W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1, z późn. zm.) zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie, reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie/Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie z siedzibą w: 62-500 Konin, ul. Staszica 16
NIP 665 17 43 952; REGON: 00077818800024
tel.: 63 243 90 52; e-mail: sekretariat@psse-konin.pl

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
e-mail: iod@psse-konin.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;
- wykonywania statutowych badań laboratoryjnych.
Podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c), art. 9 ust. 2 lit. h), i) RODO, w szczególności w związku z:
- ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59),
- ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151, z późn. zm.),
- ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.),
- ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2018 r. poz. 143, z późn. zm.),
- ustawą z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2231)
- ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, z późn. zm.),
- ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2134, z późn. zm.),
- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.),
- ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541, z późn. zm.),
- ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912, z późn. zm.),
- ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.),
- ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.),
- ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475, z późn. zm.),
- ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.),
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.),
- ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, z późn. zm.),
- ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.).

4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z wyżej wymienionych przepisów prawa.

5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w jednolitym rzeczowym wykazie akt stanowiącym załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 19/2014 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie.

7. Przysługuje Państwu prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych niż wynika to z przepisów prawa,
- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych nie następuje w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
- prawo do ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
- uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art. 15 RODO dotyczącej: występowania Państwa danych w zbiorach Administratora; celu i zakresu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze; ewentualnym źródle pozyskania danych; udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane; planowanego okresu przechowywania danych.

Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba której dane dotyczą, Administrator Danych będzie pobierał opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem poczty.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Oddziale Laboratoryjnym

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119,1 z późn. zm.) zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie, reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie/Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie z siedzibą w: 62-00 Konin, ul. Staszica 16
NIP 665 17 43 952; REGON: 00077818800024
tel.: 63 243 90 52;
e-mail: sekretariat@psse-konin.pl

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
e-mail: iod@psse-konin.pl

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy w zakresie zleconych w laboratorium PSSE w Koninie badań
(podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, dodatkowo podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. h), i) RODO.

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne: ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), a w przypadku danych szczególnych kategorii - dodatkowo rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1665, z późn. zm.).
Ponadto informuję, że w przypadku uzyskania wyników dodatnich, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151, z późn. zm.) lub wyników wskazujących na zagrożenie zdrowia lub życia ludzi albo skażenia środowiska zostaną powiadomione właściwe w danej sprawie organy określone przepisami prawa.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w jednolitym rzeczowym wykazie akt stanowiącym załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 19/2014 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie, tj.: 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zakończono postępowanie związane z celem przetwarzania danych osobowych.

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.