W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Petycje

PETYCJE
Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organu w sprawach dotyczących odbywa się na podstawie  Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j)
Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku.

PRZEDMIOTEM PETYCJI MOŻE BYĆ ŻĄDANIE, W SZCZEGÓLNOŚCI:
- zmiany przepisów prawa,
- podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

FORMA WNIESIENIA PETYCJI
- w formie pisemnej - petycja powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot;.
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej - petycja musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

PETYCJA POWINNA ZAWIERAĆ:
-oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko), wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adres do korespondencji,
-wskazanie adresata petycji,
- wskazanie przedmiotu petycji.
Petycja może zawierać zgodą na ujawnienie na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

TERMIN ROZPATRZENIA PETYCJI:
-bez zbędnej zwłoki
- jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej założenia.
Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.

PETYCJE MOŻNA SKŁADAĆ:
- listownie na adres: Powiatowa Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork;
- doręczyć osobiście – do sekretariatu  Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork  w godzinach od 7:00 – 14:35
- za pośrednictwem e PUAP - umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PSSE Kluczbork /pssekluczbork/SkrytkaESP
- za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres psse.kluczbork@gis.gov.pl  
Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Sposób załatwiania petycji nie może być przedmiotem skargi.

Złożenie petycji nie podlega opłacie skarbowej.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.03.2021 14:42 Jarosław Nazarkiewicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jarosław Nazarkiewicz/Małgorzata Zabierowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Petycje 1.0 22.03.2021 14:42 Jarosław Nazarkiewicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP