W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

PRZYJĘCIA SKARG I WNIOSKÓW
Interesanci  w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są codziennie w godzinach urzędowania od 700 do 1500 lub w innym terminie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.
Organem sprawującym nadzór nad Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kluczborku, właściwym do rozpatrywania skarg na jego działalność jest Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu - dr n. med. Anna Matejuk, 45-367 Opole, ul. Mickiewicza 1.
Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Skargi i wnioski muszą zawierać:
- imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego,
- adres wnoszącego.
Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego, pozostawia się bez rozpoznania.
PRZEDMIOT SKARGI
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
PRZEDMIOT WNIOSKU
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
FORMA SKARGI/WNIOSKU
Skargi i wnioski mogą być wnoszone w następującej formie:
- pisemnie - na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kluczborku, ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork
- faksem - na nr: +48 77 4472002
- pocztą elektroniczną - na adres:  psse.kluczbork@gis.gov.pl  
- poprzez platformę ePUAP:  /pssekluczbork/SkrytkaESP
- ustnie do protokołu - w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kluczborku - pod adresem - ul. Jagiellońska 8,
Skargi i wnioski wpływające do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku są rejestrowane w Rejestrze Skarg i Wniosków, prowadzonym przez Sekretariat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kluczborku, i rozpatrywane są wg decyzji PPIS w Kluczborku  przez komórki merytorycznie właściwe ze względu na przedmiot skargi/wniosku.
TERMINY ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW
Skargi i wnioski Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku załatwia bez zbędnej zwłoki jednakże, gdy skarga/wniosek wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt - załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania.
TRYB ODWOŁAWCZY
1. Skargi i wnioski są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym.
2. W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.
3. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.
PODSTAWA PRAWNA
- Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. tekst jednolity Dz.U.  z 2020 r. , poz. 256 z późn.  zm.
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 202 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Dz. U. z 2002 r.,  Nr 5, poz. 46.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.03.2021 13:09 Jarosław Nazarkiewicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jarosław Nazarkiewicz/Małgorzata Zabierowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 2.0 22.03.2021 14:35 Jarosław Nazarkiewicz
Skargi i wnioski 1.0 18.03.2021 13:09 Jarosław Nazarkiewicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP