W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Oddział Nadzoru

Sekcja Epidemiologii

ul. Noskowskiego 4; 62 – 510 Konin

e-mail: epidemiologia@psse-konin.pl

wydawanie preparatów szczepionkowych

poniedziałek i czwartek w godz. 8:00 - 14:00
ul. Staszica 16; 62 – 500 Konin

 

Kierownik Sekcji: Anna Roszak

Do zadań Sekcji Epidemiologii należy w szczególności:

 • nadzorowanie zagadnień związanych z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych, inwazyjnych, zatruć oraz chorób niezakaźnych mogących szerzyć się epidemicznie,
 • nadzór nad zgłaszalnością chorób zakaźnych i zakażeń,
 • nadzorowanie zagadnień związanych z zapobieganiem zakażeniom szpitalnym i szerzeniu się czynników alarmowych,
 • przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych oraz opracowywanie ognisk epidemicznych w przypadku rozpoznania, zgłoszenia zakażenia, zachorowania na chorobę zakaźną lub zgonu z powodu tych chorób lub uzyskania dodatniego wyniku badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych,
 • przeprowadzanie czynności przeciwepidemicznych mających charakter konsultacji przy opracowywaniu ognisk zakażeń szpitalnych,
 • monitorowanie realizacji obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych i dystrybucji preparatów szczepionkowych oraz prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości z zakresu szczepień ochronnych,
 • prowadzenie magazynu szczepionek,
 • prowadzenie działań profilaktycznych i przeciwepidemicznych,
 • sporządzanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu sanitarnego miasta Konina i powiatu konińskiego,
 • sporządzanie raportów i meldunków o zakażeniach, zachorowaniach na choroby zakaźne i zatrucia oraz prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości w tym zakresie,
 • udział w sytuacjach kryzysowych związanych z wystąpieniem masowych zachorowań na choroby zakaźne, chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych oraz w przypadku ataku bioterrorystycznego.
Sekcja Higieny Żywności i Żywienia

ul. Noskowskiego 4; 62 – 510 Konin

e-mail: higiena.zywnosci@psse-konin.pl

 

Kierownik Sekcji: Katarzyna Bąkowska

Do zadań Sekcji Higieny Żywności, Żywienia należy w szczególności:

 • realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia, w tym nadzór nad warunkami produkcji i obrotu oraz bezpieczeństwem zdrowotnym środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz produktów kosmetycznych, a także przestrzegania przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych i genetycznie zmodyfikowanej żywności;
 • przygotowywanie projektów decyzji w sprawie opłat za wykonane czynności zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
 • ocena bezpieczeństwa żywności produkcji krajowej, pochodzenia unijnego oraz z importu, w tym pobór próbek, interpretacja wyników i wydawanie orzeczeń;
 • sprawdzanie realizacji zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) w obiektach produkcji i obrotu żywnością;
 • udział w prowadzeniu dochodzeń epidemiologicznych w przypadkach wystąpienia ognisk zatruć pokarmowych;
 • prowadzenie urzędowych kontroli w zakładach produkcji i obrotu żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz produktów kosmetycznych;
 • przygotowywanie informacji o stanie sanitarnym zakładów żywnościowo-żywieniowych dla organów administracji rządowej i samorządowej;
 • sprawowanie nadzoru zapobiegawczego, w tym udział w odbiorach zakładów żywnościowo-żywieniowych oraz produkujących lub wprowadzających do obrotu materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością;
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących produktów kosmetycznych w zakresie warunków produkcji, znakowania oraz posiadanej dokumentacji;
 • wydawanie świadectw spełnienia wymagań zdrowotnych przez środki spożywcze, materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością przekraczające granicę;
 • wystawianie świadectw o przydatności do produkcji substancji pomagających w przetwarzaniu;
 • prowadzenie oceny jakości żywienia różnych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego i sporządzanie informacji z tego zakresu dla organów administracji rządowej i samorządowej;
 • pobór próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz produktów kosmetycznych do badań w ramach monitoringu i urzędowej kontroli żywności;
 • podejmowanie działań w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) oraz Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do produktów kosmetycznych;
 • prowadzenie i uaktualnianie elektronicznej bazy danych dotyczącej zakładów żywnościowo-żywieniowych.
Sekcja Higieny Komunalnej

ul. Noskowskiego 4; 62 – 510 Konin

e-mail: higiena.komunalna@psse-konin.pl

 

Kierownik Sekcji: Roman Wojskunowicz

Do zadań Sekcji Higieny Komunalnej należy w szczególności:

 • kontrola przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania należytego stanu higienicznego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zakładów, instytucji, środków komunikacji publicznej oraz nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem:

a) podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
b) obiektów i środków transportu publicznego,
c) obiektów mogących negatywnie wpływać na zdrowie i życie ludzi,
d) miejsc turystyczno-wypoczynkowych,
e) obiektów usługowych

 • nadzór sanitarny nad urządzeniami służącymi do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi wraz z poborem próbek wody według obowiązującej procedury poborowej;
 • prowadzenie monitoringu parametrów grupy A i B dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi poprzez:

a) sporządzanie harmonogramu i planu pobierania próbek wody,
b) kompletowanie dokumentacji urządzeń wodnych,
c) sporządzanie raportów i komunikatów,
d) prowadzenie dokumentacji z zakresu monitoringu,
e) szacowanie ryzyka zdrowotnego oraz dokonywanie prognoz,
f) prowadzenie bazy danych Woda-Excel;

 • wydawanie ocen higienicznych dotyczących materiałów lub wyrobów używanych do uzdatniania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 • nadzór nad pływalniami, kąpieliskami i miejscami okazjonalnie wykorzystywanymi do kąpieli oraz jakością wody w tych obiektach;
 • konsultacja projektów technologicznych urządzeń wodnych i preparatów do uzdatniania wody;
 • opracowywanie informacji i ocen dotyczących:

a) jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz jakości wody w kąpieliskach, miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz w pływalniach,
b) stanu sanitarnego podmiotów wykonujących działalność leczniczą, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc turystyczno-wypoczynkowych na terenie miasta Konin
    i powiatu konińskiego;

 • zatwierdzanie systemu jakości badań laboratoriów zewnętrznych, badających próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, na podstawie oceny dokumentacji i wyników kontroli prowadzonych przez Oddział Laboratoryjny;
 • koordynowanie nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zagadnień: higieny komunalnej, epidemiologii, higieny pracy, higieny żywności i żywienia;
 • wydawanie opinii sanitarnych podmiotom na wniosek w zakresie spełnienia wymagań sanitarno-higienicznych i technicznych pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • wydawanie opinii podmiotom na wniosek w zakresie, o którym mowa w art. 207 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej;
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących postępowania ze zwłokami, w tym prowadzenie postępowania w sprawie zezwoleń na ekshumację oraz przewóz zwłok i szczątków;
 • prowadzenie działalności kontrolnej w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 11 oraz w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 • prowadzenie i aktualizacja systemu monitoringu jakości wody w kąpieliskach, w tym internetowego serwisu kąpieliskowego.
Sekcja Higieny Pracy

ul. Noskowskiego 4; 62 – 510 Konin

e-mail: higiena.pracy@psse-konin.pl

 

Kierownik Sekcji: Grzegorz Glinka

Do zadań Sekcji Higieny Pracy należy w szczególności:

 • prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz dokumentacji w zakresie chorób zawodowych;
 • nadzór nad zakładami pracy w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy, a w szczególności zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych związanych z warunkami pracy;
 • nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie wprowadzania do obrotu i stosowania:

a) substancji chemicznych i ich mieszanin,
b) produktów biobójczych i substancji czynnych,
c) prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3,
d) środków ochrony roślin,
e) substancji powierzchniowo czynnych i detergentów;

 • nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie:

a) występowania substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy,
b) występowania szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy,
c) stosowania leków cytostatycznych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
d) usuwania i zabezpieczania wyrobów zawierających azbest,
e) klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP);

 • nadzór nad zagadnieniami związanymi z rejestracją, oceną i udzielaniem zezwoleń dla substancji chemicznych (REACH);
 • udział w opracowywaniu opinii sanitarnych dotyczących rozwiązań projektowych w nowopowstałych lub modernizowanych zakładach pracy w zakresie higieny pracy;
 • prowadzenie postępowania wyjaśniającego w ramach Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do produktów chemicznych;
 • współpraca z podmiotami gospodarczymi w ramach wdrażania przepisów dotyczących klasyfikacji, oznakowania oraz pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP);
 • prowadzenie postępowania w przypadku stwierdzenia wytwarzania lub wprowadzania do obrotu środków zastępczych;
 • prowadzenie nadzoru, nad nowymi substancjami psychoaktywnymi, realizowanego w ramach kontroli spełniania obowiązków wynikających z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

ul. Noskowskiego 4; 62 – 510 Konin

e-mail: higiena.szkolna@psse-konin.pl

 

Kierownik Sekcji: Alicja Glinka

Do zadań Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży należy w szczególności:

 • nadzór nad przestrzeganiem warunków sanitarno-higienicznych w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, w szkołach wyższych oraz w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • dokonywanie oceny higieny procesu nauczania:

a) ocena higieniczna rozkładu zajęć lekcyjnych,
b) ocena dostosowania mebli szkolnych do zasad ergonomii;

 • nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi w szkolnych pracowniach chemicznych.
Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

ul. Noskowskiego 4; 62 – 510 Konin

e-mail: nadzor.sanitarny@psse-konin.pl

 

Kierownik Sekcji: Magdalena Żabierek

Do zadań Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy w szczególności:

 • opiniowanie i uzgadnianie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, obejmujące uzgodnienia dotyczące odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko oraz opiniowanie projektów dokumentów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
 • opiniowanie w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, obejmujące wydawanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wydanie opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wydanie opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wydanie opinii przed wydaniem postanowienia przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko;
 • uzgadnianie warunków zabudowy w postępowaniach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • kontrola obiektów w trakcie ich realizacji w zakresie zgodności z wymogami higienicznymi i zdrowotnymi;
 • zajmowanie stanowiska w sprawie dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych;
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów budowlanych oraz dla zmiany ich sposobu użytkowania, pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;
 • wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i realizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.
Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

ul. Staszica 16; 62 – 500 Konin
e-mail: oswiata.zdrowotna@psse-konin.pl

 

Kierownik Sekcji: Aneta Moralewska-Bembenek

Do zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy w szczególności:

 • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań prozdrowotnych, zaznajamianie społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowanie metod zapobiegania chorobom i udzielania pierwszej pomocy;
 • koordynowanie i nadzorowanie działalności w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia prowadzonej przez placówki systemu oświaty, podmioty wykonujące działalność leczniczą i inne podmioty, instytucje i organizacje;
 • wdrażanie, monitoring i ocena realizowanych działań z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń i narad, udzielanie wsparcia organizacyjnego, metodycznego i merytorycznego dla potrzeb realizowanych programów, przeprowadzanych akcji i innych działań prozdrowotnych;
 • opracowanie i wydawanie materiałów do realizowanych działań prozdrowotnych oraz dystrybucja materiałów;
 • podejmowanie inicjatyw prozdrowotnych wynikających z diagnozy środowiska lokalnego;
 • współpraca z placówkami naukowymi, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, mediami lokalnymi oraz innymi partnerami w ramach podejmowanych działań prozdrowotnych realizowanych na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego.
{"register":{"columns":[]}}