prywatności 3.0 25.10.2022 13:08 Sebastian Solarek
Polityka prywatności 2.0 15.09.2022 10:35 Sebastian Solarek
Polityka prywatności 1.0 13.11.2020 12:53 Sebastian Solarek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}