W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie.

    Data publikacji strony internetowej: 2020-11-30
    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie grafiki/zdjęcia mogą być opatrzone tekstem alternatywnym
 • Brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików, załączników w formacie PDF, DOC, itp.
 • Mapa placówki nie jest dostępna
 • Nie wszystkie linki mogą być aktualne

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator ds. Dostępności

Koordynatorem ds. Dostępności w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie jest Ewa Juszczak, adres poczty elektronicznej ewa.juszczak@psse-konin.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Kujawa, adres poczty elektronicznej informatyk@psse-konin.pl.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie
 • Adres: ul. Staszica 16, 62-500 Konin
 • E-mail: sekretariat@psse-konin.pl

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie zlokalizowane są w dwóch miejscach Konina.
Budynki, przy ul. Staszica 16 :

 • dwa budynki dwukondygnacyjne, do których prowadzą wejścia od ul. Staszica 16,
 • nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającegoo dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
 • brak windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
 • na parterze budynku w Punktcie Przyjęcia Prób Kału do Badań istnieje możliwość obsługi osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku, jak również przystosowane WC. Osoba pracująca w Punkcie powiadamia właściwego pracownika Stacji, który udzielij wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej w załatwieniu sprawy,
 • dostępne jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • nie ma pętli indukcyjnych,
 • nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a dla osób niewidomych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;


Budynek PSSE w Koninie, ul. Noskowskiego 4:

 • budynek dwukondygnacyjny, stanowiący część kompleksu Przedszkola nr 2, do którego prowadzą 2 wejścia od ul. Wieniawskiego 4
 • nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
 • brak windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
 • brak toalet dla osób niepełnosprawnych,
 • nie ma pętli indukcyjnych,
 • dostępne są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych przed wejściem na teren posesji,
 • w budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla dla osób niewidomych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu niepełnosprawnych osób: osoba niepełnosprawna wraz z psem asystuje ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w im.
Warunkiem wejścia na teren budynku PSSE z psem asystującym, psem przewodnikiem jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikat potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.02.2021 10:35 Paweł Kujawa
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Paweł Kujawa
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 5.0 22.03.2021 14:27 Paweł Kujawa
Deklaracja dostępności 4.0 22.03.2021 14:26 Paweł Kujawa
Deklaracja dostępności 3.0 22.03.2021 14:20 Paweł Kujawa
Deklaracja dostępności 2.0 18.03.2021 12:03 Paweł Kujawa
Deklaracja dostępności 1.0 23.02.2021 10:35 Paweł Kujawa

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}